Η διαδρομή είναι μια διοχέτευση μεταξύ δύο τελικών σημείων. Η ορατότητα της διαδρομής είναι μια αναφορά σχετικά με τη χρήση και την ποιότητα των διαδρομών μεταξύ ενός Edge και των ομότιμων VMware SD-WAN. Το SASE Orchestrator επιτρέπει σε έναν εταιρικό χρήστη να παρακολουθεί την ορατότητα της διαδρομής χρησιμοποιώντας τον πίνακα εργαλείων παρακολούθησης.

Για ένα επιλεγμένο Edge, μπορείτε να παρακολουθείτε τις πληροφορίες διαδρομής για τα ομότιμα VMware SD-WAN όπου η ροή κυκλοφορίας παρατηρείται για συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Διαδικασία

  1. Στην υπηρεσία SD-WAN της πύλης επιχείρησης, κάντε κλικ στις επιλογές Παρακολούθηση > Edge (Monitor > Edges) για να προβάλετε τα Edge που είναι συσχετισμένα με την επιχείρηση.
  2. Κάντε κλικ στη σύνδεση προς ένα Edge και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Διαδρομές (Paths).

Αποτελέσματα

Για το επιλεγμένο Edge, η καρτέλα Διαδρομές (Paths) εμφανίζει τις λεπτομέρειες των ομότιμων VMware SD-WAN όπου η ροή κυκλοφορίας παρατηρείται για συγκεκριμένη χρονική περίοδο.
Σημείωση: Η καρτέλα Διαδρομές (Paths) είναι διαθέσιμη μόνο για Edge με έκδοση ειδώλου λογισμικού 4.0 ή νεότερη έκδοση.

Στο επάνω μέρος της σελίδας, μπορείτε να επιλέξετε συγκεκριμένη χρονική περίοδο για να δείτε τις λεπτομέρειες των προτεραιοτήτων για την επιλεγμένη διάρκεια.

Για να λάβετε μια αναφορά ενός ομότιμου VMware SD-WAN σε μορφή CSV, επιλέξτε τον ομότιμο και κάντε κλικ στην επιλογή Εξαγωγή στατιστικών διαδρομής (Export Path Statistics).

Κάντε κλικ στη σύνδεση ενός ομότιμου VMware SD-WAN για να προβάλετε τις αντίστοιχες λεπτομέρειες διαδρομής ως εξής:

  • Όλα τα ομότιμα VMware SD-WAN όπου η ροή κυκλοφορίας παρατηρείται κατά τη διάρκεια της επιλεγμένης χρονικής περιόδου.
  • Η κατάσταση των διαδρομών που είναι διαθέσιμες για έναν επιλεγμένο ομότιμο.
  • Συνολική βαθμολογία ποιότητας των διαδρομών για έναν επιλεγμένο ομότιμο για φωνή, βίντεο και συναλλακτική κυκλοφορία.
  • Δεδομένα χρονικής σειράς για κάθε διαδρομή κατά μετρήσεις όπως: Ταχύτητα μετάδοσης, Καθυστέρηση, Απώλεια πακέτου, Διακύμανση καθυστέρησης και ούτω καθεξής. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις παραμέτρους, ανατρέξτε στην ενότητα Παρακολούθηση Edge.

Τα δεδομένα χρονικής σειράς μετρήσεων εμφανίζονται σε μορφή γραφήματος. Μπορείτε να επιλέξετε και να προβάλετε τις λεπτομέρειες έως και 4 διαδρομών κάθε φορά.

Από προεπιλογή, είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου Ομοιόμορφη κατανομή στον άξονα Y (Scale Y-axis evenly). Αυτή η επιλογή συγχρονίζει την κλίμακα του άξονα Υ μεταξύ των διαγραμμάτων. Εάν απαιτείται, μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή.

Αφήστε το ποντίκι πάνω από τα γραφήματα για να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες.

Αναπτύξτε το παράθυρο Βαθμολογία ποιότητας (Quality Score) στο επάνω μέρος, για να προβάλετε τη βαθμολογία διαδρομής με βάση τους τύπους κυκλοφορίας.

Μπορείτε να κάνετε κλικ σε ένα ομότιμο VMware SD-WAN που εμφανίζεται εντός αριστερό τμήμα παραθύρου για να προβάλετε τις αντίστοιχες λεπτομέρειες διαδρομής.

Μια μαύρη κάθετη διακεκομμένη γραμμή που υποδεικνύει μια αγκύρωση εμφανίζεται στο γράφημα, κάθε φορά που υπάρχει αλλαγή οριακής τιμής σε ένα προφίλ ή σε ένα Edge. Μπορείτε να αφήσετε το ποντίκι πάνω στην αγκύρωση για να δείτε τις τροποποιημένες οριακές τιμές καθυστέρησης για Φωνή, Βίντεο και Συναλλακτική κυκλοφορία. Για να τροποποιήσετε τις οριακές τιμές, κάντε κλικ στη σύνδεση Προβολή/Τροποποίηση ορίων (View/Modify Thresholds) που βρίσκεται στο κάτω μέρος της οθόνης, η οποία σας μεταφέρει απευθείας στη σελίδα Διαμόρφωση > Edge > Επιχειρηματική πολιτική (Configure > Edges > Business Policy).