Αυτή η ενότητα περιγράφει τα κριτήρια επιλογής που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της ενεργής κατάστασης και της κατάστασης αναμονής.

  • Ελέγξτε για το Edge που έχει μεγαλύτερο αριθμό (L2 και L3) διασυνδέσεων LAN. Το Edge με τον μεγαλύτερο αριθμό διασυνδέσεων LAN επιλέγεται ως ενεργό. Σημειώστε ότι η διασύνδεση που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση HA δεν υπολογίζεται ως διασύνδεση LAN.
  • Εάν και τα δύο Edge έχουν τον ίδιο αριθμό διασυνδέσεων LAN, επιλέγεται ως ενεργό το Edge με τον μεγαλύτερο αριθμό διασυνδέσεων WAN.
Σημείωση: Δεν υπάρχει πρόληψη, εάν τα δύο Edge έχουν τον ίδιο αριθμό διασυνδέσεων LAN και WAN.
  • Πρόσθετος πίνακας υποστήριξης:
    • Υποστηρίζονται συνδέσεις στατικές/DHCP/PPPoE.
    • Υποστηρίζονται πολλές συνδέσεις WAN με ξεχωριστό αναγνωριστικό VLAN σε μία διασύνδεση (π.χ. δευτερεύουσες διασυνδέσεις).
    • Τα μόντεμ USB δεν συνιστώνται στο HA. Η διασύνδεση δεν θα χρησιμοποιηθεί όταν υπάρχει στο Edge αναμονής.