Το Accelerated Networking μπορεί να ενεργοποιηθεί μέσω της πύλης Azure ή μέσω του Azure CLI. Ανατρέξτε σε αυτήν την ενότητα για λεπτομερείς οδηγίες.

Ενεργοποίηση Accelerated Networking

Το Azure απαιτεί τη διακοπή της λειτουργίας/ κατάργηση εκχώρησης μιας υπάρχουσας εικονικής μηχανής (VM) πριν από την ενεργοποίηση του Accelerated Networking σε οποιαδήποτε κάρτα διασύνδεσης δικτύου (NIC). Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε:

https://learn.microsoft.com/en-us/azure/virtual-network/create-vm-accelerated-networking-cli

Υπάρχουν δύο τρόποι για να ενεργοποιήσετε το Accelerated Networking, μέσω της πύλης Azure ή μέσω του Azure CLI. Για λεπτομερείς οδηγίες και για τους δύο, ανατρέξτε στις παρακάτω ενότητες.

Ενεργοποίηση του Accelerated Networking μέσω του πύλης Azure

Για να ενεργοποιήσετε το Accelerated Networking σε διασύνδεση υπάρχουσας εικονικής μηχανής, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα και ανατρέξτε στην παρακάτω εικόνα για περισσότερες πληροφορίες.
 1. Διακοπή λειτουργίας/κατάργηση εκχώρησης της εικονικής μηχανής.
 2. Αλλάξτε τη ρύθμιση του Accelerated Networking σε Ενεργοποιημένο (Enabled).
 3. Επανεκκινήστε την εικονική μηχανή.
Μετά την επανεκκίνηση της εικονικής μηχανής, εάν ο τύπος μοντέλου NIC που έχει εκχωρηθεί στη διασύνδεση δεν είναι Mellanox ConnectX4 ή ConnectX5, η υποστήριξη του Accelerated Networking για τη διασύνδεση δεν ενεργοποιείται από την εικονική μηχανή Edge. Ως προσπάθεια αντιμετώπισης προβλημάτων, αλλάξτε το μοντέλο NIC, διακόψτε τη λειτουργία/καταργήστε την εκχώρηση της εικονικής μηχανής και, στη συνέχεια, κάντε επανεκκίνηση της εικονικής μηχανής.
Σημείωση: Πρέπει να διακόψετε τη λειτουργία της εικονικής μηχανής πριν να ενεργοποιήσετε την υποστήριξη του Accelerated Networking.

Ενεργοποίηση του Accelerated Networking μέσω του Azure CLI

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να ενεργοποιήσετε το Accelerated Networking μέσω του Azure CLI. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε παρακάτω:https://learn.microsoft.com/en-us/azure/virtual-network/create-vm-accelerated-networking-cli?tabs=windows#enable-accelerated-networking-on-individual-vms-or-vms-in-availability-sets

 1. Καταργήστε την εκχώρηση πόρων της εικονικής μηχανής.

  az vm deallocate --resource-group <myResourceGroup> --name <myVm>

 2. Ενεργοποιήστε το Accelerated Networking στο NIC.

  az network nic update \

  --name <myNic> \

  --resource-group <myResourceGroup> \

  --accelerated-networking true

 3. Επανεκκινήστε την εικονική μηχανή.

  az vm start --resource-group <myResourceGroup> --name <myVm>