Όταν ένα ζεύγος Edge έχει διαμορφωθεί σε τοπολογία υψηλής διαθεσιμότητας, το ενεργό SD-WAN Edge θα ανταλλάσσει δρομολογήσεις BGP μέσω της σύνδεσης HA. Όπου χρησιμοποιείται το βελτιωμένο HA, το BGP στο ενεργό Edge δημιουργεί γειτονία με έναν ομότιμο συνδεδεμένο μόνο στη σύνδεση WAN του Edge αναμονής.

Ξεκινώντας από το SD-WAN έκδοση 5.1.0 και νεότερες, μια τοποθεσία που αναπτύσσεται σε υψηλή διαθεσιμότητα με το BGP διαμορφωμένο, συγχρονίζει αυτόματα τις τοπικές δρομολογήσεις μεταξύ των ενεργών Edge και των Edge αναμονής και χρησιμοποιεί αυτές τις δρομολογήσεις για προώθηση στο ενεργό Edge, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι ο πίνακας δρομολόγησης είναι αμέσως διαθέσιμος μετά από ανακατεύθυνση υψηλής διαθεσιμότητας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα βελτιωμένους χρόνους ανακατεύθυνσης, καθώς οι δρομολογήσεις είναι ήδη διαθέσιμες στο Edge αναμονής όταν προβιβάζονται σε Ενεργές.

Σημείωση: Για να βελτιστοποιήσετε πλήρως τις ανακατευθύνσεις HA, όπου το BGP χρησιμοποιείται σε τυπικές και βελτιωμένες τοπολογίες HA, συνιστάται έντονα να ενεργοποιήσετε επίσης τη δυνατότητα ομαλής επανεκκίνησης BGP. Πληροφορίες σχετικά με αυτήν τη δυνατότητα βρίσκονται στην τεκμηρίωση Ομαλή μετάβαση υψηλής διαθεσιμότητας με ομαλή επανεκκίνηση BGP.