Σε ένα προφίλ, μπορείτε να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις της διασύνδεσης για διάφορα μοντέλα Edge.

Μπορείτε να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις διασύνδεσης για κάθε μοντέλο Edge. Κάθε διασύνδεση σε ένα Edge μπορεί να είναι μια θύρα διακόπτη (LAN) ή μια δρομολογημένη (WAN) διασύνδεση. Οι ρυθμίσεις διασύνδεσης διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο Edge. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με διαφορετικά μοντέλα και τις αναπτύξεις Edge, δείτε την ενότητα Διαμόρφωση διασύνδεσης.

Για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις διασύνδεσης για διαφορετικά μοντέλα Edge σε ένα προφίλ:

 1. Στην υπηρεσία SD-WAN της πύλης επιχείρησης, μεταβείτε στις επιλογές Διαμόρφωση > Προφίλ (Configure Profiles).
 2. Η σελίδα Προφίλ (Profiles) εμφανίζει τα υπάρχοντα Προφίλ.
 3. Κάντε κλικ στη σύνδεση προς ένα Προφίλ ή κάντε κλικ στη σύνδεση Προβολή (View) στη στήλη Συσκευή (Device) του Προφίλ. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε ένα Προφίλ και να κάνετε κλικ στην Τροποποίηση (Modify) για να διαμορφώσετε το Προφίλ.
 4. Οι επιλογές διαμόρφωσης για το επιλεγμένο Προφίλ εμφανίζονται στην καρτέλα Συσκευή (Device).
 5. Στην κατηγορία Συνδεσιμότητα (Connectivity), κάντε κλικ στην επιλογή Διασυνδέσεις (Interfaces). Εμφανίζονται τα μοντέλα Edge που είναι διαθέσιμα στο επιλεγμένο προφίλ:
 6. Κάντε κλικ σε ένα μοντέλο Edge για να προβάλετε τις διασυνδέσεις που είναι διαθέσιμες στο Edge.

  Μπορείτε να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις για τους ακόλουθους τύπους διασυνδέσεων, με βάση το μοντέλο Edge:

  • Αλλαγή θύρας
  • Δρομολογημένη διασύνδεση
  • Διασύνδεση WLAN

  Μπορείτε επίσης να προσθέσετε δευτερεύουσα διασύνδεση, δευτερεύουσα διεύθυνση IP και SSID Wi-Fi με βάση το μοντέλο Edge.

 7. Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις για μια Δρομολογημένη διασύνδεση (Routed Interface). Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα για μια περιγραφή αυτών των ρυθμίσεων διαμόρφωσης.
  Σημείωση: Οι ρυθμίσεις διασύνδεσης στον παρακάτω πίνακα μπορούν να αντικατασταθούν σε επίπεδο Edge.
  Επιλογή Περιγραφή
  Περιγραφή (Description) Πληκτρολογήστε την περιγραφή. Αυτό το πεδίο είναι προαιρετικό.
  Ενεργοποιημένη διασύνδεση (Interface Enabled) Αυτό το πλαίσιο ελέγχου είναι επιλεγμένο από προεπιλογή. Εάν απαιτείται, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη διασύνδεση. Όταν έχει απενεργοποιηθεί, η διασύνδεση δεν είναι διαθέσιμη για οποιαδήποτε επικοινωνία.
  Δυνατότητα (Capability) Για μια δρομολογημένη διασύνδεση, η επιλογή Δρομολογημένη (Routed) είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή. Μπορείτε, εάν θέλετε, να μετατρέψετε τη θύρα σε διασύνδεση θύρας διακόπτη, επιλέγοντας Μεταγωγής (Switched) από την αναπτυσσόμενη λίστα.
  Τμήματα (Segments) Από προεπιλογή, οι ρυθμίσεις διαμόρφωσης ισχύουν για όλα τα τμήματα. Δεν είναι δυνατή η επεξεργασία αυτού του πεδίου.
  Έλεγχος ταυτότητας Radius (Radius Authentication) Απενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση WAN Overlay (Enable WAN Overlay) για να διαμορφώσετε τον Έλεγχο ταυτότητας Radius (Radius Authentication). Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Έλεγχος ταυτότητας Radius (Radius Authentication) και προσθέστε τις διευθύνσεις MAC των ήδη πιστοποιημένων συσκευών.
  Απόκριση ICMP Echo (ICMP Echo Response) Αυτό το πλαίσιο ελέγχου είναι επιλεγμένο από προεπιλογή. Αυτό βοηθά τη διασύνδεση να αποκρίνεται σε μηνύματα ICMP echo. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή για λόγους ασφαλείας.
  Μέτρηση underlay (Underlay Accounting) Αυτό το πλαίσιο ελέγχου είναι επιλεγμένο από προεπιλογή. Εάν ένα ιδιωτικό WAN overlay ορίζεται στη διασύνδεση, όλη η κυκλοφορία underlay που διανύει τη διασύνδεση θα προστίθεται στη μετρηθείσα ταχύτητα της σύνδεσης WAN, έτσι ώστε να προλαμβάνεται η υπερ-εγγραφή. Απενεργοποιήστε αυτή την επιλογή για να αποφύγετε αυτή τη συμπεριφορά.
  Σημείωση: Η μέτρηση underlay υποστηρίζεται τόσο για τις διευθύνσεις IPv4, όσο και για τις διευθύνσεις IPv6.
  Ενεργοποίηση WAN overlay (Enable WAN Overlay) Αυτό το πλαίσιο ελέγχου είναι επιλεγμένο από προεπιλογή. Αυτή η δυνατότητα βοηθά στην ενεργοποίηση του WAN overlay για τη διασύνδεση.
  Διακομιστής μεσολάβησης DNS (DNS Proxy) Αυτό το πλαίσιο ελέγχου είναι επιλεγμένο από προεπιλογή. Αυτή η επιλογή σάς επιτρέπει να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε έναν Διακομιστή μεσολάβησης DNS (DNS Proxy), ανεξάρτητα από τις ρυθμίσεις διακομιστή DHCP IPv4 ή IΡv6.
  Σημείωση: Αυτό το πλαίσιο ελέγχου είναι διαθέσιμο μόνο για μια δρομολογημένη διασύνδεση και μια δρομολογημένη δευτερεύουσα διασύνδεση.
  VLAN Για μια θύρα πρόσβασης, επιλέξτε ένα υπάρχον VLAN από την αναπτυσσόμενη λίστα. Για μια θύρα κορμού, μπορείτε να επιλέξετε πολλαπλά VLAN και να επιλέξετε ένα μη επισημασμένο VLAN.
  Ρυθμίσεις IPv4 (IPv4 Settings) – Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να ενεργοποιήσετε τις ρυθμίσεις IPv4.
  Τύπος διευθυνσιοδότησης (Addressing Type) Από προεπιλογή, είναι επιλεγμένο το DHCP, το οποίο εκχωρεί δυναμικά μια διεύθυνση IPv4. Εάν επιλέξετε Στατική (Static) ή PPPoE, πρέπει να διαμορφώσετε τα στοιχεία διευθυνσιοδότησης για κάθε Edge.
  WAN Overlay Από προεπιλογή, είναι ενεργοποιημένο το στοιχείο Αυτόματη ανίχνευση overlay (Auto-Detect Overlay). Μπορείτε να επιλέξετε overlay καθορισμένο από χρήστη (User Defined) και να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις του overlay. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Διαμόρφωση Edge WAN overlay.
  Σημείωση: Εάν έχετε μια διοχέτευση CSS GRE που δημιουργήθηκε για ένα Edge και εάν αλλάξετε τις ρυθμίσεις WAN Overlay της σύνδεσης WAN που σχετίζονται με τη διασύνδεση διοχέτευσης CSS από «Αυτόματη ανίχνευση overlay» σε «Overlay καθορισμένο από χρήστη», τότε η σύνδεση WAN και οι σχετικές διοχετεύσεις CSS θα καταργηθούν επίσης από τη διαμόρφωση CSS σε επίπεδο Edge.
  OSPF Αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη μόνον όταν έχετε διαμορφώσει το OSPF για το προφίλ. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου και επιλέξτε ένα OSPF από την αναπτυσσόμενη λίστα. Κάντε κλικ στην επιλογή εναλλαγή πρότερων ρυθμίσεων ospf (toggle advance ospf settings) για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις διασύνδεσης για το επιλεγμένο OSPF.
  Σημείωση: Το OSPF δεν υποστηρίζεται σε δευτερεύουσες διασυνδέσεις και δεν υποστηρίζεται σε μη καθολικά τμήματα.
  Η διαμόρφωση OSPFv2 υποστηρίζει μόνο IPv4. Η διαμόρφωση OSPFv3 υποστηρίζει μόνο IPv6, το οποίο είναι διαθέσιμο μόνο στην έκδοση 5.2.
  Σημείωση: Το OSFPv3 είναι διαθέσιμο μόνο στην έκδοση 5.2.
  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις OSPF και OSPFv3, βλ. Ενεργοποίηση OSPF για προφίλ.
  Πολλαπλή διανομή (Multicast) Αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη μόνον όταν έχετε διαμορφώσει ρυθμίσεις multicast για το προφίλ. Μπορείτε να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις παραμέτρους multicast για την επιλεγμένη διασύνδεση.
  • IGMP - Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να ενεργοποιήσετε το πρωτόκολλο διαχείρισης ομάδας Internet (IGMP). Υποστηρίζεται μόνο το IGMP v2.
  • PIM – Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να ενεργοποιήσετε την πολλαπλή διανομή ανεξάρτητη πρωτοκόλλου (Protocol Independent Multicast). Υποστηρίζεται μόνο η λειτουργία PIM Sparse Mode (PIM-SM).
  Κάντε κλικ στην εναλλαγή σύνθετων ρυθμίσεων multicast (toggle advanced multicast settings) για να διαμορφώσετε τους ακόλουθους χρονοδιακόπτες:
  • PIM Hello timer – Το χρονικό διάστημα κατά το οποίο μια διασύνδεση PIM στέλνει μηνύματα Hello για να εντοπίσει γείτονες PIM. Το εύρος είναι από 1 έως 180 δευτερόλεπτα και η προεπιλεγμένη τιμή είναι 30 δευτερόλεπτα.
  • Διάστημα ερωτημάτων IGMP Host (IGMP Host Query Interval) – Το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο ερωτών IGMP στέλνει μηνύματα ερωτήματος κεντρικού υπολογιστή (host-query) για να εντοπίσει τις ομάδες multicast με μέλη, στο συνδεδεμένο δίκτυο. Το εύρος είναι από 1 έως 1.800 δευτερόλεπτα και η προεπιλεγμένη τιμή είναι 125 δευτερόλεπτα.
  • Μέγιστη τιμή IGMP απόκρισης σε ερωτήματα (IGMP Max Query Response Value) – Ο μέγιστος χρόνος που έχει ο κεντρικός υπολογιστής για να απαντήσει σε ένα ερώτημα IGMP. Το εύρος είναι από 10 έως 250 δέκατα του δευτερόλεπτου και η προεπιλεγμένη τιμή είναι 100 δέκατα του δευτερόλεπτου.
  Σημείωση: Προς το παρόν, η ανακάλυψη ακροατών multicast (MLD) είναι απενεργοποιημένη. Ως εκ τούτου, το Edge δεν θα στείλει αναφορά ακροατή multicast, όταν η διεύθυνση IPv6 έχει εκχωρηθεί στη διασύνδεση. Εάν υπάρχει διακόπτης παρακολούθησης στο δίκτυο, τότε η μη αποστολή αναφοράς MLD μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα το Edge να μην λαμβάνει πακέτα multicast που χρησιμοποιούνται στον εντοπισμό διπλότυπων διευθύνσεων (DAD). Αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα την επιτυχία του DAD ακόμη και με διπλότυπη διεύθυνση.
  Εισαγωγή VNF (VNF Insertion) Πρέπει να απενεργοποιήσετε την WAN Overlay και να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Αξιόπιστη προέλευση (Trusted Source) για να ενεργοποιήσετε την Εισαγωγή VNF (VNF Insertion). Όταν εισαγάγετε το VNF σε διασυνδέσεις ή δευτερεύουσες διασυνδέσεις επιπέδου 3, το σύστημα ανακατευθύνει την κυκλοφορία από τις διασυνδέσεις ή δευτερεύουσες διασυνδέσεις επιπέδου 3 προς το VNF.
  Κοινοποίηση (Advertise) Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να κοινοποιήσετε το διασύνδεση σε άλλες διακλαδώσεις του δικτύου.
  Απευθείας κυκλοφορία NAT (NAT Direct Traffic) Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να ενεργοποιήσετε την απευθείας κυκλοφορία NAT για IPv4 σε μια δρομολογημένη διασύνδεση.
  Προφύλαξη:

  Είναι πιθανό μια παλαιότερη έκδοση του SASE Orchestrator να διαμόρφωσε ακούσια την απευθείας κυκλοφορία NAT σε μια κύρια διασύνδεση με διαμορφωμένο είτε ένα VLAN είτε μια δευτερεύουσα διασύνδεση. Εάν αυτή η διασύνδεση στέλνει την απευθείας κυκλοφορία ή απομακρύνεται, ο πελάτης δεν θα παρατηρήσει προβλήματα, επειδή δεν εφαρμόστηκε η ρύθμιση της απευθείας κυκλοφορίας NAT. Ωστόσο, όταν ένα Edge αναβαθμίζεται σε έκδοση 5.2.0 ή νεότερη, η δομή του Edge περιλαμβάνει μια διόρθωση για το ζήτημα (δελτίο #92142) με την απευθείας κυκλοφορία NAT να μην εφαρμόζεται σωστά και υπάρχει μια επακόλουθη αλλαγή στη συμπεριφορά δρομολόγησης, καθώς αυτή η συγκεκριμένη υπόθεση χρήσης δεν εφαρμόστηκε σε προηγούμενες εκδόσεις.

  Με άλλα λόγια, επειδή ένα Edge έκδοσης 5.2.0 ή νεότερης έκδοσης εφαρμόζει τώρα την απευθείας κυκλοφορία NAT με τον αναμενόμενο τρόπο για όλες τις υποθέσεις χρήσης, η κυκλοφορία που λειτουργούσε προηγουμένως (επειδή η απευθείας κυκλοφορία NAT δεν εφαρμοζόταν ανά ελάττωμα) μπορεί τώρα να αποτύχει, επειδή ο πελάτης δεν είχε συνειδητοποιήσει ποτέ ότι η απευθείας κυκλοφορία NAT ήταν επιλεγμένη για μια διασύνδεση με διαμορφωμένη διασύνδεση VLAN ή δευτερεύουσα διασύνδεση.

  Ως αποτέλεσμα, ένας πελάτης που αναβαθμίζει το Edge στην έκδοση 5.2.0 ή σε νεότερη έκδοση θα πρέπει πρώτα να ελέγξει τις ρυθμίσεις προφίλ και διασύνδεσης Edge για να διασφαλίσει ότι η απευθείας κυκλοφορία NAT έχει διαμορφωθεί μόνο όπου το απαιτεί ρητά και να απενεργοποιήσει αυτήν τη ρύθμιση όπου δεν έχει διαμορφωθεί, ειδικά εάν αυτή η διασύνδεση έχει διαμορφωμένο VLAN ή δευτερεύουσα διασύνδεση.

  Αξιόπιστη προέλευση (Trusted Source) Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να ορίσετε τη διασύνδεση ως αξιόπιστη προέλευση.
  Προώθηση αντίστροφης διαδρομής (Reverse Path Forwarding) Μπορείτε να ορίσετε μια επιλογή για προώθηση αντίστροφης διαδρομής (RPF) μόνον όταν έχετε επιλέξει το πλαίσιο ελέγχου Αξιόπιστη προέλευση (Trusted Source). Αυτή η επιλογή επιτρέπει την κυκλοφορία στη διεπαφή μόνον εάν η κυκλοφορία επιστροφής μπορεί να προωθηθεί στην ίδια διασύνδεση. Αυτό βοηθά στην αποτροπή της κυκλοφορίας από άγνωστες προελεύσεις, όπως η κακόβουλη κυκλοφορία σε ένα δίκτυο επιχείρησης. Εάν η εισερχόμενη προέλευση είναι άγνωστη, τότε το πακέτο απορρίπτεται στην είσοδο χωρίς να δημιουργηθούν ροές. Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες επιλογές από την αναπτυσσόμενη λίστα:
  • Μη ενεργοποιημένο (Not Enabled) – Επιτρέπει την εισερχόμενη κυκλοφορία ακόμα και εάν δεν υπάρχει αντίστοιχη δρομολόγηση στον πίνακα δρομολόγησης.
  • Συγκεκριμένο (Specific) – Αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή, ακόμη και όταν η επιλογή Αξιόπιστη προέλευση (Trusted Source) είναι απενεργοποιημένη. Η εισερχόμενη κυκλοφορία θα πρέπει να αντιστοιχεί σε μια συγκεκριμένη δρομολόγηση επιστροφής στην εισερχόμενη διασύνδεση. Εάν δεν βρεθεί συγκεκριμένη αντιστοιχία, τότε το εισερχόμενο πακέτο απορρίπτεται. Αυτή είναι μια λειτουργία που χρησιμοποιείται συνήθως σε διασυνδέσεις, η διαμόρφωση των οποίων περιλαμβάνει δημόσιες επικαλύψεις και NAT.
  • Ελεύθερο (Loose) – Η εισερχόμενη κυκλοφορία θα πρέπει να αντιστοιχεί σε οποιαδήποτε δρομολόγηση (Συνδεδεμένη/Στατική/Δρομολογημένη) στον πίνακα δρομολόγησης. Αυτό επιτρέπει την ασύμμετρη δρομολόγηση και χρησιμοποιείται συνήθως σε διασυνδέσεις, η διαμόρφωση των οποίων δεν περιλαμβάνει επόμενο hop.
   Σημείωση: Η ασύμμετρη δρομολόγηση δεν επιτρέπεται όταν η κυκλοφορία αντιστοιχεί σε προεπιλεγμένη δρομολόγηση.
  Ρυθμίσεις IPv6 (IPv6 Settings) – Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να ενεργοποιήσετε τις ρυθμίσεις IPv4.
  Τύπος διευθυνσιοδότησης (Addressing Type) Επιλέξτε μία από τις επιλογές από τις ακόλουθες για να αντιστοιχίσετε δυναμικά μια διεύθυνση IPv6.
  • DHCP χωρίς κατάσταση (DHCP Stateless) - Επιτρέπει στη διασύνδεση να διαμορφώσει η ίδια τη διεύθυνση IPv6. Δεν είναι απαραίτητο να έχετε έναν διακομιστή DHCPv6 διαθέσιμο στον ISP. Ένα μήνυμα εντοπισμού ICMPv6 προέρχεται από το Edge και χρησιμοποιείται για αυτόματη διαμόρφωση.
   Σημείωση: Στη διαμόρφωση DHCP χωρίς κατάσταση δημιουργούνται δύο διευθύνσεις IPv6 σε επίπεδο διασύνδεσης πυρήνα. Το Edge δεν χρησιμοποιεί τη διεύθυνση κεντρικού υπολογιστή που αντιστοιχεί στην τοπική διεύθυνση σύνδεσης.
  • DHCP με κατάσταση (DHCP Stateful) – Αυτή η επιλογή είναι παρόμοια με το DHCP για IPv4. Η πύλη συνδέεται με τον διακομιστή DHCPv6 του ISP για μια μισθωμένη διεύθυνση και ο διακομιστής διαχειρίζεται την κατάσταση της διεύθυνσης IPv6.
   Σημείωση: Στο DHCP με επίβλεψη κατάστασης, όταν η ισχύουσα διάρκεια ζωής και η προτιμώμενη διάρκεια ζωής ορίζονται με την άπειρη τιμή (0xffffffff(4294967295)), τότε ο χρονοδιακόπτης δεν λειτουργεί σωστά. Η μέγιστη τιμή που μπορούν να λάβουν οι ισχύοντες και προτιμώμενοι χρονοδιακόπτες είναι 2147483647.
  • Στατικός (Static) – Εάν ενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή, θα πρέπει να διαμορφώσετε τα στοιχεία διευθυνσιοδότησης για κάθε Edge.
  Σημείωση: Για διασυνδέσεις κελιών, ο τύπος διευθυνσιοδότησης θα είναι Στατικός (Static) από προεπιλογή.
  WAN Overlay Από προεπιλογή, είναι ενεργοποιημένο το στοιχείο Αυτόματη ανίχνευση overlay (Auto-Detect Overlay). Μπορείτε να επιλέξετε overlay καθορισμένο από χρήστη (User Defined) και να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις του overlay. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Διαμόρφωση Edge WAN overlay.
  OSFP Αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη μόνον όταν έχετε διαμορφώσει το OSPF για το προφίλ. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου και επιλέξτε ένα OSPF από την αναπτυσσόμενη λίστα. Κάντε κλικ στην επιλογή εναλλαγή πρότερων ρυθμίσεων ospf (toggle advance ospf settings) για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις διασύνδεσης για το επιλεγμένο OSPF.
  Σημείωση: Το OSPF δεν υποστηρίζεται σε δευτερεύουσες διασυνδέσεις και δεν υποστηρίζεται σε μη καθολικά τμήματα.
  Η διαμόρφωση OSPFv2 υποστηρίζει μόνο IPv4. Η διαμόρφωση OSPFv3 υποστηρίζει μόνο IPv6.
  Σημείωση: Το OSFPv3 είναι διαθέσιμο μόνο στην έκδοση 5.2.
  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις OSPF και OSPFv3, βλ. Ενεργοποίηση OSPF για προφίλ
  Κοινοποίηση (Advertise) Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να κοινοποιήσετε το διασύνδεση σε άλλες διακλαδώσεις του δικτύου.
  Απευθείας κυκλοφορία NAT (NAT Direct Traffic) Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να ενεργοποιήσετε την απευθείας κυκλοφορία NAT για IPv6 σε μια δρομολογημένη διασύνδεση.
  Προφύλαξη:

  Είναι πιθανό μια παλαιότερη έκδοση του SASE Orchestrator να διαμόρφωσε ακούσια την απευθείας κυκλοφορία NAT σε μια κύρια διασύνδεση με διαμορφωμένο είτε ένα VLAN είτε μια δευτερεύουσα διασύνδεση. Εάν αυτή η διασύνδεση στέλνει την απευθείας κυκλοφορία ή απομακρύνεται, ο πελάτης δεν θα παρατηρήσει προβλήματα, επειδή δεν εφαρμόστηκε η ρύθμιση της απευθείας κυκλοφορίας NAT. Ωστόσο, όταν ένα Edge αναβαθμίζεται σε έκδοση 5.2.0 ή νεότερη, η δομή του Edge περιλαμβάνει μια διόρθωση για το ζήτημα (δελτίο #92142) με την απευθείας κυκλοφορία NAT να μην εφαρμόζεται σωστά και υπάρχει μια επακόλουθη αλλαγή στη συμπεριφορά δρομολόγησης, καθώς αυτή η συγκεκριμένη υπόθεση χρήσης δεν εφαρμόστηκε σε προηγούμενες εκδόσεις.

  Με άλλα λόγια, επειδή ένα Edge έκδοσης 5.2.0 ή νεότερης έκδοσης εφαρμόζει τώρα την απευθείας κυκλοφορία NAT με τον αναμενόμενο τρόπο για όλες τις υποθέσεις χρήσης, η κυκλοφορία που λειτουργούσε προηγουμένως (επειδή η απευθείας κυκλοφορία NAT δεν εφαρμοζόταν ανά ελάττωμα) μπορεί τώρα να αποτύχει, επειδή ο πελάτης δεν είχε συνειδητοποιήσει ποτέ ότι η απευθείας κυκλοφορία NAT ήταν επιλεγμένη για μια διασύνδεση με διαμορφωμένη διασύνδεση VLAN ή δευτερεύουσα διασύνδεση.

  Ως αποτέλεσμα, ένας πελάτης που αναβαθμίζει το Edge στην έκδοση 5.2.0 ή σε νεότερη έκδοση θα πρέπει πρώτα να ελέγξει τις ρυθμίσεις προφίλ και διασύνδεσης Edge για να διασφαλίσει ότι η απευθείας κυκλοφορία NAT έχει διαμορφωθεί μόνο όπου το απαιτεί ρητά και να απενεργοποιήσει αυτήν τη ρύθμιση όπου δεν έχει διαμορφωθεί, ειδικά εάν αυτή η διασύνδεση έχει διαμορφωμένο VLAN ή δευτερεύουσα διασύνδεση.

  Αξιόπιστη προέλευση (Trusted Source) Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να ορίσετε τη διασύνδεση ως αξιόπιστη προέλευση.
  Προώθηση αντίστροφης διαδρομής (Reverse Path Forwarding) Μπορείτε να ορίσετε μια επιλογή για προώθηση αντίστροφης διαδρομής (RPF) μόνον όταν έχετε επιλέξει το πλαίσιο ελέγχου Αξιόπιστη προέλευση (Trusted Source). Αυτή η επιλογή επιτρέπει την κυκλοφορία στη διεπαφή μόνον εάν η κυκλοφορία επιστροφής μπορεί να προωθηθεί στην ίδια διασύνδεση. Αυτό βοηθά στην αποτροπή της κυκλοφορίας από άγνωστες προελεύσεις, όπως η κακόβουλη κυκλοφορία σε ένα δίκτυο επιχείρησης. Εάν η εισερχόμενη προέλευση είναι άγνωστη, τότε το πακέτο απορρίπτεται στην είσοδο χωρίς να δημιουργηθούν ροές. Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες επιλογές από την αναπτυσσόμενη λίστα:
  • Μη ενεργοποιημένο (Not Enabled) – Επιτρέπει την εισερχόμενη κυκλοφορία ακόμα και εάν δεν υπάρχει αντίστοιχη δρομολόγηση στον πίνακα δρομολόγησης.
  • Συγκεκριμένο (Specific) – Αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή, ακόμη και όταν η επιλογή Αξιόπιστη προέλευση (Trusted Source) είναι απενεργοποιημένη. Η εισερχόμενη κυκλοφορία θα πρέπει να αντιστοιχεί σε μια συγκεκριμένη δρομολόγηση επιστροφής στην εισερχόμενη διασύνδεση. Εάν δεν βρεθεί συγκεκριμένη αντιστοιχία, τότε το εισερχόμενο πακέτο απορρίπτεται. Αυτή είναι μια λειτουργία που χρησιμοποιείται συνήθως σε διασυνδέσεις, η διαμόρφωση των οποίων περιλαμβάνει δημόσιες επικαλύψεις και NAT.
  • Ελεύθερο (Loose) – Η εισερχόμενη κυκλοφορία θα πρέπει να αντιστοιχεί σε οποιαδήποτε δρομολόγηση (Συνδεδεμένη/Στατική/Δρομολογημένη) στον πίνακα δρομολόγησης. Αυτό επιτρέπει την ασύμμετρη δρομολόγηση και χρησιμοποιείται συνήθως σε διασυνδέσεις, η διαμόρφωση των οποίων δεν περιλαμβάνει επόμενο hop.
   Σημείωση: Η ασύμμετρη δρομολόγηση δεν επιτρέπεται όταν η κυκλοφορία αντιστοιχεί σε προεπιλεγμένη δρομολόγηση.
  Ρυθμίσεις κεντρικού υπολογιστή κοινοποίησης δρομολογητή (Router Advertisement Host Settings) - Αυτές οι ρυθμίσεις είναι διαθέσιμες μόνο όταν επιλέγετε το πλαίσιο ελέγχου Ρυθμίσεις IPv6 (IPv6 Settings) και επιλέγετε τον Τύπο διευθυνσιοδότησης (Addressing Type) ως DHCP χωρίς κατάσταση (DHCP Stateless) ή DHCP με κατάσταση (DHCP Stateful). Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να εμφανίσετε τις ακόλουθες παραμέτρους RA. Αυτές οι παράμετροι είναι ενεργοποιημένες από προεπιλογή. Εάν απαιτείται, μπορείτε να τις απενεργοποιήσετε.
  Σημείωση: Όταν οι παράμετροι κεντρικού υπολογιστή RA απενεργοποιηθούν και ενεργοποιηθούν ξανά, το Edge θα περιμένει να παραληφθεί η επόμενη RA πριν από την εγκατάσταση των παραμέτρων δρομολογήσεων, MTU και ND/NS.
  MTU Αποδέχεται την τιμή MTU που λαμβάνεται μέσω της κοινοποίησης δρομολόγησης. Εάν απενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή, λαμβάνεται υπόψη η διαμόρφωση MTU της διασύνδεσης.
  Προεπιλεγμένες δρομολογήσεις (Default Routes) Εγκαθιστά προεπιλεγμένες δρομολογήσεις όταν λαμβάνεται κοινοποίηση δρομολόγησης στη διασύνδεση. Εάν απενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή, τότε δεν υπάρχουν διαθέσιμες προεπιλεγμένες δρομολογήσεις για τη διασύνδεση.
  Συγκεκριμένες δρομολογήσεις (Specific Routes) Εγκαθιστά συγκεκριμένες δρομολογήσεις όταν η κοινοποίηση δρομολόγησης λαμβάνει στοιχεία δρομολόγησης στη διασύνδεση. Εάν απενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή, η διασύνδεση δεν θα εγκαταστήσει τις πληροφορίες δρομολόγησης.
  Χρονοδιακόπτες ND6 (ND6 Timers) Δέχεται χρονοδιακόπτες ND6 που λαμβάνονται μέσω της κοινοποίησης δρομολόγησης. Εάν απενεργοποιήσετε την επιλογή, λαμβάνονται υπόψη οι προεπιλεγμένοι χρονοδιακόπτες ND6. Η προεπιλεγμένη τιμή για τον χρονοδιακόπτη αναμετάδοσης NDP είναι 1 δευτερόλεπτο και το προσβάσιμο χρονικό όριο του NDP είναι 30 δευτερόλεπτα.
  Ρυθμίσεις L2 (L2 Settings)
  Αυτόματη διαπραγμάτευση (Autonegotiate) Αυτό το πλαίσιο ελέγχου είναι επιλεγμένο από προεπιλογή. Όταν είναι ενεργοποιημένη, η αυτόματη διαπραγμάτευση επιτρέπει στη θύρα να επικοινωνεί με τη συσκευή στο άλλο άκρο της σύνδεσης για να καθορίζει τη βέλτιστη αμφίδρομη λειτουργία και την ταχύτητα για τη σύνδεση.
  Ταχύτητα (Speed) Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνον όταν έχει απενεργοποιηθεί η Αυτόματη διαπραγμάτευση (Autonegotiate). Επιλέξτε την ταχύτητα με την οποία η θύρα θα επικοινωνεί με άλλες συνδέσεις. Από προεπιλογή, είναι επιλεγμένη η τιμή 100 Mbps.
  Διπλό (Duplex) Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνον όταν έχει απενεργοποιηθεί η Αυτόματη διαπραγμάτευση (Autonegotiate). Επιλέξτε τη λειτουργία της σύνδεσης ως Πλήρως αμφίδρομο (Full duplex) ή Ημι-αμφίδρομο (Half duplex). Από προεπιλογή, είναι επιλεγμένο το στοιχείο Πλήρως αμφίδρομο (Full duplex).
  MTU Το προεπιλεγμένο μέγεθος MTU για τα πλαίσια που λαμβάνονται και αποστέλλονται σε όλες τις δρομολογημένες διασυνδέσεις είναι 1.500 byte. Μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος MTU για μια διασύνδεση.
  Σημείωση: Εμφανίζεται ένα προειδοποιητικό μήνυμα όταν επιλέγεται το πλαίσιο ελέγχου Διακομιστής μεσολάβησης DNS (DNS proxy) στα ακόλουθα σενάρια:
  • Οι διακομιστές DHCP IPv4 και IPv6 είναι Απενεργοποιημένοι (Deactivated).
  • Ο διακομιστής DHCP IPv4 βρίσκεται σε κατάσταση Αναμετάδοσης (Relay) και ο διακομιστής DHCP IPv6 είναι Απενεργοποιημένος (Deactivated).
  Εάν χρησιμοποιείτε μόντεμ USB για να συνδεθείτε στο δίκτυο, για να ενεργοποιήσετε τη διεύθυνση IPv6, διαμορφώστε τα ακόλουθα χειροκίνητα στο Edge:
  1. Προσθέστε την καθολική παράμετρο “usb_tun_overlay_pref_v6”:1 στο /etc/config/edged, για να ενημερώσετε την προτίμηση σε διεύθυνση IPv6.
  2. Εκτελέστε την ακόλουθη εντολή για να ενημερώσετε τον τύπο IP της διασύνδεσης σε IPv6.
   /etc/modems/modem_apn.sh [USB] [ACTION] [ACTION ARGS...]
    

   Καταχωρήστε τις παραμέτρους ως εξής:

   • USB – Καταχωρήστε τον αριθμό USB
   • Καταχωρήστε τις ρυθμίσεις APN ως εξής:
    • apn - Καταχωρήστε το όνομα του Access Point.
    • username – Καταχωρήστε το όνομα χρήστη που παρέχεται από τον φορέα κινητής τηλεφωνίας.
    • password – Καταχωρήστε τον κωδικό πρόσβασης που παρέχεται από τον φορέα κινητής τηλεφωνίας.
    • spnetwork – Καταχωρήστε το όνομα του δικτύου του παρόχου της υπηρεσίας.
    • simpin – Καταχωρήστε τον αριθμό PIN που χρησιμοποιείται για το ξεκλείδωμα της κάρτας SIM.
    • auth - Καθορίστε τον τύπο ελέγχου ταυτότητας.
    • iptype – Καταχωρήστε το είδος της διεύθυνσης IP.

   Ακολουθεί ένα παράδειγμα εντολής με παραδειγματικές παραμέτρους:

   /etc/modems/modem_apn.sh USB3 set ‘’vzwinternet’' ‘’ ‘VERIZON’ ‘’ ‘’ ‘ipv4v6’
  Σημείωση: Για μια λίστα μόντεμ που υποστηρίζονται για χρήση σε SD-WAN Edge, ανατρέξτε στη σελίδα Υποστηριζόμενα μόντεμ (Supported modems).
 8. Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις για μια Διασύνδεση μεταγωγής (Switched Interface). Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα για μια περιγραφή αυτών των ρυθμίσεων διαμόρφωσης.
  Επιλογή Περιγραφή
  Ενεργοποιημένη διασύνδεση (Interface Enabled) Αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή. Εάν απαιτείται, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη διασύνδεση. Όταν έχει απενεργοποιηθεί, η διασύνδεση δεν είναι διαθέσιμη για οποιαδήποτε επικοινωνία.
  Δυνατότητα (Capability) Για μια θύρα διακόπτη, η επιλογή Μεταγωγής (Switched) είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή. Μπορείτε να επιλέξετε να μετατρέψετε τη θύρα σε δρομολογημένη διασύνδεση, επιλέγοντας την επιλογή Δρομολογημένη (Routed) από την αναπτυσσόμενη λίστα.
  Λειτουργία (Mode) Επιλέξτε τη λειτουργία της θύρας ως θύρα πρόσβασης ή κορμού.
  VLAN Για μια θύρα πρόσβασης, επιλέξτε ένα υπάρχον VLAN από την αναπτυσσόμενη λίστα.

  Για μια θύρα κορμού, μπορείτε να επιλέξετε πολλαπλά VLAN και να επιλέξετε ένα μη επισημασμένο VLAN.

  Ρυθμίσεις L2 (L2 Settings)
  Αυτόματη διαπραγμάτευση (Autonegotiate) Αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή. Όταν είναι ενεργοποιημένη, η αυτόματη διαπραγμάτευση επιτρέπει στη θύρα να επικοινωνεί με τη συσκευή στο άλλο άκρο της σύνδεσης για να καθορίσει τη βέλτιστη αμφίδρομη λειτουργία και την ταχύτητα για τη σύνδεση.
  Ταχύτητα (Speed) Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνον όταν έχει απενεργοποιηθεί η Αυτόματη διαπραγμάτευση (Autonegotiate). Επιλέξτε την ταχύτητα που έχει η θύρα για να επικοινωνήσει με άλλες συνδέσεις. Από προεπιλογή, είναι επιλεγμένα τα 100 Mbps.
  Διπλό (Duplex) Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνον όταν έχει απενεργοποιηθεί η Αυτόματη διαπραγμάτευση (Autonegotiate). Επιλέξτε τη λειτουργία της σύνδεσης ως «Πλήρως αμφίδρομη» (Full duplex) ή «Ημι-αμφίδρομη» (Half duplex). Από προεπιλογή, είναι ενεργοποιημένη η επιλογή «Πλήρως αμφίδρομη» (Full duplex).
  MTU Το προεπιλεγμένο μέγεθος MTU για τα πλαίσια που λαμβάνονται και αποστέλλονται σε όλες τις διασυνδέσεις διακόπτη είναι 1.500 byte. Μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος MTU για μια διασύνδεση.
 9. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε δευτερεύουσα διασύνδεση, δευτερεύουσα διεύθυνση IP και SSID Wi-Fi με βάση το μοντέλο Edge. Κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή (Delete) για να διαγράψετε μια επιλεγμένη διασύνδεση.
  1. Για να προσθέσετε δευτερεύουσες διασυνδέσεις σε μια υπάρχουσα διασύνδεση:
   • Στην ενότητα Διασύνδεση (Interface), κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη δευτερεύουσας διασύνδεσης (Add SubInterface).
   • Στο παράθυρο Επιλογή διασύνδεσης (Select Interface), επιλέξτε τη διασύνδεση για την οποία θέλετε να προσθέσετε μια δευτερεύουσα διασύνδεση.
   • Καταχωρήστε το Αναγνωριστικό δευτερεύουσας διασύνδεσης (Subinterface ID) και κάντε κλικ στο Επόμενο (Next).
   • Στο παράθυρο Δευτερεύουσα διασύνδεση (Sub Interface), διαμορφώστε τη διασύνδεση.
  2. Για να προσθέσετε δευτερεύουσες διευθύνσεις IP σε μια υπάρχουσα διασύνδεση:
   • Στην ενότητα Διασύνδεση (Interface), κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη δευτερεύουσας διεύθυνσης IP (Add Secondary IP).
   • Στο παράθυρο Επιλογή διασύνδεσης (Select Interface), επιλέξτε τη διασύνδεση για την οποία θέλετε να προσθέσετε μια δευτερεύουσα διεύθυνση IP.
   • Καταχωρήστε το Αναγνωριστικό δευτερεύουσας διασύνδεσης (Subinterface ID) και κάντε κλικ στο Επόμενο (Next).
   • Στο παράθυρο Δευτερεύουσα IP (Secondary IP), διαμορφώστε τη διασύνδεση.
  3. Ορισμένα από τα μοντέλα Edge υποστηρίζουν ασύρματο LAN. Για να προσθέσετε SSID Wi-Fi σε μια υπάρχουσα διασύνδεση:
   • Στην ενότητα Διασύνδεση (Interface), κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη SSID Wi-Fi (Add Wi-Fi SSID). Εμφανίζεται το παράθυρο ρυθμίσεων διασύνδεσης WLAN.
   • Διαμορφώστε τις ακόλουθες ρυθμίσεις διασύνδεσης WLAN:
    Επιλογή Περιγραφή
    Ενεργοποιημένη διασύνδεση (Interface Enabled) Αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή. Εάν απαιτείται, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη διασύνδεση. Όταν έχει απενεργοποιηθεί, η διασύνδεση δεν είναι διαθέσιμη για οποιαδήποτε επικοινωνία.
    VLAN Επιλέξτε το VLAN που θα χρησιμοποιηθεί από τη διασύνδεση.
    SSID Καταχωρήστε το όνομα του ασύρματου δικτύου.

    Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Μετάδοση (Broadcast) για να μεταδώσετε το όνομα SSID στις κοντινές συσκευές.

    Ασφάλεια (Security) Επιλέξτε το είδος ασφάλειας για τη σύνδεση Wi-Fi, από την αναπτυσσόμενη λίστα. Οι ακόλουθες επιλογές είναι διαθέσιμες:
    • Άνοιγμα (Open) – Δεν εφαρμόζεται ασφάλεια.
    • WPA2 / Ατομικό (WPA2 / Personal) – Απαιτείται κωδικός πρόσβασης για τον έλεγχο ταυτότητας. Καταχωρήστε τον κωδικό πρόσβασης στο πεδίο Σύνθημα πρόσβασης (Passphrase).
    • WPA2 / Εταιρικό (WPA2 / Enterprise) – Ένας διακομιστής RADIUS χρησιμοποιείται για έλεγχο ταυτότητας. Θα πρέπει να έχετε ήδη διαμορφώσει έναν διακομιστή RADIUS και να τον έχετε επιλέξει για το προφίλ και το Edge.

     Σχετικά με τη διαμόρφωση ενός διακομιστή RADIUS, δείτε Διαμόρφωση υπηρεσιών ελέγχου ταυτότητας.

     Σχετικά με την επιλογή του διακομιστή RADIUS για ένα προφίλ, δείτε Διαμόρφωση ρυθμίσεων ελέγχου ταυτότητας για προφίλ.

 10. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση αλλαγών (Save Changes) στο παράθυρο Συσκευή (Device).

  Όταν διαμορφώνετε τις ρυθμίσεις διασύνδεσης για ένα προφίλ, οι ρυθμίσεις εφαρμόζονται αυτομάτως στα Edge που σχετίζονται με το προφίλ. Εάν απαιτείται, μπορείτε να παρακάμψετε τη διαμόρφωση για ένα συγκεκριμένο Edge. Δείτε Διαμόρφωση ρυθμίσεων διασύνδεσης για Edge.