Μπορείτε να εκτελέσετε ενέργειες όπως επανεκκίνηση υπηρεσιών, επανεκκίνηση ή απενεργοποίηση ενός Edge εξ αποστάσεως, από την εταιρική πύλη.

Σημείωση: Μπορείτε να εκτελέσετε τις απομακρυσμένες ενέργειες μόνο στο Edge που βρίσκονται σε κατάσταση Συνδεδεμένο (Connected).
 1. Στην υπηρεσία SD-WAN της πύλης επιχείρησης, μπορείτε να εκτελέσετε απομακρυσμένες ενέργειες από τη διαδρομή περιήγησης Διαγνωστικά > Απομακρυσμένες ενέργειες > Edge (Diagnostics > Remote Actions > Edges).

  Επιλέξτε ένα Edge και εκτελέστε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες απομακρυσμένες ενέργειες:

  Ενέργεια Περιγραφή
  Επανεκκίνηση υπηρεσίας (Restart Service) Επανεκκινεί τις υπηρεσίες VMware SD-WAN στο επιλεγμένο Edge.
  Επανεκκίνηση (Reboot) Επανεκκινεί το επιλεγμένο Edge.
  Αναγνώριση (Identify) Αναβοσβήνει τυχαία τις λυχνίες στο επιλεγμένο Edge για την αναγνώριση της συσκευής.
  Τερματισμός λειτουργίας (Shutdown) Απενεργοποιεί το επιλεγμένο Edge.
  Απενεργοποίηση (Deactivate) Επαναφέρει τη διαμόρφωση της συσκευής στην εργοστασιακή προεπιλεγμένη κατάσταση.
  Επιβολή ανακατεύθυνσης υψηλής διαθεσιμότητας (Force HA Failover) Επιβάλλει την ανακατεύθυνση υψηλής διαθεσιμότητας. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο όταν το Edge έχει διαμορφωθεί με υψηλή διαθεσιμότητα και η κατάσταση είναι «Έτοιμο για υψηλή διαθεσιμότητα».
 2. Στο νέο περιβάλλον εργασίας χρήστη, μπορείτε επίσης να εκτελέσετε τις απομακρυσμένες ενέργειες για ένα Edge χρησιμοποιώντας την επιλογή Συντομεύσεις (Shortcuts) που είναι διαθέσιμη στις σελίδες Διαμόρφωση (Configure) > Edge (Edges) ή Παρακολούθηση (Monitor) > Edge (Edges).

  Δείτε Διαμόρφωση παρακάμψεων Edge και Παρακολούθηση Edge.

 3. Κάντε κλικ στη ρύθμιση Συντομεύσεις (Shortcuts) > Απομακρυσμένες ενέργειες (Remote Actions) και εκτελέστε οποιαδήποτε από τις ενέργειες που αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα.
Σημείωση: Μπορεί να χρειαστεί έως και ένα λεπτό για την εκτέλεση των ενεργειών στη συσκευή.