Μπορείτε να διαμορφώσετε τον διακομιστή DHCP σε μια δρομολογημένη διασύνδεση σε ένα SD-WAN Edge.

Για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις του διακομιστή DHCP:

 1. Στην υπηρεσία SD-WAN της πύλης επιχείρησης, κάντε κλικ στις επιλογές Διαμόρφωση > Edge (Configure > Edges).
 2. Κάντε κλικ στη σύνδεση προς ένα Edge ή κάντε κλικ στη σύνδεση Προβολή (View) στη στήλη Συσκευή (Device) του Edge. Οι επιλογές διαμόρφωσης για το επιλεγμένο Edge εμφανίζονται στην καρτέλα Συσκευή (Device).
 3. Στην κατηγορία Συνδεσιμότητα (Connectivity), κάντε κλικ στην επιλογή Διασυνδέσεις (Interfaces) για να αναπτυχθεί.
 4. Η ενότητα Διασυνδέσει (Interfaces) εμφανίζει τους διάφορους τύπους διασυνδέσεων που είναι διαθέσιμοι για το επιλεγμένο Edge.
 5. Κάντε κλικ στη σύνδεση της δρομολογημένης διασύνδεσης για την οποία θέλετε να διαμορφώσετε ρυθμίσεις DHCP.
 6. Για να διαμορφώσετε τον διακομιστή DHCP (IPv4/IPv6), κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποιημένο (Enabled) στις αντίστοιχες ενότητες Ρυθμίσεις IPv4 (IPv4 Settings) ή Ρυθμίσεις IPv6 (IPv6 Settings) και επιλέξτε για τον τύπο Τύπο διευθυνσιοδότησης (Addressing Type) το στοιχείο Στατικό (Static) και εισαγάγετε τις διευθύνσεις IP και το πρόθημα CIDR για τη διασύνδεση Edge και την πύλη.
 7. Στην ενότητα Διακομιστής DHCP (DHCP Server) για IPv4/IPv6, επιλέξτε μία από τις ακόλουθες ρυθμίσεις DHCP:
  • Ενεργοποιημένο (Activated) – Επιτρέπει το DHCP με το Edge ως διακομιστή DHCP. Διαμορφώστε τις ακόλουθες λεπτομέρειες:
   • Έναρξη DHCP (DHCP Start): Εισαγάγετε μια έγκυρη διεύθυνση IP που είναι διαθέσιμη στο υποδίκτυο.
   • Αριθ. διευθύνσεων (Num. Addresses): Εισαγάγετε τον αριθμό των διευθύνσεων IP που είναι διαθέσιμες σε ένα υποδίκτυο στον διακομιστή DHCP.
   • Χρόνος εκμίσθωσης (Lease Time): Επιλέξτε το χρονικό διάστημα από το αναπτυσσόμενο μενού. Αυτή είναι η διάρκεια κατά την οποία επιτρέπεται στο VLAN να χρησιμοποιεί μια διεύθυνση IP που έχει εκχωρηθεί δυναμικά από τον διακομιστή DHCP.
   • Ανάθεση προθήματος DHCPv6 (DHCPv6 Prefix Delegation): Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη (Add) για να προσθέσετε προθήματα DHCPv6 εισάγοντας το όνομα της ομάδας προθημάτων, τη διεύθυνση προθήματος IPv6, την έναρξη προθήματος και τις τελικές τιμές.
   • Επιλογές (Options): Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη (Add) για να προσθέστε προκαθορισμένες ή προσαρμοσμένες επιλογές DHCP από το αναπτυσσόμενο μενού. Η επιλογή DHCP είναι μια υπηρεσία δικτύου που μεταβιβάζεται στους υπολογιστές-πελάτες από τον διακομιστή DHCP. Επιλέξτε μια προσαρμοσμένη ρύθμιση και εισαγάγετε τον κωδικό, τον τύπο δεδομένων και την τιμή. Ο παρακάτω πίνακας παραθέτει τις επιλογές DHCP για IPv4 και IPv6:
    Πίνακας 1. Επιλογές DHCP για IPv4
    Επιλογή Κώδικας (Code) Περιγραφή
    Χρονική μετατόπιση (Time Offset) 2 Καθορίζει τη μετατόπιση του υποδικτύου του υπολογιστή-πελάτη σε δευτερόλεπτα, από τη συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC).
    Διακομιστής DNS (DNS Server) 6 Παραθέτει τους διακομιστές συστήματος ονομάτων τομέα (RFC 1035) που είναι διαθέσιμοι στον υπολογιστή-πελάτη. Οι διακομιστές αναγράφονται με σειρά προτίμησης.
    Σημείωση: Αυτή η τιμή πρέπει να εισαχθεί ως μία καταχώρηση. Σε περίπτωση που απαιτούνται τόσο πρωτεύοντες όσο και δευτερεύοντες διακομιστές, εισαγάγετε τις τιμές διαχωρισμένες με κόμμα (Παράδειγμα: 8.8.8.8,8.8.4.4). Εάν εισαχθούν δύο ξεχωριστές τιμές χωρίς κόμμα, ο υπολογιστής-πελάτης ρυθμίζεται με μία μόνο τιμή.
    Όνομα τομέα (Domain Name) 15 Καθορίζει το όνομα τομέα που πρέπει να χρησιμοποιεί ο υπολογιστής-πελάτης κατά την επίλυση ονομάτων κεντρικού υπολογιστή χρησιμοποιώντας το σύστημα ονομάτων τομέα.
    Διακομιστές NTP (NTP Servers) 42 Παραθέτει τους διακομιστές NTP κατά σειρά προτίμησης, που χρησιμοποιείται για τον συγχρονισμό χρόνου του υπολογιστή-πελάτη.
    Διακομιστής TFTP (TFTP Server) 66 Διαμορφώνει τη διεύθυνση ή το όνομα του διακομιστή TFTP που είναι διαθέσιμος στον υπολογιστή-πελάτη.
    Όνομα αρχείου εκκίνησης (Boot File Name) 67 Καθορίζει μια εικόνα εκκίνησης που θα χρησιμοποιηθεί από τον υπολογιστή-πελάτη.
    Αναζήτηση τομέα (Domain Search) 119 Καθορίζει τη λίστα αναζήτησης τομέα DNS που χρησιμοποιείται για την εκτέλεση αιτήσεων DNS, με βάση το σύντομο όνομα, χρησιμοποιώντας τα επιθήματα που παρέχονται σε αυτήν τη λίστα.
    Προσαρμογή (Custom) - Οι υπολογιστές-πελάτες ενδέχεται να χρειάζονται συγκεκριμένες προσαρμοσμένες επιλογές.
    Πίνακας 2. Επιλογές DHCP για IPv6
    Όνομα επιλογής DHCP Κώδικας Περιγραφή
    Ονόματα διακομιστών SIP (SIP Server Names) 21 Παραθέτει τα ονόματα τομέα των διακομιστών μεσολάβησης εξερχομένων SIP που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο υπολογιστής-πελάτης.
    Διευθύνσεις διακομιστή SIP (SIP Server Addresses) 22 Παραθέτει τις διευθύνσεις IPv6 των διακομιστών μεσολάβησης εξερχομένων SIP που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο υπολογιστής-πελάτης.
    Διακομιστές DNS επαναλαμβανόμενων ονομάτων (DNS Recursive Name Servers) 23 Παραθέτει τις διευθύνσεις IPv6 των διακομιστών DNS επαναλαμβανόμενων ονομάτων στους οποίους μπορούν να αποσταλούν ερωτήματα DNS από την επίλυση υπολογιστών-πελατών κατά σειρά προτίμησης.
    Λίστα αναζήτησης τομέα (Domain Search List) 24 Παρέχει μια λίστα αναζήτησης τομέα για τον υπολογιστή-πελάτη, η οποία θα χρησιμοποιηθεί κατά την επίλυση ονομάτων κεντρικών υπολογιστών μέσω DNS.
    Λίστα διακομιστών NIS (NIS Servers List) 27 Παρέχει μια ταξινομημένη λίστα διακομιστών NIS με διευθύνσεις IPv6 που είναι διαθέσιμες στον υπολογιστή-πελάτη.
    Όνομα τομέα NIS (NIS Domain Name) 29 Παρέχει το όνομα τομέα NIS που θα χρησιμοποιηθεί από τον υπολογιστή-πελάτη.
    Διακομιστές SNTP (SNTP Servers) 31 Παρέχει μια ταξινομημένη λίστα διακομιστών SNTP με διευθύνσεις IPv6 που είναι διαθέσιμες στον υπολογιστή-πελάτη.
    Χρόνος ανανέωσης πληροφοριών (Information Refresh Time) 32 Καθορίζει το ανώτατο όριο του αριθμού των δευτερολέπτων από την τρέχουσα ώρα που θα πρέπει να περιμένει ένας υπολογιστής-πελάτης πριν ανανεώσει τις πληροφορίες που λαμβάνει από τον διακομιστή DHCPv6, ιδιαίτερα για σενάρια DHCPv6 χωρίς κατάσταση.
    FQDN πελάτη (Client FQDN) 39 Υποδεικνύει εάν ο υπολογιστής-πελάτης ή ο διακομιστής DHCP θα πρέπει να ενημερώσει το DNS με την εγγραφή AAAA που αντιστοιχεί στην αντιστοιχισμένη διεύθυνση IPv6 και το FQDN που παρέχεται σε αυτήν την επιλογή. Ο διακομιστής DHCP ενημερώνει πάντα την εγγραφή PTR.
    Προσαρμογή (Custom) - Οι υπολογιστές-πελάτες ενδέχεται να χρειάζονται συγκεκριμένες προσαρμοσμένες επιλογές.
  • Αναμετάδοση (Relay) – Επιτρέπει το DHCP με τον παράγοντα αναμετάδοσης DHCP εγκατεστημένο σε απομακρυσμένη θέση. Εάν ενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή, διαμορφώστε τα εξής:
   • IP παράγοντα αναμετάδοσης (Relay Agent IP(s)): Καθορίστε τη διεύθυνση IP του παράγοντα αναμετάδοσης. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη (Add) για να προσθέσετε περισσότερες διευθύνσεις IP.
  • Απενεργοποιημένο (Deactivated) – Απενεργοποιεί τον διακομιστή DHCP.
 8. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση (Save).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με άλλες επιλογές στο παράθυρο Ρυθμίσεις διασύνδεσης (Interface Settings), ανατρέξτε στο θέμα Διαμόρφωση ρυθμίσεων διασύνδεσης για Edge.

Σημείωση: Ανατρέξτε επίσης στο θέμα Επιβάρυνση διοχέτευσης και MTU για περισσότερες πληροφορίες.