Σε επίπεδο Edge, μπορείτε να παρακάμψετε τις ρυθμίσεις ασύρματης σύνδεσης Wi-Fi που καθορίζονται στο προφίλ, επιλέγοντας το πλαίσιο ελέγχου Παράκαμψη (Override). Με βάση το μοντέλο Edge και τη χώρα που έχει διαμορφωθεί για το Edge, οι ρυθμίσεις της ασύρματης σύνδεσης Wi-Fi σάς επιτρέπουν να επιλέξετε μια ζώνη και ένα κανάλι ραδιοεπικοινωνίας που υποστηρίζονται για το Edge.

Για να παρακάμψετε τις ρυθμίσεις της ασύρματης σύνδεσης Wi-Fi σε επίπεδο Edge, εκτελέστε τα ακόλουθα βήματα.

Προϋποθέσεις

 • Πριν από τη διαμόρφωση της ζώνης και του καναλιού ασύρματης σύνδεσης Wi-Fi για το Edge, είναι σημαντικό να ορίσετε τη σωστή χώρα λειτουργίας για την ασύρματη σύνδεση Wi-Fi, ώστε να συμμορφώνονται με τις τοπικές απαιτήσεις για μετάδοση Wi-Fi. Βεβαιωθείτε ότι έχει οριστεί η σωστή χώρα λειτουργίας για το Edge στην ενότητα Επικοινωνία και τοποθεσία (Contact & Location) της σελίδας διαμόρφωσης Επισκόπηση Edge (Edge Overview). Η διεύθυνση συμπληρώνεται αυτόματα μετά την ενεργοποίηση του Edge, ωστόσο, μπορείτε να παρακάμψετε τη διεύθυνση με μη αυτόματο τρόπο, εάν χρειάζεται.
  Σημείωση: Η χώρα θα πρέπει να καθοριστεί χρησιμοποιώντας τη σημειογραφία ISO 3166-1-alpha-2 2 χαρακτήρων (για παράδειγμα, US, DE, IN και ούτω καθεξής.)

Διαδικασία

 1. Στην υπηρεσία SD-WAN της πύλης επιχείρησης, μεταβείτε στις επιλογές Διαμόρφωση > Edge (Configure > Edges).
 2. Επιλέξτε ένα Edge στο οποίο θέλετε να γίνει παράκαμψη της ασύρματης σύνδεσης WI-FI και κάντε κλικ στη σύνδεση Προβολή (View) στη στήλη Συσκευή (Device) του Edge.
  Εμφανίζεται η σελίδα Ρύθμιση συσκευής (Device Setting) για το επιλεγμένο Edge.
 3. Στο αναπτυσσόμενο μενού Διαμόρφωση τμήματος (Configure Segment), από προεπιλογή, είναι επιλεγμένο το στοιχείο Καθολικό τμήμα (Global Segment). Εάν χρειάζεται, μπορείτε να επιλέξετε ένα διαφορετικό τμήμα προφίλ από το αναπτυσσόμενο μενού.
 4. Στην κατηγορία Συνδεσιμότητα (Connectivity), μεταβείτε στην περιοχή Ασύρματη σύνδεση WI-FI (WI-FI Radio) και επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Παράκαμψη (Override).
 5. Επιλέξτε μια ζώνη ραδιοσυχνότητας από την επιλογή Ζώνη (Band) ραδιοσυχνότητας που υποστηρίζεται για το Edge.
 6. Από το αναπτυσσόμενο μενού Κανάλι (Channel), επιλέξτε ένα κανάλι ραδιοεπικοινωνίας που υποστηρίζεται για το Edge.
  Σημείωση: Οι επιλογείς Ζώνη (Band) και Κανάλι (Channel) εμφανίζουν μόνο τις υποστηριζόμενες ζώνες και κανάλια ραδιοεπικοινωνίας για τη διαμορφωμένη θέση του Edge.
 7. Εάν θέλετε να αλλάξετε τη θέση του Edge, μεταβείτε στην ενότητα Επικοινωνία και τοποθεσία (Contact & Location) της σελίδας διαμόρφωσης Επισκόπηση Edge (Edge Overview) και κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία θέσης (Edit Location) για να ορίσετε την τοποθεσία του Edge και κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση αλλαγών (Save Changes).
 8. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση αλλαγών (Save Changes). Οι ρυθμίσεις της ασύρματης σύνδεσης Wi-Fi παρακάμπτονται για το επιλεγμένο Edge.
  Σημείωση: Εάν δεν έχει οριστεί χώρα για το Edge ή η χώρα δεν είναι έγκυρη, τότε το στοιχείο Ζώνη (Band) ραδιοσυχνότητας ορίζεται σε 2,4 GHz (2.4 GHz) και το στοιχείο Κανάλι (Channel) ορίζεται σε Αυτόματο (Automatic).