Αφού διαμορφώσετε ένα στοιχείο Προορισμός μη SD-WAN τύπου Zscaler στο SASE Orchestrator, πρέπει να συσχετίσετε το στοιχείο Προορισμός μη SD-WAN στο επιθυμητό προφίλ ώστε να δημιουργηθούν οι διοχετεύσεις ανάμεσα στις Πύλες SD-WAN και τις πύλες Zscaler VPN. Για να συσχετίσετε ένα στοιχείο Προορισμός μη SD-WAN σε ένα προφίλ διαμόρφωσης, εκτελέστε τα ακόλουθα βήματα:

  1. Συνδεθείτε στο SASE Orchestrator ως εταιρικός χρήστης.
  2. Στην υπηρεσία SD-WAN της πύλης επιχείρησης, μεταβείτε στις επιλογές Διαμόρφωση > Προφίλ (Configure > Profiles). Θα εμφανιστεί η σελίδα Προφίλ διαμόρφωσης (Configuration Profiles).
  3. Επιλέξτε ένα προφίλ που θέλετε να συσχετίσετε με το στοιχείο Προορισμός μη SD-WAN του τύπου Zscaler και κάντε κλικ στη σύνδεση Προβολή (View) στη στήλη Συσκευή (Device). Εμφανίζεται η σελίδα Ρυθμίσεις συσκευής (Device Settings) για το επιλεγμένο προφίλ.
  4. Στην κατηγορία Υπηρεσίες VPN (VPN Services), μεταβείτε στις επιλογές Cloud VPN > Edge προς τοποθεσίες Μη SD-WAN (Edge to Non SD-WAN Sites), επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση Edge σε Μη SD-WAN μέσω πύλης (Enable Edge σε Non SD-WAN via Gateway).
  5. Από το αναπτυσσόμενο μενού, επιλέξτε την Προορισμός μη SD-WAN που διαθέτετε του τύπου Zscaler για τη δημιουργία σύνδεσης VPN ανάμεσα στη διακλάδωση και την Προορισμός μη SD-WAN Zscaler.
  6. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση αλλαγών (Save Changes).