Το σύστημα ονομάτων τομέα (Domain Name System, DNS) χρησιμοποιείται για τη διαμόρφωση παραμέτρων προώθησης DNS υπό όρους μέσω μιας ιδιωτικής υπηρεσίας DNS και για τον καθορισμό μιας δημόσιας υπηρεσίας DNS που θα χρησιμοποιηθεί για σκοπούς υποβολής ερωτημάτων.

Η Υπηρεσία DNS μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μια δημόσια υπηρεσία DNS ή μια ιδιωτική υπηρεσία DNS που παρέχεται από την εταιρεία σας. Μπορεί να καθοριστεί ένας κύριος διακομιστής (Primary Server) και ένας εφεδρικός διακομιστής (Backup Server). Η δημόσια υπηρεσία DNS έχει προρυθμιστεί να χρησιμοποιεί διακομιστές Google και Open DNS.

Οι ρυθμίσεις DNS εφαρμόζονται σε όλα τα Edge που σχετίζονται με το προφίλ. Μπορείτε να επιλέξετε να παρακαμφθούν οι ρυθμίσεις DNS για ένα Edge.

  1. Στην υπηρεσία SD-WAN της πύλης επιχείρησης, μεταβείτε στις επιλογές Διαμόρφωση > Edge (Configure > Edges). Η σελίδα Edge (Edges) εμφανίζει τα υπάρχοντα Edge.
  2. Κάντε κλικ στη σύνδεση προς ένα Edge ή κάντε κλικ στη σύνδεση Προβολή (View) στη στήλη Συσκευή (Device) του Edge. Οι επιλογές διαμόρφωσης για το επιλεγμένο Edge εμφανίζονται στην καρτέλα Συσκευή (Device).
  3. Στην κατηγορία Δρομολόγηση και NAT (Routing & NAT), κάντε κλικ στην επιλογή DNS. Εμφανίζονται οι ρυθμίσεις DNS που έχουν διαμορφωθεί για το συσχετισμένο προφίλ. Εάν απαιτείται, μπορείτε να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Παράκαμψη (Override) και να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις DNS.
  4. Από το αναπτυσσόμενο μενού Διασύνδεση προέλευσης (Source Interface), επιλέξτε μια διασύνδεση Edge που έχει διαμορφωθεί για το τμήμα. Αυτή η διασύνδεση θα είναι η διεύθυνση IP προέλευσης για την υπηρεσία DNS.
    Σημείωση: Όταν το Edge μεταδίδει την κυκλοφορία, η κεφαλίδα του πακέτου έχει τη διεύθυνση IP της επιλεγμένης διασύνδεσης προέλευσης, ενώ τα πακέτα μπορούν να σταλούν μέσω οποιασδήποτε διασύνδεσης στη δρομολόγηση προορισμού.
  5. Μετά την ενημέρωση των απαιτούμενων ρυθμίσεων, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση αλλαγών (Save Changes) στη σελίδα Συσκευή (Device).