Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την υψηλή διαθεσιμότητα (HA) σε ένα ζεύγος Edge για να εξασφαλίσετε πλεονασμό.

  1. Στην υπηρεσία SD-WAN της πύλης επιχείρησης, κάντε κλικ στις επιλογές Διαμόρφωση > Edge (Configure > Edges).
  2. Επιλέξτε το SD-WAN Edge από τη λίστα και κάντε κλικ στην καρτέλα Συσκευή (Device).
  3. Κάντε κύλιση προς τα κάτω στην ενότητα Υψηλή διαθεσιμότητα (High Availability) και κάντε κλικ στην επιλογή Ζεύγος Ενεργό/Σε αναμονή (Active Standby Pair).

  4. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση αλλαγών (Save Changes) στο κάτω μέρος του παραθύρου Συσκευή (Device).

Από προεπιλογή, η διασύνδεση HA για τη σύνδεση του ζεύγους επιλέγεται ως εξής:

  • Για τα Edge 520, 520v και 540: Η θύρα LAN1 χρησιμοποιείται ως διασύνδεση HA και το DPDK δεν είναι ενεργοποιημένο σε αυτές τις πλατφόρμες.
  • Για τα Edge 510, 610, 620, 640, 680, 840, 2000, 3400 και 3800: Η θύρα GE1 χρησιμοποιείται ως διασύνδεση HA και το DPDK είναι ενεργοποιημένο σε αυτές τις πλατφόρμες.
Σημείωση: Οι παραπάνω διασυνδέσεις HA είναι οι προεπιλεγμένες διασυνδέσεις για τις αντίστοιχες πλατφόρμες τους και επιλέγονται αυτόματα. Ξεκινώντας από την έκδοση 5.2.0, μπορείτε να διαμορφώσετε οποιαδήποτε διασύνδεση LAN ώστε να είναι η διασύνδεση HA με την επιλογή Διασύνδεση υψηλής διαθεσιμότητας (HA Interface).
Σημείωση: Εκτός από την επιλογή οποιασδήποτε θύρας Ethernet έχει διαμορφωθεί ως διασύνδεση LAN για κυκλοφορία υψηλής διαθεσιμότητας, ξεκινώντας από την έκδοση 5.2.0, ο χρήστης μπορεί να διαμορφώσει οποιαδήποτε θύρα Edge 1G/10G SFP ώστε να είναι η διασύνδεση HA με την επιλογή Διασύνδεση υψηλής διαθεσιμότητας (HA Interface). Όπως και με μια θύρα Ethernet, η θύρα SFP πρέπει πρώτα να διαμορφωθεί ως διασύνδεση LAN. Για μια λίστα υποστηριζόμενων μονάδων SFP για χρήση σε SD-WAN Edge, δείτε: Λίστα μονάδων SFP υποστηριζόμενων από το VMware SD-WAN (79270).
Σημαντικό:

Και τα δύο Edge υψηλής διαθεσιμότητας πρέπει να αναβαθμιστούν στην έκδοση 5.2.0 ή νεότερη πριν από τη χρήση μιας μη προεπιλεγμένης διασύνδεσης για κυκλοφορία υψηλής διαθεσιμότητας. Μέχρι και τα δύο Edge υψηλής διαθεσιμότητας να χρησιμοποιούν την έκδοση 5.2.0, πρέπει να διαμορφωθούν ώστε να χρησιμοποιούν το προεπιλεγμένο GE1 ως διασύνδεση υψηλής διαθεσιμότητας. Μόνο αφού αναβαθμιστούν και τα δύο Edge υψηλής διαθεσιμότητας στην έκδοση 5.2.0, μπορεί ο χρήστης να διαμορφώσει τα Edge υψηλής διαθεσιμότητας ώστε να χρησιμοποιούν μια διασύνδεση εκτός της GE1 ως διασύνδεση υψηλής διαθεσιμότητας.

Από προεπιλογή, η υψηλή διαθεσιμότητα χρησιμοποιεί μια κοινή εικονική διεύθυνση MAC για την υποστήριξη απρόσκοπτης ανακατεύθυνσης μεταξύ συσκευών. Εάν πρέπει να χρησιμοποιήσετε μια μοναδική διεύθυνση MAC σε ορισμένα εικονικά περιβάλλοντα, αντί να δημιουργήσετε μια κοινή ή κοινόχρηστη εικονική διεύθυνση MAC, μπορείτε να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Ανάπτυξη με μοναδικό LAN MAC (Deploy with Unique LAN MAC), το οποίο είναι απενεργοποιημένο από προεπιλογή. Αυτή η επιλογή θα χρησιμοποιήσει τη φυσική διεύθυνση MAC για υλικά Edge και την εκχωρημένη διεύθυνση MAC για εικονικά Edge. Το LAN και το δρομολογημένο LAN χρησιμοποιούν φυσική διεύθυνση MAC, ενώ οι συνδέσεις WAN θα εξακολουθούν να χρησιμοποιούν εικονική διεύθυνση MAC.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την επιλογή Ανάπτυξη με μοναδικό LAN MAC (Deploy with Unique LAN MAC) μόνο όταν ενεργοποιείτε την υψηλή διαθεσιμότητα επιλέγοντας Ζεύγος Ενεργό/Σε αναμονή (Active Standby Pair). Όταν ενεργοποιείται η υψηλή διαθεσιμότητα, δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την επιλογή Ανάπτυξη με μοναδικό LAN MAC (Deploy with Unique LAN MAC) αργότερα.

Εάν πρέπει να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την επιλογή, απενεργοποιήστε την υψηλή διαθεσιμότητα ως εξής:

  1. Στην ενότητα Υψηλή διαθεσιμότητα (High Availability), κάντε κλικ στην επιλογή Κανένα (None).
  2. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση αλλαγών (Save Changes) στο επάνω μέρος του παραθύρου Συσκευή (Device).

Ενεργοποιήστε ξανά την υψηλή διαθεσιμότητα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου Ανάπτυξη με μοναδικό LAN MAC (Deploy with Unique LAN MAC) για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την επιλογή.

Επιλογές για προχωρημένους: Πολλαπλασιαστής χρόνου εντοπισμού ανακατεύθυνσης HA (Advanced Options: HA Failover Detection Time Multiplier)

Ξεκινώντας από την έκδοση 5.2.0, ο χρήστης μπορεί να διαμορφώσει με μη αυτόματο τρόπο το χρονικό όριο πριν από την επισήμανση του ενεργού Edge ως μη ανταποκρινόμενο, γεγονός που θα προκαλούσε ανακατεύθυνση στο Edge αναμονής. Σε ορισμένες πλατφόρμες Edge, ένα Edge ενδέχεται να αντιμετωπίσει υψηλό όγκο κυκλοφορίας, ικανό για να καθυστερήσει την αποστολή απόκρισης παλμού στο Edge αναμονής, υποδεικνύοντας ότι εξακολουθεί να λειτουργεί. Αυτή η καθυστέρηση μπορεί να υπερβεί το προεπιλεγμένο όριο των 700 χιλιοστών του δευτερολέπτου και να προκαλέσει την ενεργοποίηση του Edge αναμονής και έχει ως αποτέλεσμα την κατάσταση Ενεργού-Ενεργού (Split-Brain). Με αυτήν τη δυνατότητα, ο χρήστης μπορεί να αυξήσει το χρονικό όριο πριν να δηλωθεί ότι το ενεργό Edge είναι εκτός λειτουργίας και να προκαλέσει ανακατεύθυνση και να αποτρέψει μια πιθανή κατάσταση split-brain.

Η τιμή αλλάζει στην ενότητα Επιλογές για προχωρημένους (Advanced Options) όπου ο χρήστης διαμορφώνει τον Πολλαπλασιαστή χρόνου εντοπισμού ανακατεύθυνσης ΗΑ (HA Failover Detection Time Multiplier). Αυτός ο πολλαπλασιαστής είναι ένας αριθμός που πολλαπλασιάζεται επί 100 χιλιοστά του δευτερολέπτου (ms). Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 7 (700 ms) και μπορεί να διαμορφωθεί έως και στα 70 (7000 ms).