Η δυνατότητα διαχείρισης ειδώλου λογισμικού Edge απενεργοποιείται από προεπιλογή για τους πελάτες. Μόνο ένας χειριστής (ή η υποστήριξη VMware) μπορεί να ενεργοποιήσει αυτήν τη δυνατότητα για μια άμεση επιχείρηση και τον συνεργάτη. Με τη σειρά τους, οι συνεργάτες μπορούν να ενεργοποιήσουν αυτήν τη δυνατότητα για τους πελάτες της συνεργαζόμενης επιχείρησης. Η δυνατότητα μπορεί να ενεργοποιηθεί στη διάρκεια της δημιουργίας ή μετά τη δημιουργία του πελάτη. Οι επιχειρήσεις με απενεργοποιημένη τη διαχείριση ειδώλου λογισμικού Edge πρέπει να αλληλεπιδρούν με την υποστήριξη VMware ή τον συνεργάτη για αναβαθμίσεις λογισμικού Edge.

Ενεργοποίηση διαχείρισης ειδώλου Edge για την υπηρεσία SD-WAN

Ενεργοποίηση διαχείρισης ειδώλου Edge για νέο εταιρικό πελάτη

Ως χρήστης-χειριστής, μπορείτε να διαχειριστείτε απευθείας τα είδωλα λογισμικού που έχουν αντιστοιχιστεί σε μια επιχείρηση, αντιστοιχίζοντας ένα προφίλ χειριστή σε μια επιχείρηση ή επιτρέποντας σε έναν εταιρικό υπερχρήστη να διαχειρίζεται τη διαθέσιμη λίστα ειδώλων λογισμικού που έχουν αντιστοιχιστεί για μια επιχείρηση, επιλέγοντας το πλαίσιο ελέγχου Να επιτρέπεται στον πελάτη να διαχειρίζεται λογισμικό (Allow Customer to Manage Software) μεταβαίνοντας στη διαδρομή Διαχείριση πελατών > Νέος πελάτης > Υπηρεσίες > Καθολικές ρυθμίσεις (Manage Customer > New Customer > Services > Global Settings). Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Δημιουργία νέου πελάτη (Create New Customer) στον Οδηγός χειριστή VMware SD-WAN.

Ενεργοποίηση διαχείρισης ειδώλου Edge για νέο πελάτη συνεργάτη

Ως διαχειριστής συνεργάτης, εκτός από τη διαχείριση των ειδώλων λογισμικού που έχουν αντιστοιχιστεί στους πελάτες συνεργάτες, μπορείτε να επιτρέψετε σε έναν υπερχρήστη πελάτη συνεργάτη να διαχειρίζεται τη διαθέσιμη λίστα ειδώλων λογισμικού για τον πελάτη, επιλέγοντας το πλαίσιο ελέγχου Να επιτρέπεται στον πελάτη να διαχειρίζεται λογισμικό (Allow Customer to Manage Software) μεταβαίνοντας στη διαδρομή Διαχείριση πελατών > Νέος πελάτης > Υπηρεσίες > Καθολικές ρυθμίσεις (Manage Customer > New Customer > Services > Global Settings). Η λίστα των ειδώλων λογισμικού που μπορείτε να εκχωρήσετε στον νέο πελάτη βασίζεται στη διαθέσιμη λίστα ειδώλων λογισμικού που έχουν εκχωρηθεί στον συγκεκριμένο συνεργάτη από τον χειριστή του Orchestrator. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Δημιουργία νέου πελάτη (Create New Customer) στον Οδηγός συνεργατών VMware SD-WAN.

Ενεργοποίηση διαχείρισης ειδώλου Edge για υπάρχοντα πελάτη

Ως χρήστης-χειριστής ή διαχειριστής συνεργάτης, μπορείτε να αναθέσετε τη διαχείριση ειδώλου Edge σε εταιρικούς υπερχρήστες ή σε υπερχρήστες συνεργάτες. Για να αναθέσετε τη διαχείριση ειδώλου Edge σε εταιρικούς υπερχρήστες, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Να επιτρέπεται στον πελάτη να διαχειρίζεται λογισμικό (Allow Customer to Manage Software) μεταβαίνοντας στη διαδρομή Διαχείριση πελατών > Επιλογή πελάτη > Καθολικές ρυθμίσεις > Διαμόρφωση πελατών > SD-WAN > Διαμόρφωση (Manage Customer > Select a customer > Global Settings > Customer Configuration > SD-WAN > Configure). Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Διαχείριση πελατών στον Οδηγός χειριστή VMware SD-WAN.

Για να ενημερώσετε τις ρυθμίσεις διαχείρισης ειδώλου Edge για έναν υπάρχοντα πελάτη, θέστε το κουμπί εναλλαγής Διαχείριση ειδώλου Edge (Edge Image Management) σε ON μεταβαίνοντας στις επιλογές Διαχείριση πελατών > Επιλογή πελάτη > Περισσότερα > Ενημέρωση διαχείρισης ειδώλου Edge (Manage Customers > Select a customer > More > Update Edge Image Management). Όταν είναι ενεργοποιημένη η δυνατότητα, το προεπιλεγμένο είδωλο λογισμικού είναι το μόνο εκχωρημένο είδωλο λογισμικού για τον πελάτη. Μόλις ενεργοποιηθεί η δυνατότητα, μπορείτε να εκχωρήσετε πρόσθετα είδωλα λογισμικού μετά την ενεργοποίηση της δυνατότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Διαχείριση πελατών στον Οδηγό χειριστή VMware SD-WAN.