Για διευθύνσεις IPv6, μπορείτε να ενεργοποιήσετε ορισμένες από τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης καθολικά.

Για να ενεργοποιήσετε τις καθολικές ρυθμίσεις για IPv6 σε επίπεδο προφίλ:

 1. Στην υπηρεσία SD-WAN της πύλης επιχείρησης, κάντε κλικ στις επιλογές Διαμόρφωση > Προφίλ (Configure > Profiles).
 2. Κάντε κλικ στη σύνδεση προς ένα Προφίλ ή κάντε κλικ στη σύνδεση Προβολή (View) στη στήλη Συσκευή (Device) του Προφίλ. Οι επιλογές διαμόρφωσης για το επιλεγμένο Προφίλ εμφανίζονται στην καρτέλα Συσκευή (Device).
 3. Στην κατηγορία Συνδεσιμότητα (Connectivity), κάντε κλικ στην επιλογή Καθολικό IPv6 (Global IPv6).
 4. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις, χρησιμοποιώντας το κουμπί εναλλαγής. Από προεπιλογή, όλες οι επιλογές είναι απενεργοποιημένες.
  Επιλογή Περιγραφή
  Όλη η κυκλοφορία IPv6 (All IPv6 Traffic) Επιτρέπει όλη την κυκλοφορία IPv6 στο δίκτυο.
  Σημείωση: Από προεπιλογή, αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη.
  Δρομολόγηση πακέτων κεφαλίδας τύπου 0 (Routing Header Type 0 Packets) Επιτρέπει τη δρομολόγηση πακέτων κεφαλίδας τύπου 0. Απενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή για να αποτρέψετε πιθανή επίθεση DoS που εκμεταλλεύεται τη δρομολόγηση πακέτων κεφαλίδας τύπου 0 IPv6.
  Επιβολή επικύρωσης κεφαλίδας επέκτασης (Enforce Extension Header Validation) Επιτρέπει τον έλεγχο της εγκυρότητας των κεφαλίδων επέκτασης IPv6.
  Επιβολή ελέγχου σειράς κεφαλίδων επέκτασης (Enforce Extension Header Order Check) Επιτρέπει τον έλεγχο της σειράς των κεφαλίδων επέκτασης IPv6.
  Πακέτα απόθεσης και καταγραφής για δεσμευμένα πεδία RFC (Drop & Log Packets for RFC Reserved Fields) Επιτρέπει την απόρριψη και την καταγραφή πακέτων δικτύου, εάν η διεύθυνση προέλευσης ή προορισμού του πακέτου δικτύου ορίζεται ως διεύθυνση IP που προορίζεται για μελλοντικό ορισμό.
  Μηνύματα μη προσβάσιμου προορισμού ICMPv6 (ICMPv6 Destination Unreachable messages) Δημιουργεί μηνύματα για πακέτα που δεν είναι προσβάσιμα στον προορισμό ICMP IPv6.
  Μήνυμα υπέρβασης χρόνου ICMPv6 (ICMPv6 Time Exceeded Message) Δημιουργεί μηνύματα όταν ένα πακέτο που αποστέλλεται από το ICMP IPv6 έχει απορριφθεί καθώς ήταν εκτός χρόνου.
  Μήνυμα προβλήματος παραμέτρου ICMPv6 (ICMPv6 Parameter Problem Message) Δημιουργεί μηνύματα όταν η συσκευή εντοπίσει πρόβλημα με μια παράμετρο στην κεφαλίδα IPv6 του ICMP.

Από προεπιλογή, οι διαμορφώσεις εφαρμόζονται σε όλα τα Edge που σχετίζονται με το προφίλ. Εάν απαιτείται, μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις για κάθε Edge κάνοντας κλικ στην επιλογή Παράκαμψη (Override) στη σελίδα Διαμόρφωση > Edge > {Όνομα Edge} > Συσκευή > Συνδεσιμότητα > Καθολικό IPv6 (Configure > Edges > {Edge Name} > Device > Connectivity > Global IPv6).