Ως διαχειριστής επιχείρησης, σε επίπεδο Edge, μπορείτε να παρακάμψετε τις ρυθμίσεις του Πρωτοκόλλου ώρας δικτύου (NTP) που έχουν καθοριστεί στο προφίλ, επιλέγοντας το πλαίσιο ελέγχου Παράκαμψη (Override). Από προεπιλογή, σε επίπεδο Edge, οι διακομιστές NTP είναι απενεργοποιημένοι.

Για να παρακάμψετε τις ρυθμίσεις NTP σε επίπεδο Edge, εκτελέστε τα ακόλουθα βήματα.

Προϋποθέσεις

Το NTP έχει τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Για να διαμορφώσετε ένα SD-WAN Edge ώστε να ενεργεί ως διακομιστής NTP για τις συσκευές-πελάτες του, πρέπει πρώτα να διαμορφώσετε τις προελεύσεις ώρας NTP του ίδιου του Edge, ορίζοντας την επιλογή Ιδιωτικοί διακομιστές NTP (Private NTP Servers) στην ενότητα Διαμόρφωση > Προφίλ (Configure > Profiles).
Η διαμόρφωση διακομιστή NTP SD-WAN Edge έχει τους ακόλουθους περιορισμούς:
 • Οι πελάτες NTP μπορούν να συγχρονιστούν σε διεύθυνση IP LAN/βρόχου επιστροφής του SD-WAN Edge ως διακομιστή NTP, αλλά δεν μπορούν να συγχρονιστούν σε διεύθυνση IP WAN.
 • Ο συγχρονισμός NTP από ένα άλλο τμήμα στη διασύνδεση LAN δεν υποστηρίζεται.

Διαδικασία

 1. Στην υπηρεσία SD-WAN της πύλης επιχείρησης, μεταβείτε στις επιλογές Διαμόρφωση > Edge (Configure > Edges).
 2. Κάντε κλικ στη σύνδεση προς ένα Edge ή κάντε κλικ στη σύνδεση Προβολή (View) στη στήλη Συσκευή (Device) του Edge για το οποίο θέλετε να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις NTP. Οι επιλογές διαμόρφωσης για το επιλεγμένο Edge εμφανίζονται στην καρτέλα Συσκευή (Device).
 3. Κάντε κλικ για να αναπτύξετε την περιοχή NTP και επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Παράκαμψη (Override).
 4. Από το αναπτυσσόμενο μενού Πελάτης (Client), επιλέξτε μία από τις διασυνδέσεις Edge που έχουν διαμορφωθεί στο τμήμα ως διασύνδεση προέλευσης.
  Σημείωση:

  Όταν το Edge μεταδίδει την κυκλοφορία, η κεφαλίδα του πακέτου θα έχει τη διεύθυνση IP της επιλεγμένης διασύνδεσης προέλευσης, ενώ τα πακέτα μπορούν να σταλούν μέσω οποιασδήποτε διασύνδεσης στη δρομολόγηση προορισμού.

 5. Παρακάμψτε τις υπόλοιπες ρυθμίσεις NTP που ορίζονται στο προφίλ και σχετίζεται με το Edge, ακολουθώντας τα βήματα 3 και 4 στο Διαμόρφωση NTP για Προφίλ.
 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση αλλαγών (Save Changes). Οι ρυθμίσεις NTP για το Edge θα παρακαμφθούν.

Επόμενες ενέργειες

Ο εντοπισμός σφαλμάτων και η αντιμετώπιση προβλημάτων γίνονται πολύ πιο εύκολα όταν οι χρονοσημάνσεις στα αρχεία καταγραφής όλων των Edge είναι συγχρονισμένες. Μπορείτε να συλλέξετε τα αρχεία καταγραφής διαγνωστικών NTP εκτελώντας τις απομακρυσμένες διαγνωστικές δοκιμές NTP Dump σε ένα Edge. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εκτέλεσης απομακρυσμένων διαγνωστικών ελέγχων σε ένα Edge, ανατρέξτε στον Οδηγό αντιμετώπισης προβλημάτων VMware SD-WAN που έχει δημοσιευτεί στη διεύθυνση https://docs.vmware.com/gr/VMware-SD-WAN/index.html.