Συνδέστε τις διασυνδέσεις LAN και WAN στο SD-WAN Edge αναμονής, κατοπτρίζοντας τη σύνδεση δικτύου στο ενεργοποιημένο Edge.

Στα συμβάντα του SASE Orchestrator θα εμφανίζεται η ένδειξη Η ενημέρωση λογισμικού της συσκευής σε αναμονή ολοκληρώθηκε (Standby device software update completed). Η ένδειξη Κατάσταση HA (HA State) στη σελίδα Παρακολούθηση > Edge (Monitor > Edges) εμφανίζεται πράσινη όταν είναι έτοιμο.