Υπάρχουν δύο επιλογές για να απενεργοποιήσετε το Accelerated Networking, μέσω της πύλης Azure ή μέσω του Azure CLI. Ανατρέξτε στις παρακάτω ενότητες για λεπτομερείς οδηγίες.

Απενεργοποίηση Accelerated Networking

Για να απενεργοποιήσετε το Accelerated Networking, επιλέξτε μία από τις δύο μεθόδους που περιγράφονται στις παρακάτω ενότητες.

Απενεργοποίηση Accelerated Networking μέσω της πύλης Azure

Για να απενεργοποιήσετε το Accelerated Networking σε μια διασύνδεση μιας υπάρχουσας εικονικής μηχανής (VM):
 1. Διακοπή λειτουργίας/κατάργηση εκχώρησης της εικονικής μηχανής.
 2. Αλλάξτε τη ρύθμιση του Accelerated Networking σε απενεργοποιημένο ή ψευδές.
 3. Επανεκκινήστε την εικονική μηχανή.
Απενεργοποίηση Accelerated Networking μέσω Azure CLI
 1. Καταργήστε την εκχώρηση πόρων της εικονικής μηχανής.

  az vm deallocate --resource-group <myResourceGroup> --name <myVm>

 2. Απενεργοποιήστε το Accelerated Networking στην κάρτα διασύνδεσης δικτύου (NIC).

  az network nic update \

  --name <myNic> \

  --resource-group <myResourceGroup> \

  --accelerated-networking false

 3. Επανεκκινήστε την εικονική μηχανή.

  az vm start --resource-group <myResourceGroup> --name <myVm>