Μπορείτε να διαχειριστείτε την κυκλοφορία ορίζοντας την κατηγορία υπηρεσίας (CoS) σε μια δημόσια ή ιδιωτική σύνδεση WAN. Μπορείτε να ομαδοποιήσετε παρόμοιους τύπους κυκλοφορίας ως μια κατηγορία. Η CoS αντιμετωπίζει κάθε κατηγορία με προτεραιότητα στο επίπεδο εξυπηρέτησης.

Για κάθε Edge που αποτελείται από δημόσιες ή ιδιωτικές συνδέσεις WAN, μπορείτε να ορίσετε την CoS.

 1. Στην υπηρεσία SD-WAN της πύλης επιχείρησης, κάντε κλικ στις επιλογές Διαμόρφωση > Edge (Configure > Edges).
 2. Κάντε κλικ στη σύνδεση προς ένα Edge ή κάντε κλικ στη σύνδεση Προβολή (View) στη στήλη Συσκευή (Device) του Edge. Οι επιλογές διαμόρφωσης για το επιλεγμένο Edge εμφανίζονται στην καρτέλα Συσκευή (Device).
 3. Στην κατηγορία Συνδεσιμότητα (Connectivity), κάντε κλικ στην επιλογή Διασυνδέσεις (Interfaces) για να αναπτυχθεί.
 4. Η ενότητα Διασυνδέσει (Interfaces) εμφανίζει τους διάφορους τύπους διασυνδέσεων που είναι διαθέσιμοι για το επιλεγμένο Edge.
 5. Στην ενότητα Διαμόρφωση σύνδεσης WAN (WAN Link Configuration), κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη σύνδεσης WAN που ορίζεται από τον χρήστη (Add User Defined WAN Link).
 6. Στο παράθυρο Σύνδεση WAN που ορίζεται από τον χρήστη (User Defined WAN Link), εισαγάγετε το όνομα για τη νέα σύνδεση WAN και επιλέξτε τον Τύπο σύνδεσης (Link Type) όπως απαιτείται, δηλαδή Δημόσιο (Public) ή Ιδιωτικό (Private).
 7. Για να διαμορφώσετε την CoS για τη νέα σύνδεση, κάντε κύλιση προς τα κάτω και κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή ρυθμίσεων για προχωρημένους (View advanced settings).
 8. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Διαμόρφωση κατηγορίας υπηρεσίας (Configure Class of Service) και διαμορφώστε τις ακόλουθες ρυθμίσεις:
  • Αυστηρή προτεραιότητα διεύθυνσης IP (Strict IP precedence): Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου για να επιβάλετε αυστηρή προτεραιότητα διεύθυνσης IP.

   Όταν ενεργοποιείτε αυτήν την επιλογή, δημιουργούνται 8 υποδιαδρομές VCMP που αντιστοιχούν στα 8 bit προτεραιότητας IP. Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή όταν θέλετε να συνδυάσετε τις Κατηγορίες υπηρεσιών σε μικρότερο αριθμό κατηγοριών δικού σας παρόχου υπηρεσιών.

   Από προεπιλογή, αυτή η επιλογή απενεργοποιείται και δημιουργούνται οι υποδιαδρομές VCMP για τον ακριβή αριθμό των κατηγοριών υπηρεσιών που έχουν διαμορφωθεί. Η ομαδοποίηση δεν εφαρμόζεται.

  • Κατηγορία υπηρεσίας (Class of Service): Μπορείτε να προσθέσετε πολλές κατηγορίες υπηρεσιών. Κάντε κλικ στην επιλογή +Προσθήκη (+Add) και εισαγάγετε ένα περιγραφικό όνομα για την κατηγορία υπηρεσίας. Το όνομα μπορεί να είναι ένας συνδυασμός αλφαριθμητικών και ειδικών χαρακτήρων.
  • Ετικέτες DSCP (DSCP Tags): Μπορείτε να αντιστοιχίσετε πολλές ετικέτες DSCP στην κατηγορία υπηρεσίας, επιλέγοντας ετικέτες DSCP από τη διαθέσιμη λίστα.
   Σημείωση:

   Θα πρέπει να αντιστοιχίσετε ετικέτες DSCP με την ίδια προτεραιότητα IP στην ίδια κατηγορία υπηρεσίας. Μια ουρά CoS μπορεί να είναι ένα σύνολο πολλών κατηγοριών, αλλά οι τιμές DSCP της ίδιας κατηγορίας δεν μπορούν να αποτελούν μέρος πολλών ουρών κατηγορίας.

   Για παράδειγμα, το ακόλουθο σύνολο ετικετών DSCP δεν είναι δυνατό να εξαπλωθεί σε πολλές ουρές:
   • CS1 και AF11 έως AF14
   • CS2 και AF21 έως AF24
   • CS3 και AF31 έως AF34
   • CS4 και AF41 έως AF44
  • Εύρος ζώνης (Bandwidth): Εισαγάγετε μια τιμή σε ποσοστό για την κυκλοφορία που έχει οριστεί στην CoS. Αυτή η τιμή εκχωρεί ένα βάρος στην κατηγορία. Η εισερχόμενη κυκλοφορία υποβάλλεται σε επεξεργασία με βάση το σχετιζόμενο βάρος. Εάν έχετε πολλές κατηγορίες υπηρεσιών, η συνολική τιμή του εύρους ζώνης θα πρέπει να ανέρχεται σε 100.
  • Αστυνόμευση (Policing): Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να ενεργοποιήσετε την αστυνόμευση βάσει κατηγορίας. Αυτή η επιλογή παρακολουθεί το εύρος ζώνης που χρησιμοποιείται από τη ροή κυκλοφορίας στην κατηγορία υπηρεσίας και όταν η κυκλοφορία υπερβαίνει το εύρος ζώνης, αστυνομεύει την κυκλοφορία.
  • Προεπιλεγμένη κατηγορία (Default Class): Κάντε κλικ για να ορίσετε την αντίστοιχη κατηγορία υπηρεσίας ως προεπιλεγμένη. Εάν η εισερχόμενη κυκλοφορία δεν εμπίπτει σε καμία από τις καθορισμένες, η κυκλοφορία συσχετίζεται με την προεπιλεγμένη CoS.
 9. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη σύνδεσης (Add Link) για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις.
 10. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση αλλαγών (Save Changes) στη σελίδα Συσκευή (Device).
 11. Μπορείτε επίσης να ορίσετε την CoS για μια υπάρχουσα σύνδεση, κάνοντας κλικ στις υπάρχουσες συνδέσεις WAN και εκτελώντας το βήμα 9.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις Ρυθμίσεις WAN overlay του Edge, βλ. Διαμόρφωση Edge WAN overlay.