Αυτή η ενότητα καλύπτει την αρχιτεκτονική απόδοσης και κλίμακας του VMware SD-WAN Edge. Παρέχει συστάσεις με βάση δοκιμές που διεξήχθησαν στα διάφορα Edge που έχουν διαμορφωθεί με συγκεκριμένους συνδυασμούς υπηρεσιών. Εξηγεί επίσης την απόδοση και την κλίμακα των σημείων δεδομένων και τον τρόπο χρήσης τους.

Εισαγωγή

Οι δοκιμές αντιπροσωπεύουν συνηθισμένα σενάρια ανάπτυξης για την παροχή συστάσεων που ισχύουν για τις περισσότερες αναπτύξεις. Τα δεδομένα δοκιμής στο παρόν δεν είναι μετρήσεις που περιλαμβάνουν τα πάντα, ούτε είναι όρια απόδοσης ή κλίμακας. Υπάρχουν εφαρμογές στις οποίες η παρατηρούμενη απόδοση υπερβαίνει τα αποτελέσματα των δοκιμών, και άλλες, στις οποίες συγκεκριμένες υπηρεσίες, εξαιρετικά μικρά μεγέθη πακέτων ή άλλοι παράγοντες μπορούν να μειώσουν την απόδοση κάτω από τα αποτελέσματα των δοκιμών.

Οι πελάτες είναι ευπρόσδεκτοι να εκτελέσουν ανεξάρτητες δοκιμές και τα αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν. Ωστόσο, οι συστάσεις που βασίζονται στα αποτελέσματα των δοκιμών μας επαρκούν για τις περισσότερες αναπτύξεις.

VMware SD-WAN Edge

Τα VMware SD-WAN Edge είναι συσκευές μηδενικής επαφής, επιχειρηματικής κατηγορίας που παρέχουν ασφαλή, βελτιστοποιημένη συνδεσιμότητα με ιδιωτικές, δημόσιες και υβριδικές εφαρμογές, καθώς και με υπολογιστικές και εικονικές υπηρεσίες. Τα VMware SD-WAN Edge εκτελούν αναλυτική αναγνώριση εφαρμογών στις ροές κυκλοφορίας, μετρήσεις απόδοσης μεταφοράς underlay και εφαρμόζουν ολοκληρωμένη ποιότητα υπηρεσιών εφαρμόζοντας δυναμική εκχώρηση σύνδεσης βάσει πακέτων και αποκατάσταση εφαρμογών κατ' απαίτηση, εκτός από την υποστήριξη άλλων εικονικών υπηρεσιών δικτύου.

Τοπολογίες δοκιμής απόδοσης ταχύτητας μετάδοσης

Σχήμα 1. ΣΧΗΜΑ 1: Τοπολογία δοκιμής απόδοσης ταχύτητας μετάδοσης για συσκευές 1 Gbps ή λιγότερων
Σχήμα 2. ΣΧΗΜΑ 2: Τοπολογία δοκιμής απόδοσης ταχύτητας μετάδοσης για συσκευές άνω του 1 Gbps

Μεθοδολογία δοκιμής

Αυτή η υποενότητα περιγράφει λεπτομερώς τη μεθοδολογία δοκιμής απόδοσης και κλίμακας που χρησιμοποιείται για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων.

Μεθοδολογία δοκιμής απόδοσης

Η μεθοδολογία δοκιμών για Edge χρησιμοποιεί το πρότυπο συγκριτικής αξιολόγησης του κλάδου RFC 2544 ως πλαίσιο για την εκτέλεση δοκιμών απόδοσης ταχύτητας μετάδοσης. Υπάρχουν συγκεκριμένες αλλαγές στον τύπο κυκλοφορίας που χρησιμοποιείται και στις διαμορφώσεις που ορίζονται στη διάρκεια των δοκιμών, οι οποίες περιγράφονται παρακάτω:

 1. Η απόδοση μετριέται χρησιμοποιώντας μια πλήρως λειτουργική τοπολογία δοκιμής overlay δικτύου SD-WAN (διοχετεύσεις DMPO) προκειμένου να ασκηθούν οι δυνατότητες SD-WAN και να ληφθούν αποτελέσματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατάλληλη μέτρηση των δικτύων WAN. Η δοκιμή πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας κυκλοφορία με επίβλεψη κατάστασης που δημιουργεί πολλαπλές ροές (συνδέσεις) και είναι ένα μείγμα γνωστών εφαρμογών. Ο αριθμός των ροών εξαρτάται από το μοντέλο πλατφόρμας που δοκιμάζεται. Οι πλατφόρμες διαιρούνται με την αναμενόμενη συνολική απόδοση των μοντέλων κάτω του 1 Gbps και άνω του 1 Gbps. Συνήθως, απαιτούνται εκατοντάδες ροές για την πλήρη άσκηση και τον προσδιορισμό της μέγιστης ταχύτητας μετάδοσης των πλατφορμών που αναμένεται να αποδώσουν κάτω από 1 Gbps, και χρησιμοποιούνται χιλιάδες ροές για την άσκηση πλατφορμών άνω του 1 Gbps.

  Τα προφίλ κυκλοφορίας προσομοιώνουν δύο συνθήκες κυκλοφορίας δικτύου:

  • Μεγάλο πακέτο, συνθήκη 1300 byte.
  • IMIX, ένα μείγμα μεγεθών πακέτων που κατά μέσο όρο σχηματίζουν μια συνθήκη 417 byte.

  Αυτά τα προφίλ κυκλοφορίας χρησιμοποιούνται ξεχωριστά για τη μέτρηση της μέγιστης ταχύτητας μετάδοσης ανά προφίλ.

 2. Τα αποτελέσματα απόδοσης καταγράφονται με ρυθμό απόθεσης πακέτων (PDR) 0,01%. Η ένδειξη PDR παρέχει ένα πιο ρεαλιστικό αποτέλεσμα απόδοσης, το οποίο αντιστοιχεί στην κανονική απόθεση πακέτων που μπορεί να προκύψει εντός του αγωγού πακέτων SD-WAN στη συσκευή. Ένα PDR 0,01% δεν επηρεάζει την εμπειρία της εφαρμογής, ακόμη και σε σενάρια ανάπτυξης μίας σύνδεσης.
  • Η συσκευή που υποβάλλεται σε δοκιμή διαμορφώνεται με τις ακόλουθες δυνατότητες DMPO. IPsec κρυπτογραφημένο με χρήση AES-128 και SHA1 για κατακερματισμό, αναγνώριση εφαρμογής, μετρήσεις SLA σύνδεσης, προώθηση ανά πακέτο. Η επιχειρηματική πολιτική διαμορφώνεται έτσι ώστε να ταιριάζει με όλη την κυκλοφορία ως μαζική/χαμηλή προτεραιότητα για να αποτραπεί η εκτέλεση DMPO NACK ή FEC και η εσφαλμένη τροποποίηση της παρακολούθησης του πλήθους πακέτων της γεννήτριας κυκλοφορίας.

Αποτελέσματα δοκιμών

Αποτελέσματα απόδοσης και κλίμακας VMware SD-WAN Edge

Οι μετρήσεις απόδοσης βασίζονται στη μεθοδολογία δοκιμής που περιγράφεται παραπάνω.

Απόδοση θύρας μεταγωγής: τα VMware SD-WAN Edge έχουν σχεδιαστεί για να αναπτύσσονται ως δρομολογητές πύλης μεταξύ του LAN και του WAN. Ωστόσο, τα Edge παρέχουν επίσης την ευελιξία της επίτευξης ποικιλίας άλλων τοπολογιών ανάπτυξης. Για παράδειγμα, οι διασυνδέσεις των SD-WAN Edge μπορούν να διαμορφωθούν ώστε να λειτουργούν ως θύρες μεταγωγής — επιτρέποντας την εναλλαγή της κυκλοφορίας LAN μεταξύ διαφόρων διασυνδέσεων LAN, χωρίς να χρειάζεται εξωτερική συσκευή.

Ένα Edge με τις διασυνδέσεις του διαμορφωμένες ως θύρες μεταγωγής είναι ιδανικό για μικρές αναπτύξεις γραφείου, όπου δεν απαιτείται υψηλή ταχύτητα μετάδοσης, καθώς το πρόσθετο επίπεδο πολυπλοκότητας που απαιτείται για τον χειρισμό της εναλλαγής κυκλοφορίας μειώνει τη συνολική απόδοση του συστήματος. Για τις περισσότερες αναπτύξεις, η VMware συνιστά τη χρήση όλων των δρομολογημένων διασυνδέσεων.

Σημείωση:
 • Η Μέγιστη ταχύτητα μετάδοσης της συσκευής Edge είναι το άθροισμα της ταχύτητας μετάδοσης σε όλες τις διασυνδέσεις του Edge που υποβάλλεται σε δοκιμή.
 • Η συνολική κυκλοφορία είναι το «σύνολο» όλων των ροών κυκλοφορίας που κινούνται προς και από μια συσκευή Edge.
Πίνακας 1. Φυσικές συσκευές Edge
VMware SD-WAN Edge 510, 510N 510-LTE 520 520V 540 610, 610C, 610N 610-LTE 620, 620C, 620N
Μέγιστη ταχύτητα μετάδοσης μεγάλου πακέτου (1300 byte)
Δρομολογημένη λειτουργία Όλες οι θύρες 800 Mbps 800 Mbps 850 Mbps 850 Mbps 1,5 Gbps 800 Mbps 800 Mbps 1,5 Gbps
Μέγιστη ταχύτητα μετάδοσης κυκλοφορίας Internet (IMIX)
Δρομολογημένη λειτουργία Όλες οι θύρες 275 Mbps 275 Mbps 275 Mbps 275 Mbps 600 Mbps 275 Mbps 275 Mbps 750 Mbps
Δρομολογημένη λειτουργία Όλες οι θύρες με ενεργοποιημένη την Ευφυΐα δικτύου Edge. 200 Mbps 200 Mbps 200 Mbps 200 Mbps 500 Mbps 200 Mbps 200 Mbps 600 Mbps
Δρομολογημένη λειτουργία Όλες οι θύρες με ενεργοποιημένο το IPS και το Τείχος προστασίας με επίβλεψη κατάστασης. 140 Mbps 140 Mbps 140 Mbps 140 Mbps 350 Mbps 175 Mbps 175 Mbps 500 Mbps
Δρομολογημένη λειτουργία Όλες οι θύρες με ενεργοποιημένο το Edge Network Intelligence, το IPS και το Καταστασιακό τείχος προστασίας. 140 Mbps 140 Mbps 140 Mbps 140 Mbps 300 Mbps 150 Mbps 150 Mbps 450 Mbps
Άλλα διανύσματα κλίμακας
Μέγιστη κλίμακα διοχέτευσης 50 50 50 50 100 50 50 100
Ροές ανά δευτερόλεπτο 2.400 2.400 2.400 2.400 4.800 2.400 2.400 4.800
Ροές ανά δευτερόλεπτο με ενεργοποιημένο το Edge Network Intelligence 1.200 1.200 1.200 1.200 2.400 1.200 1.200 2.400
Μέγιστες ταυτόχρονες ροές 240K 240K 240K 240K 480K 240K 240K 480K
Μέγιστες ταυτόχρονες ροές με ενεργοποιημένο το Edge Network Intelligence 120K 120K 120K 120K 240K 120K 120K 240K
Μέγιστος αριθμός δρομολογήσεων 100K 100K 100K 100K 100K 100K 100K 100K
Μέγιστος αριθμός τμημάτων 128 128 128 128 128 128 128 128
Μέγιστος αριθμός καταχωρήσεων NAT 80K 80K 80K 80K 150K 80K 80K 150K
Πίνακας 2.
VMware SD-WAN Edge 640, 640C, 640N 680, 680C, 680N 840 2000 3400, 3400C 3800, 3800C 3810
Μέγιστη ταχύτητα μετάδοσης μεγάλου πακέτου (1300 byte)
Δρομολογημένη λειτουργία Όλες οι θύρες 5 Gbps 8 Gbps 6 Gbps 15 Gbps 10 Gbps 15 Gbps 15 Gbps
Μέγιστη ταχύτητα μετάδοσης κυκλοφορίας Internet (IMIX)
Δρομολογημένη λειτουργία Όλες οι θύρες 2 Gbps 3 Gbps 2 Gbps 6 Gbps 3,5 Gbps 6,4 Gbps 6,4 Gbps
Δρομολογημένη λειτουργία Όλες οι θύρες με ενεργοποιημένη την Ευφυΐα δικτύου Edge. 1 Gbps 2 Gbps 1,5 Gbps 5 Gbps 3 Gbps 5 Gbps 5 Gbps
Δρομολογημένη λειτουργία Όλες οι θύρες με ενεργοποιημένο το IPS και το Τείχος προστασίας με επίβλεψη κατάστασης. 700 Mbps 1,5 Mbps 1 Gbps 3,5 Gbps 1,7 Gbps 3,5 Gbps 3,5 Gbps
Δρομολογημένη λειτουργία Όλες οι θύρες με ενεργοποιημένο το Edge Network Intelligence, το IPS και το Καταστασιακό τείχος προστασίας. 600 Mbps 1,5 Gbps 800 Mbps 3,5 Gbps 2,5 Gbps 4 Gbps 4 Gbps
Άλλα διανύσματα κλίμακας
Μέγιστη κλίμακα διοχέτευσης 400 800 400 6.000 4.000 6.000 6.000
Ροές ανά δευτερόλεπτο 19.200 19.200 19.200 38.400 38.400 38.400 38.400
Ροές ανά δευτερόλεπτο με ενεργοποιημένο το Edge Network Intelligence 9.600 9.600 9.600 19.200 19.200 19.200 19.200
Μέγιστες ταυτόχρονες ροές 1,9M 1,9M 1,9M 1,9M 1,9M 1,9M 1,9M
Μέγιστες ταυτόχρονες ροές με ενεργοποιημένο το Edge Network Intelligence 960K 960K 960K 960K 960K 960K 960K
Μέγιστος αριθμός δρομολογήσεων 100K 100K 100K 100K 100K 100K 100K
Μέγιστος αριθμός τμημάτων 128 128 128 128 128 128 128
Μέγιστος αριθμός καταχωρήσεων NAT 650K 650K 650K 960K 960K 960K 960K
Σημείωση:
 • Η απόδοση για Μεγάλο πακέτο βασίζεται σε ωφέλιμο φορτίο μεγάλου πακέτου (1300 byte) με κρυπτογράφηση AES-128 και ενεργοποιημένο DPI.
 • Η απόδοση για κυκλοφορία Internet (IMIX) βασίζεται σε ένα μέσο μέγεθος πακέτου ωφέλιμου φορτίου 417 byte με κρυπτογράφηση AES-128 και ενεργοποιημένο DPI.
 • Οι αριθμοί απόδοσης της Ευφυΐας δικτύου Edge (Edge Network Intelligence) μετρήθηκαν με ωφέλιμο φορτίο 400 byte.
 • Οι αριθμοί απόδοσης IPS και Καταστασιακό τείχος προστασίας (Stateful Firewall) μετρήθηκαν χρησιμοποιώντας τη ρύθμιση TREX με μέσο μέγεθος πακέτου 400 byte.
Σημαντικό: Η Μέγιστη κλίμακα διοχέτευσης (Maximum Tunnel Scale) θεωρείται ως ο συνολικός αριθμός διοχετεύσεων που μπορεί να δημιουργήσει ένα μοντέλο Edge ταυτόχρονα με όλες τις άλλες τοποθεσίες. Ωστόσο, ο μέγιστος αριθμός διοχετεύσεων που μπορεί να δημιουργήσει ένα Edge με ένα άλλο Edge ή μια πύλη είναι 16, ανεξάρτητα από το μοντέλο ή τον τύπο Edge. Κάθε δημόσια σύνδεση WAN που χρησιμοποιεί ένα Edge δημιουργεί μια διοχέτευση με κάθε σύνδεση WAN που έχει το ομότιμο Edge ή η πύλη.

Για παράδειγμα: το Edge 1 με δημόσιες συνδέσεις WAN A, B, C και D συνδέεται στο Edge 2 με δημόσιες συνδέσεις WAN E, F, G και H. Η σύνδεση WAN Α του Edge 1 δημιουργεί μια διοχέτευση με καθεμία από τις συνδέσεις WAN E, F, G και H του Edge 2 για συνολικά 4 διοχετεύσεις για τη σύνδεση WAN A προς το Edge 2. Και το ίδιο ισχύει για τις άλλες συνδέσεις WAN B, C και D του Edge 1. Καθεμιά δημιουργεί διοχετεύσεις με τις τέσσερις δημόσιες συνδέσεις WAN του Edge 2 και έτσι τέσσερις συνδέσεις WAN με 4 διοχετεύσεις η καθεμία έχουν ως αποτέλεσμα το Edge 1 να έχει 16 συνολικές διοχετεύσεις προς το Edge 2. Σε αυτό το παράδειγμα, δεν μπορούν να δημιουργηθούν πρόσθετες διοχετεύσεις μεταξύ των δύο Edge, εάν προστεθεί μια επιπλέον σύνδεση WAN σε οποιοδήποτε Edge, καθώς έχετε φτάσει στο μέγιστο.

Συμβουλή: Μπορούν να αναπτυχθούν πολλά SD-WAN Edge σε ένα σύμπλεγμα για απόδοση πολλαπλών gigabit.
Πίνακας 3. Μέγιστη ταχύτητα μετάδοσης Edge με VNF τείχους προστασίας με ενεργή αλυσίδα υπηρεσίας:
Μοντέλο Edge 520V 620, 620C, 620N 640, 640C, 640N 680, 680C, 680N 840 3400, 3400C 3800, 3800C 3810
Μέγ. Ταχύτητα μετάδοσης με FW VNF (1300 byte) 100 Mbps 300 Mbps 600 Mbps 1 Gbps 1 Gbps 2 Gbps 3 Gbps 3 Gbps
Πίνακας 4. Ενισχυμένη απόδοση σύνδεσης υψηλής διαθεσιμότητας (HA)
Μοντέλο Edge 510, 510N 510-LTE 520, 520v 540 610, 610C, 610N 610-LTE 620, 620C, 620N
Μέγιστη ταχύτητα μετάδοσης (IMIX) στην ενισχυμένη σύνδεση HA 220 Mbps 220 Mbps 220 Mbps 480 Mbps 220 Mbps 220 Mbps 700 Mbps
Μοντέλο Edge 640, 640C, 640N 680, 680C, 680N 840 2000 3400, 3400C 3800, 3800C 3810
Μέγιστη ταχύτητα μετάδοσης (IMIX) στην ενισχυμένη σύνδεση HA 1 Gbps 2 Gbps 1 Gbps 4 Gbps 2,5 Gbps 5 Gbps 5 Gbps
Σημαντικό: Απόδοση με ενεργοποιημένο το Edge Network Intelligence:
 • Υπάρχει αντίκτυπος απόδοσης έως και 20%, όταν είναι ενεργοποιημένες οι αναλύσεις.
 • Η χωρητικότητα ροής μειώνεται κατά το ήμισυ, όταν είναι ενεργοποιημένες οι αναλύσεις λόγω της πρόσθετης μνήμης και της επεξεργασίας που απαιτούνται για ανάλυση.

Αριθμοί κλίμακας Edge ανεξάρτητοι πλατφόρμας

Οι αριθμοί κλίμακας Edge που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα είναι ανεξάρτητοι πλατφόρμας και ισχύουν για όλα τα μοντέλα Edge, τόσο υλικού όσο και εικονικά.
Σημείωση: Η μέγιστη τιμή που παρατίθεται για κάθε δυνατότητα αντιπροσωπεύει τα υποστηριζόμενα όρια που έχουν δοκιμαστεί και επαληθευτεί από τη VMware. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι πελάτες ενδέχεται να υπερβαίνουν τιμές υψηλότερες από αυτήν που παρατίθεται στον πίνακα. Εάν ένας πελάτης υπερβεί τη δημοσιευμένη μέγιστη τιμή, το περιβάλλον μπορεί να λειτουργήσει, αλλά η VMware δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι θα λειτουργήσει.
Δυνατότητα Υποστηριζόμενος αριθμός
IPv4 IPv6
Μέγιστος αριθμός κανόνων προώθησης θυρών σε ένα μόνο τμήμα 128 128
Μέγιστος αριθμός κανόνων προώθησης θυρών σε 16 τμήματα 128 128
Μέγιστος αριθμός κανόνων προώθησης θυρών σε 128 τμήματα 128 128
Μέγιστος αριθμός κανόνων τείχους προστασίας εξερχομένων σε ένα μόνο τμήμα 2040 2040
Μέγιστος αριθμός κανόνων τείχους προστασίας εξερχομένων σε 16 τμήματα 2040 2040
Μέγιστος αριθμός κανόνων τείχους προστασίας εξερχομένων σε 128 τμήματα 2040 2040
Μέγιστος αριθμός κανόνων NAT 1:1 σε ένα μόνο τμήμα 128 128
Μέγιστος αριθμός κανόνων NAT 1:1 σε 16 τμήματα 128 128
Μέγιστος αριθμός κανόνων NAT 1:1 σε 128 τμήματα 128 128
Μέγιστος αριθμός κανόνων NAT στην πλευρά του LAN σε ένα μόνο τμήμα 256 -
Μέγιστος αριθμός κανόνων NAT στην πλευρά του LAN σε 16 τμήματα 256 -
Μέγιστος αριθμός κανόνων NAT στην πλευρά του LAN σε 128 τμήματα 256 -
Μέγιστος αριθμός ομάδων αντικειμένων (1.000 επιχειρηματικές πολιτικές, κάθε επιχειρηματική πολιτική που έχει αντιστοιχιστεί σε μία ομάδα αντικειμένων, κάθε ομάδα αντικειμένων υποστηρίζει 255 ομάδες διευθύνσεων)  1000 1000

Εικονικό Edge

Πίνακας 5. Ιδιωτικό cloud (Υπερεπόπτες)
Συσκευή Edge Μέγιστη ταχύτητα μετάδοσης Μέγιστος αριθμός διοχετεύσεων Ροές ανά δευτερόλεπτο Μέγιστες ταυτόχρονες ροές Μέγιστος αριθμός δρομολογήσεων Μέγιστος αριθμός τμημάτων
Εικονικό Edge ESXi (2 πυρήνες, VMXNET3)

1,5 Gbps (1300 byte)

900 Mbps (IMIX)

50 2400 240K 35K 128
Εικονικό Edge KVM (2 πυρήνες, Γέφυρα Linux)

800 Mbps (1300 byte)

250 Mbps (IMIX)

50 2400 240K 35K 128
Εικονικό Edge KVM (2 πυρήνες, SR-IOV)

1,5 Gbps (1300 byte)

900 Mbps (IMIX)

50 2400 240K 35K 128
Εικονικό Edge ESXi (4 πυρήνες, VMXNET3)

4 Gbps (1300 byte)

1,5 Gbps (IMIX)

400 4800 480K 35K 128
Εικονικό Edge ESXi (4 πυρήνες, SR-IOV)

5 Gbps (1300 byte)

1,5 Gbps (IMIX)

400 4800 480K 35K 128
Εικονικό Edge KVM (4 πυρήνες, Γέφυρα Linux)

1 Gbps (1300 byte)

350 Mbps (IMIX)

400 4800 480K 35K 128
Εικονικό Edge KVM (4 πυρήνες, SR-IOV)

4 Gbps (1300 byte)

1,5 Gbps (IMIX)

400 4800 480K 35K 128
Εικονικό Edge ESXi (8 πυρήνες, VMXNET3)

6 Gbps (1300 byte)

2 Gbps (IMIX)

800 28800 1,9M 35K 128
Εικονικό Edge ESXi (8 πυρήνες, SR-IOV)

6 Gbps (1300 byte)

3 Gbps (IMIX)

800 28800 1,9M 35K 128
Εικονικό Edge KVM (8 πυρήνες, SR-IOV)

6,5 Gbps (1300 byte)

3,2 Gbps (IMIX)

800 28800 1,9M 35K 128
2 vCPU 4vCPU 8vCPU 10vCPU
Ελάχιστη μνήμη (DRAM) 8 GB 16 GB 32 GB 32 GB
Ελάχιστος αποθηκευτικός χώρος 8 GB 8 GB 16 GB 16 GB
Υποστηριζόμενοι υπερεπόπτες

Έκδοση λογισμικού 4.0 και νεότερες εκδόσεις:

 • ESXi 6.5U1, 6.7U1, 7.0
 • KVM Ubuntu 16.04 και 18.04
Υποστηριζόμενο δημόσιο cloud AWS, Azure, GCP και Alibaba
Είσοδος/έξοδος δικτύου υποστήριξης SR-IOV, VirtIO, VMXNET3
Συνιστώμενες ρυθμίσεις κεντρικού υπολογιστή

CPU στα 2,0 GHz ή υψηλότερη

Διαμόρφωση CPU:

 • Το AES-NI ενεργοποιήθηκε.
 • Η εξοικονόμηση ενέργειας απενεργοποιήθηκε
 • Η CPU turbo ενεργοποιήθηκε
 • Η υπερνηματική απενεργοποιήθηκε
 • Ελάχιστα σύνολα εντολών: SSE3, SSE4 και RDTSC.
 • Συνιστώμενα σύνολα εντολών: AVX2 ή AVX512
Απαιτούμενες ρυθμίσεις VMware ESXi:
 • Δέσμευση CPU: Μέγιστη
 • Μερίδια CPU: Υψηλά
 • Δέσμευση μνήμης: Μέγιστη
 • Ευαισθησία καθυστέρησης: Υψηλή
Σημείωση: Οι μετρήσεις απόδοσης βασίζονται σε σύστημα που χρησιμοποιεί Intel ® Xeon ® CPU E5-2683 v4 στα 2,10 Ghz (AES- NI).

Δημόσιο cloud

Πίνακας 6. Υπηρεσίες Web Amazon (AWS)
Τύπος παρουσίας AWS c5.large c5.xlarge c5.2xlarge C5.4xlarge
Μέγιστη ταχύτητα μετάδοσης

100 Mbps (1300 byte)

50 Mbps (IMIX)

200 Mbps (1300 byte)

100 Mbps (IMIX)

1,5 Gbps (1300 byte)

450 Mbps (IMIX)

4 Gbps (1300 byte)

1 Gbps (IMIX)

Μέγιστες διοχετεύσεις 50 400 800 2.000
Ροές ανά δευτερόλεπτο 1.200 2.400 4.800 9.600
Μέγιστες ταυτόχρονες ροές 125.000 250.000 550.000 1,9M
Μέγιστος αριθμός δρομολογήσεων 35.000 35.000 35.000 35.000
Μέγιστος αριθμός τμημάτων 128 128 128 128
Σημείωση: Οι αριθμοί απόδοσης και κλίμακας c5.2xlarge και c5.4xlarge βασίζονται στην «ενεργοποίηση» της ενισχυμένης δικτύωσης AWS (προγράμματα οδήγησης ENA SR-IOV).
Πίνακας 7. Microsoft Azure (χωρίς επιταχυνόμενη δικτύωση)
Σειρά Azure VM D2d v4 D4d v4 D8d v4 D16d v4
Μέγιστη ταχύτητα μετάδοσης

100 Mbps (1300 byte)

50 Mbps (IMIX)

200 Mbps (1300 byte)

100 Mbps (IMIX)

1 Gbps (1300 byte)

450 Mbps (IMIX)

1 Gbps (1300 byte)

450 Mbps (IMIX)

Μέγιστες διοχετεύσεις 50 400 800 2.000
Ροές ανά δευτερόλεπτο 1.200 2.400 4.800 4.800
Μέγιστες ταυτόχρονες ροές 125.000 250.000 550.000 550.000
Μέγιστος αριθμός δρομολογήσεων 35.000 35.000 35.000 35.000
Μέγιστος αριθμός τμημάτων 128 128 128 128
Πίνακας 8. Microsoft Azure (με επιταχυνόμενη δικτύωση)
Σειρά Azure VM Ds3 v2 Ds4 v2 Ds5 v2 D4d v5 D8d v5 D16d v5
Μέγιστη ταχύτητα μετάδοσης

2,5 Gbps (1300 byte)

1,5 Gbps (IMIX)

5,3 Gbps (1300 byte)

2,7 Gbps (IMIX)

6,5 Gbps (1300 byte)

3,1 Gbps (IMIX)

4,5 Gbps (1300 byte)

1,3 Gbps (IMIX)

6,3 Gbps (1300 byte)

2,7 Gbps (IMIX)

6,4 Gbps (1300 byte)

2,9 Gbps (IMIX)
Μέγιστες διοχετεύσεις 400 800 2.000 400 800 2.000
Ροές ανά δευτερόλεπτο 2.400 4.800 4.800 2.400 4.800 4.800
Μέγιστες ταυτόχρονες ροές 250.000 550.000 550.000 250.000 550.000 550.000
Μέγιστος αριθμός δρομολογήσεων 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000
Μέγιστος αριθμός τμημάτων 128 128 128 128 128 128
Σημείωση:
 • Το Azure Accelerated Networking υποστηρίζεται μόνο από την έκδοση 5.4.0.
 • Το Accelerated Networking υποστηρίζεται μόνο σε κάρτες διασύνδεσης δικτύου Connect-X4 και Connect-X5.
Πίνακας 9. Google Cloud Platform
Τύπος παρουσίας GCP n2-highcpu-4 n2-highcpu-8 n2-highcpu-16
Μέγιστη ταχύτητα μετάδοσης

850 Mbps (1300 byte)

500 Mbps (IMIX)

4,5 Gbps (1300 byte)

1,6 Gbps (IMIX)

6,5 Gbps (1300 byte)

1,9 Gbps (IMIX)

Μέγιστες διοχετεύσεις 50 400 800
Ροές ανά δευτερόλεπτο 1.200 2.400 4.800
Μέγιστες ταυτόχρονες ροές 125.000 250.000 550.000
Μέγιστος αριθμός δρομολογήσεων 35.000 35.000 35.000
Μέγιστος αριθμός τμημάτων 128 128 128

Χρήση DPDK σε VMware SD-WAN Edge

Για να βελτιώσουν την απόδοση της ταχύτητας μετάδοσης των πακέτων, τα VMware SD-WAN Edge επωφελούνται από την τεχνολογία Data Plane Development Kit (DPDK). Το DPDK είναι ένα σύνολο βιβλιοθηκών και προγραμμάτων οδήγησης επιπέδου δεδομένων που παρέχεται από την Intel για την αποφόρτιση της επεξεργασίας πακέτων TCP από τον πυρήνα του λειτουργικού συστήματος σε διεργασίες που εκτελούνται σε χώρο χρήστη με αποτέλεσμα την υψηλότερη ταχύτητα μετάδοσης πακέτων. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη διεύθυνση https://www.dpdk.org/.

Τα μοντέλα υλικού Edge 620 και νεότερες εκδόσεις και όλα τα εικονικά Edge χρησιμοποιούν DPDK από προεπιλογή στις δρομολογημένες διασυνδέσεις τους. Τα Edge δεν χρησιμοποιούν DPDK στις διασυνδέσεις μεταγωγής τους. Ο χρήστης δεν μπορεί να ενεργοποιήσει ή να απενεργοποιήσει το DPDK για μια διασύνδεση Edge.