Στο VMware SASE Orchestrator (πρώην VeloCloud Orchestrator και σύντομα VMware Edge Cloud Orchestrator) έχουν μετακινηθεί και επανασχεδιαστεί ορισμένες δυνατότητες για να ταιριάζουν στο ευρύτερο πεδίο εφαρμογής του προϊόντος και του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη (UI). Το νέο περιβάλλον εργασίας χρήστη έχει αλλάξει από μία πύλη προϊόντος (μόνο για SD-WAN) σε ένα κοινό σύστημα διαχείρισης που επιτρέπει στους πελάτες να έχουν πρόσβαση σε πολλές υπηρεσίες σε ένα μέρος. Αυτές οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν τα VMware SD-WAN, VMware Edge Network Intelligence, VMware Secure Access, VMware Cloud Web Security και VMware SD-Access (παλαιότερα ονομαζόταν VMware SD-WAN Client). Θα προστεθούν επίσης μελλοντικές υπηρεσίες όπως το VMware Private Mobile Network και το VMware Edge Compute Stack. Η περιήγηση στο νέο περιβάλλον εργασίας χρήστη έχει προσαρμοστεί ώστε να επιτρέπει την πρόσβαση σε πολλές υπηρεσίες μέσα σε μία κοινή κεφαλίδα. Η πρωτεύουσα καθολική κεφαλίδα έχει τώρα ένα αναπτυσσόμενο μενού Εταιρικές εφαρμογές (Enterprise Applications) (Υπηρεσίες) που παραθέτει τις διάφορες υποστηριζόμενες υπηρεσίες. Μπορείτε να επιλέξετε και να μεταβείτε σε κάθε υπηρεσία από αυτό το μενού. Οι Καθολικές ρυθμίσεις (Global Settings) επιχείρησης βρίσκονται τώρα στο αναπτυσσόμενο μενού Εταιρικές εφαρμογές (Enterprise Applications) (Υπηρεσίες), επειδή διαθέτουν δυνατότητες που είναι κοινές σε όλες τις υπηρεσίες. Αυτές οι δυνατότητες περιλαμβάνουν τη Διαχείριση χρηστών (User Management), τον Έλεγχο ταυτότητας (Authentication), την Προσαρμογή ρόλων (Role Customization) [πλέον Ρόλοι (Roles) και Δικαιώματα υπηρεσίας (Service Permissions)], τη Διαμόρφωση πελατών (Customer Configuration) και πολλά άλλα.

Αυτό το έγγραφο εξηγεί τις αλλαγές στο εταιρικό περιβάλλον εργασίας χρήστη για ορισμένες δυνατότητες. Αναφέρει επίσης τους λόγους για αυτές τις αλλαγές.

Διαχείριση SD-WAN (SD-WAN Administration):Καθολικές ρυθμίσεις (Global Settings) και Ρυθμίσεις SD-WAN (SD-WAN Settings)

Τώρα που το SD-WAN είναι μία από τις πολλές υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες στο Orchestrator, η αρχική ενότητα Διαχείριση (Administration) διαιρείται και μετακινείται στις περιοχές Καθολικές ρυθμίσεις (Global Settings) και Ρυθμίσεις SD-WAN (SD-WAN Settings). Όλες οι ειδικές ρυθμίσεις Edge ή SD-WAN μετακινούνται στις Ρυθμίσεις υπηρεσίας (Service Settings) εντός της υπηρεσίας SD-WAN και όλες οι ρυθμίσεις που σχετίζονται με τη Διαχείριση (Administration) ή είναι κοινές σε όλες τις υπηρεσίες μετακινούνται στην υπηρεσία Καθολικές ρυθμίσεις (Global Settings).
Κλασική τοποθεσία Orchestrator Νέα τοποθεσία Orchestrator
Επιχείρηση (Enterprise) > Διαχείριση (Administration)
Επιχείρηση (Enterprise) > Καθολικές ρυθμίσεις (Global Settings)
Επιχείρηση (Enterprise) > SD-WAN > Ρυθμίσεις υπηρεσίας (Service Settings)

Διαμόρφωση ειδοποίησης (Alert Configuration)

Η Διαμόρφωση ειδοποίησης (Alert Configuration) μετακινείται στην περιοχή Ρυθμίσεις υπηρεσίας (Service Settings), επειδή αυτές οι ρυθμίσεις επηρεάζουν τις λειτουργίες της υπηρεσίας SD-WAN και δεν σχετίζονται με τη διαμόρφωση δικτύου SD-WAN.
Κλασική τοποθεσία Orchestrator Νέα τοποθεσία Orchestrator
Επιχείρηση (Enterprise) > Διαμόρφωση (Configure) > Ειδοποιήσεις (Alerts & Notifications) Επιχείρηση (Enterprise) > > Ρυθμίσεις υπηρεσίας (Service Settings) > Ειδοποιήσεις (Alerts & Notifications) > SD-WAN

Διαμόρφωση πελατών

Η Διαμόρφωση πελατών (Customer Configuration) μετακινείται στην περιοχή Καθολικές ρυθμίσεις (Global Settings) επιχείρησης, επειδή αυτή η σελίδα είναι κοινή σε διάφορες υπηρεσίες του Orchestrator εκτός από τη βασική υπηρεσία SD-WAN. Η σελίδα Διαμόρφωση πελατών (Customer Configuration) αναδιοργανώνεται με μια ενότητα για την προσθήκη και τροποποίηση υπηρεσιών για τον λογαριασμό πελάτη, την πρόσβαση σε δυνατότητες ομάδας εντός των υπηρεσιών και πρόσθετες καθολικές ρυθμίσεις σε υψηλό επίπεδο για κάθε υπηρεσία και σε πολλές υπηρεσίες.
Κλασική τοποθεσία Orchestrator Νέα τοποθεσία Orchestrator
Επιχείρηση (Enterprise) > Διαμόρφωση (Configure) > Πελάτης (Customer) Επιχείρηση (Enterprise) > Καθολικές ρυθμίσεις (Global Settings) > Διαμόρφωση πελατών (Customer Configuration)

Δοκιμή και αντιμετώπιση προβλημάτων

Η Δοκιμή και αντιμετώπιση προβλημάτων (Test & Troubleshoot) μετονομάζεται σε Διαγνωστικά (Diagnostics) για καλύτερη ευθυγράμμιση με τις δυνατότητες που είναι ένθετες μέσα σε αυτή την επιλογή.
Κλασική τοποθεσία Orchestrator Νέα τοποθεσία Orchestrator
Επιχείρηση (Enterprise) > Δοκιμή και αντιμετώπιση προβλημάτων (Test & Troubleshoot) Επιχείρηση (Enterprise) > SD-WAN > Διαγνωστικά (Diagnostics)

Ρυθμίσεις συστήματος (System Settings) > Γενικές πληροφορίες (General Information) > ενότητα Γενικές πληροφορίες (General Information)

Οι περισσότερες ενότητες του στοιχείου Ρυθμίσεις συστήματος (System Settings) μετακινούνται στις Καθολικές ρυθμίσεις (Global Settings) επειδή το μενού Καθολικές ρυθμίσεις (Global Settings) παρέχει μια ενιαία θέση για κοινές ρυθμίσεις σε διάφορες υπηρεσίες του Orchestrator. Οι Ρυθμίσεις συστήματος (Global Settings) μετονομάζονται σε Εταιρικές ρυθμίσεις (Enterprise Settings) επειδή αυτή η σελίδα επικεντρώνεται στις ρυθμίσεις διαμόρφωσης για συγκεκριμένες επιχειρήσεις.
Κλασική τοποθεσία Orchestrator Νέα τοποθεσία Orchestrator
Επιχείρηση (Enterprise) > Διαχείριση (Administration) > Ρυθμίσεις συστήματος (System Settings) > Γενικές πληροφορίες (General Information) Επιχείρηση (Enterprise) > Καθολικές ρυθμίσεις (Global Settings) > Εταιρικές ρυθμίσεις (Enterprise Settings)

Ρυθμίσεις συστήματος (System Settings) > Γενικές πληροφορίες (General Information) > Προκαταρκτικές ειδοποιήσεις (Pre-Notifications and Alerts)

Οι ρυθμίσεις ειδοποιήσεων μετακινούνται στην ενότητα Ειδοποιήσεις (Alerts & Notifications) στη σελίδα SD-WAN > Ρυθμίσεις υπηρεσίας (Service Settings). Αυτό βοηθά στην καλύτερη κατανόηση των ειδοποιήσεων και των αντίστοιχων υπηρεσιών τους.

Επίσης, η Ενεργοποίηση προκαταρκτικών ειδοποιήσεων (Enable Pre-Notifications) μετονομάζεται σε Ενεργοποίηση ειδοποιήσεων χειριστή (Enable Operator Alerts) και η Ενεργοποίηση προειδοποιήσεων (Enable Alerts) μετονομάζεται σε Ενεργοποίηση ειδοποιήσεων επιχείρησης (Enable Enterprise Alerts).

Κλασική τοποθεσία Orchestrator Νέα τοποθεσία Orchestrator
Επιχείρηση (Enterprise) > Διαχείριση (Administration) > Ρυθμίσεις συστήματος (System Settings) > Γενικές πληροφορίες (General Information) Επιχείρηση (Enterprise) > SD-WAN > Ρυθμίσεις υπηρεσίας (Service Settings) > Ειδοποιήσεις (Alerts & Notifications) > Ειδοποιήσεις (Alerts)

Ρυθμίσεις συστήματος (System Settings) > Γενικές πληροφορίες (General Information) > Προεπιλεγμένος έλεγχος ταυτότητας Edge (Default Edge Authentication)

Ο Προεπιλεγμένος έλεγχος ταυτότητας Edge (Default Edge Authentication) μετονομάζεται σε Προεπιλεγμένο πιστοποιητικό (Default Certificate) και μετακινείται στην περιοχή Διαχείριση Edge (Edge Management) στη σελίδα SD-WAN > Ρυθμίσεις υπηρεσίας (Service Settings). Αυτές οι ρυθμίσεις έχουν πλέον επανασχεδιαστεί ως κουμπιά επιλογής.

Κλασική τοποθεσία Orchestrator Νέα τοποθεσία Orchestrator
Επιχείρηση (Enterprise) > Διαχείριση (Administration) > Ρυθμίσεις συστήματος (System Settings) > Γενικές πληροφορίες (General Information)

Η ετικέτα περιβάλλοντος εργασίας χρήστη ήταν αρχικά Προεπιλεγμένος έλεγχος ταυτότητας Edge (Default Edge Authentication).

Επιχείρηση (Enterprise) > SD-WAN > Ρυθμίσεις υπηρεσίας (Service Settings) > Διαχείριση Edge (Edge Management) > Έλεγχος ταυτότητας Edge (Edge Authentication)

Η ετικέτα περιβάλλοντος εργασίας χρήστη Προεπιλεγμένος έλεγχος ταυτότητας Edge (Default Edge Authentication) μετονομάστηκε σε Προεπιλεγμένο πιστοποιητικό (Default Certificate).

Ρυθμίσεις συστήματος (System Settings) > Γενικές πληροφορίες (General Information) > Ενημερώσεις διαμόρφωσης Edge (Edge Configuration Updates)

Η Διαμόρφωση Edge (Edge Configuration) μετακινείται στη σελίδα Διαχείριση Edge SD-WAN (SD-WAN Edge Management) για καλύτερη οργάνωση. Τα στοιχεία ελέγχου για ενημερώσεις μετονομάζονται για να παρέχουν μεγαλύτερη σαφήνεια σχετικά με την ενέργεια και το αποτέλεσμα του Edge.
Κλασική τοποθεσία Orchestrator Νέα τοποθεσία Orchestrator
Επιχείρηση (Enterprise) > Διαχείριση (Administration) > Ρυθμίσεις συστήματος (System Settings) > Γενικές πληροφορίες (General Information) > Διαμόρφωση Edge (Edge Configuration)
Οι ετικέτες περιβάλλοντος εργασίας χρήστη ήταν αρχικά:
 • Ενημερώσεις - Ενεργοποιημένο (Updates - Enabled)
 • Ενημερώσεις - Ενεργοποιημένο με την αναβάθμιση Orchestrator (Updates - Enabled on Orchestrator Upgrade)
Επιχείρηση (Enterprise) > SD-WAN > Ρυθμίσεις υπηρεσίας (Service Settings) > Διαχείριση Edge (Edge Management) > Έλεγχος ταυτότητας Edge (Edge Authentication)
 • Η ετικέτα περιβάλλοντος εργασίας χρήστη Ενημερώσεις - Ενεργοποιημένο (Updates - Enabled) μετονομάζεται σε Ενεργοποίηση ενημερώσεων διαμόρφωσης Edge (Enable Edge Configuration Updates).
 • Το στοιχείο Ενημερώσεις - Ενεργοποιημένο με την αναβάθμιση Orchestrator (Updates - Enabled on Orchestrator Upgrade) μετονομάζεται σε Ενεργοποίηση ενημερώσεων διαμόρφωσης μετά την αναβάθμιση (Enable Configuration Updates Post-Upgrade).

Ρυθμίσεις συστήματος (System Settings) > Γενικές πληροφορίες (General Information) > Ρυθμίσεις απόρρητου (Privacy Settings)

Μεταφέραμε τη δυνατότητα Ρυθμίσεις απορρήτου (Privacy Settings) στη σελίδα Καθολικές ρυθμίσεις (Global Settings). Αυτό συμβαίνει επειδή η δυνατότητα Ρυθμίσεις απορρήτου (Privacy Settings) επηρεάζει διάφορες υπηρεσίες Orchestrator και όχι μόνο το SD-WAN.
Κλασική τοποθεσία Orchestrator Νέα τοποθεσία Orchestrator
Επιχείρηση (Enterprise) > Διαχείριση (Administration) > Ρυθμίσεις συστήματος (System Settings) > Γενικές πληροφορίες (General Information) > Διαμόρφωση Edge (Edge Configuration) Επιχείρηση (Enterprise) > Καθολικές ρυθμίσεις (Global Settings) > Ρυθμίσεις επιχείρησης (Enterprise Settings) > Ρυθμίσεις απορρήτου πληροφοριών (Information Privacy Settings)

Ρυθμίσεις συστήματος (System Settings) > Γενικές πληροφορίες (General Information) > Στοιχεία επικοινωνίας (Contact Information)

Μετακινήσαμε τα Στοιχεία επικοινωνίας (Contact Information) για τη δυνατότητα Επιχείρηση (Enterprise) στη σελίδα Καθολικές ρυθμίσεις (Global Settings). Μετονομάσαμε επίσης τα Στοιχεία επικοινωνίας (Contact Information) σε Πρωτεύουσα επαφή επιχείρησης πελάτη (Customer Business Contact Information) και μαζί αυτές οι αλλαγές διευκολύνουν την κατανόηση και τη χρήση των πληροφοριών πελατών σε διάφορες υπηρεσίες του Orchestrator.
Κλασική τοποθεσία Orchestrator Νέα τοποθεσία Orchestrator
Επιχείρηση (Enterprise) > Διαχείριση (Administration) > Ρυθμίσεις συστήματος (System Settings) > Γενικές πληροφορίες (General Information) > Στοιχεία επικοινωνίας (Contact Information) Επιχείρηση (Enterprise) > Καθολικές ρυθμίσεις (Global Settings) > Ρυθμίσεις επιχείρησης (Enterprise Settings) > Πρωτεύουσα επαφή επιχείρησης πελάτη (Customer Business Contact Information)

Ρυθμίσεις συστήματος (System Settings) > Γενικές πληροφορίες (General Information) > Εγγραφή προμήθειας χωρίς επαφή (Zero Touch Provisioning Sign Up)

Έχουμε μετακινήσει όλες τις ενότητες περιβάλλοντος εργασίας χρήστη που σχετίζονται με την παροχή Zero Touch στη νέα ενότητα Αυτόματη ενεργοποίηση Edge (Edge Auto-activation) στη σελίδα SD-WAN > Ρυθμίσεις υπηρεσίας (Service Settings) για μεγαλύτερη σαφήνεια και οργάνωση.
Κλασική τοποθεσία Orchestrator Νέα τοποθεσία Orchestrator
Επιχείρηση (Enterprise) > Διαχείριση (Administration) > Ρυθμίσεις συστήματος (System Settings) > Γενικές πληροφορίες (General Information) > Εγγραφή προμήθειας χωρίς επαφή (Zero Touch Provisioning Sign Up) Επιχείρηση (Enterprise) > SD-WAN > Ρυθμίσεις υπηρεσίας (Service Settings) > Αυτόματη ενεργοποίηση Edge (Edge Auto-activation)

Ρυθμίσεις συστήματος (System Settings) > καρτέλα Έλεγχος ταυτότητας (Authentication)

Μετακινήσαμε τις ρυθμίσεις που σχετίζονται με στοιχείο Έλεγχος ταυτότητας επιχείρησης (Enterprise Authentication) από την καρτέλα Ρυθμίσεις συστήματος (System Settings) > Έλεγχος ταυτότητας (Authentication) στη σελίδα Καθολικές ρυθμίσεις (Global Settings). Αυτό συμβαίνει επειδή η σελίδα Καθολικές ρυθμίσεις (Global Settings) είναι μια ενιαία θέση για ρυθμίσεις που ισχύουν για διάφορες υπηρεσίες του Orchestrator. Ο έλεγχος ταυτότητας είναι μία από αυτές τις ρυθμίσεις, καθώς επηρεάζει πολλές υπηρεσίες και ολόκληρο το Orchestrator. Η νέα θέση για τις ρυθμίσεις ελέγχου ταυτότητας βρίσκεται στη σελίδα Διαχείριση χρηστών (User Management) > Έλεγχος ταυτότητας (Authentication) στις Καθολικές ρυθμίσεις (Global Settings). Αυτό ομαδοποιεί τις λειτουργίες που σχετίζονται με τη διαχείριση χρηστών και τις καθιστά συνεπείς με τον τρόπο με τον οποίο χειρίζονται τα άλλα προϊόντα VMware τον οργανισμό ελέγχου ταυτότητας χρήστη.
Κλασική τοποθεσία Orchestrator Νέα τοποθεσία Orchestrator
Επιχείρηση (Enterprise) > Διαχείριση (Administration) > Ρυθμίσεις συστήματος (System Settings) > Έλεγχος ταυτότητας (Authentication) Επιχείρηση (Enterprise) > Καθολικές ρυθμίσεις (Global Settings) > Διαχείριση χρηστών (User Management) > Έλεγχος ταυτότητας (Authentication)

Ρυθμίσεις συστήματος (System Settings) > καρτέλα Έλεγχος ταυτότητας (Authentication) > Έλεγχος ταυτότητας επιχείρησης (Enterprise Authentication)

Μετακινήσαμε τις ρυθμίσεις Έλεγχος ταυτότητας επιχείρησης (Enterprise Authentication) στη σελίδα Καθολικές ρυθμίσεις (Global Settings) επειδή αυτή η ρύθμιση επηρεάζει διάφορες υπηρεσίες του Orchestrator και όχι μόνο το SD-WAN. Αλλάξαμε επίσης το όνομα της επιλογής ελέγχου ταυτότητας Εγγενής (Native) σε Τοπικός (Local), ενώ η επιλογή ελέγχου ταυτότητας Καθολική σύνδεση (Single Sign-On) παραμένει αμετάβλητη.
Κλασική τοποθεσία Orchestrator Νέα τοποθεσία Orchestrator
Επιχείρηση (Enterprise) > Διαχείριση (Administration) > Ρυθμίσεις συστήματος (System Settings) > Έλεγχος ταυτότητας (Authentication) > Έλεγχος ταυτότητας επιχείρησης (Enterprise Authentication) Επιχείρηση (Enterprise) > Καθολικές ρυθμίσεις (Global Settings) > Διαχείριση χρηστών (User Management) > Έλεγχος ταυτότητας (Authentication)

Διαχειριστές

Μετακινήσαμε τη δυνατότητα Διαχειριστές (Administrators) από την καρτέλα Ρυθμίσεις συστήματος (System Settings) στη σελίδα Καθολικές ρυθμίσεις (Global Settings). Αυτό συμβαίνει επειδή η σελίδα Καθολικές ρυθμίσεις (Global Settings) είναι μια ενιαία θέση για ρυθμίσεις που ισχύουν για διάφορες υπηρεσίες του Orchestrator. Η δυνατότητα Διαχειριστές (Administrators) είναι μία από αυτές τις ρυθμίσεις, καθώς σας επιτρέπει να διαχειρίζεστε και να δημιουργείτε χρήστες και ρόλους για πολλαπλές υπηρεσίες και ολόκληρο τον Orchestrator. Αλλάξαμε επίσης το όνομα της δυνατότητας Διαχειριστές (Administrators) σε Χρήστες (Users). Αυτό γίνεται για να υπάρχει συνέπεια με την άλλη ορολογία προϊόντων VMware και να αποφευχθεί η σύγχυση με τον ρόλο διαχειριστή.
Κλασική τοποθεσία Orchestrator Νέα τοποθεσία Orchestrator
Επιχείρηση (Enterprise) > Διαχείριση (Administration) > Διαχειριστές (Administrators) Επιχείρηση (Enterprise) > Καθολικές ρυθμίσεις (Global Settings) > Διαχείριση χρηστών (User Management) > Χρήστες (Users)

Προσαρμογή ρόλων

Αλλάξαμε το όνομα της δυνατότητας Προσαρμογή ρόλων (Role Customization) σε Δικαιώματα υπηρεσίας (Service Permissions). Αυτό γίνεται για να δημιουργηθεί χώρος για τη νέα δυνατότητα Εργαλείο δημιουργίας ρόλων (Role Builder) που σας επιτρέπει να δημιουργείτε προσαρμοσμένους ρόλους συνδυάζοντας διαφορετικά δικαιώματα υπηρεσίας. Το όνομα Δικαιώματα υπηρεσίας (Service Permissions) είναι πιο ακριβές για τη δυνατότητα, καθώς σας επιτρέπει να προσαρμόσετε τα επίπεδα πρόσβασης για κάθε υπηρεσία.
Κλασική τοποθεσία Orchestrator Νέα τοποθεσία Orchestrator
Επιχείρηση (Enterprise) > Διαχείριση (Administration) > Προσαρμογή ρόλων (Role Customization) Επιχείρηση (Enterprise) > Καθολικές ρυθμίσεις (Global Settings) > Διαχείριση χρηστών (User Management) > Δικαιώματα υπηρεσίας (Service Permissions)

Εκχώρηση άδειας χρήσης Edge

Μεταφέραμε τη δυνατότητα Έκχώρηση άδειας χρήσης Edge (Edge Licensing) επειδή το κλασικό περιβάλλον εργασίας χρήστη Orchestrator δεν μπορούσε να χειριστεί πολλές υπηρεσίες που χρειάζονται διαμόρφωση σε εταιρικό επίπεδο. Το νέο περιβάλλον εργασίας χρήστη Orchestrator είναι μια πύλη για πολλές υπηρεσίες και όχι μόνο για SD-WAN. Το στοιχείο Εκχώρηση άδειας χρήσης Edge (Edge Licensing) είναι μια δυνατότητα που ισχύει μόνο για SD-WAN, επομένως τη μεταφέραμε στη νέα καρτέλα Ρυθμίσεις υπηρεσίας (Service Settings) εντός της υπηρεσίας SD-WAN.
Κλασική τοποθεσία Orchestrator Νέα τοποθεσία Orchestrator
Επιχείρηση (Enterprise) > Διαχείριση (Administration) > Εκχώρηση άδειας χρήσης Edge (Edge Licensing) Επιχείρηση (Enterprise) > SD-WAN > Ρυθμίσεις υπηρεσίας (Service Settings) > Εκχώρηση άδειας χρήσης Edge (Edge Licensing)

Παροχή Zero Touch (ZTP)

Αλλάξαμε τον τρόπο με τον οποίο ενεργοποιείτε τα Edge σας στο νέο περιβάλλον εργασίας χρήστη Orchestrator. Δεν χρειάζεται πλέον να ενεργοποιήσετε την Παροχή Zero Touch (Zero Touch Provisioning) (ZTP) στις Ρυθμίσεις συστήματος (System Settings). Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στη δυνατότητα ZTP απευθείας από τη σελίδα Αυτόματη ενεργοποίηση Edge (Edge Auto-Activation). Έχουμε επίσης μετονομάσει τη δυνατότητα ZTP σε Αυτόματη ενεργοποίηση Edge (Edge Auto-Activation), επειδή περιλαμβάνει τόσο τη νέα μέθοδο αυτόματης ενεργοποίησης όσο και την αρχική μέθοδο ενεργοποίησης μέσω email. Μπορείτε να επιλέξετε οποιαδήποτε μέθοδο από τη σελίδα Διαμόρφωση Edge (Edge Configuration). Η δυνατότητα Αυτόματη ενεργοποίηση Edge (Edge Auto-Activation) αφορά ειδικά το SD-WAN, επομένως τη μεταφέραμε στη νέα καρτέλα Ρυθμίσεις υπηρεσίας (Service Settings) στην υπηρεσία SD-WAN. Η καρτέλα Ρυθμίσεις υπηρεσίας (Service Settings) αποτελεί μέρος της σελίδας Καθολικές ρυθμίσεις (Global Settings) η οποία είναι μια ενιαία θέση για ρυθμίσεις που ισχύουν για διάφορες υπηρεσίες του Orchestrator.
Κλασική τοποθεσία Orchestrator Νέα τοποθεσία Orchestrator
Επιχείρηση (Enterprise) > Διαχείριση (Administration) > Παροχή Zero Touch (Zero Touch Provisioning) Επιχείρηση (Enterprise) > SD-WAN > Ρυθμίσεις υπηρεσίας (Service Settings) > Αυτόματη ενεργοποίηση Edge (Edge Auto-Activation)

Έλεγχος ταυτότητας δύο παραγόντων

Έχουμε μεταφέρει τη δυνατότητα Έλεγχος ταυτότητας δύο παραγόντων (Two Factor Authentication) από την καρτέλα Ρυθμίσεις συστήματος (System Settings) στη σελίδα Καθολικές ρυθμίσεις (Global Settings). Αυτό έγινε επειδή η δυνατότητα ελέγχου ταυτότητας δύο παραγόντων επηρεάζει τους χρήστες σε διάφορες υπηρεσίες του Orchestrator. Η νέα θέση για τη δυνατότητα βρίσκεται στην ενότητα Διαχείριση χρηστών (User Management) στη σελίδα Καθολικές ρυθμίσεις (Global Settings). Έτσι υπάρχει μεγαλύτερη συνέπεια με άλλα προϊόντα VMware.
Κλασική τοποθεσία Orchestrator Νέα τοποθεσία Orchestrator
Επιχείρηση (Enterprise) > Διαχείριση (Administration) > Ρυθμίσεις συστήματος (System Settings) > Γενικές πληροφορίες (General Information) > Ενεργοποίηση ελέγχου ταυτότητας δύο παραγόντων (Enable Two Factor Authentication) Επιχείρηση (Enterprise) > Καθολικές ρυθμίσεις (Global Settings) > Διαχείριση χρηστών (User Management) > Έλεγχος ταυτότητας (Authentication) > Έλεγχος ταυτότητας χρήστη (User Authentication) > Έλεγχος ταυτότητας δύο παραγόντων (Two Factor Authentication)

Επαναφορά κωδικού πρόσβασης αυτοεξυπηρέτησης

Μετακινήσαμε την Επαναφορά κωδικού πρόσβασης (Password Reset) στην καρτέλα Έλεγχος ταυτότητας (Authentication) στη σελίδα Καθολικές ρυθμίσεις (Global Settings) επειδή αυτή η ρύθμιση επηρεάζει το Orchestrator της επιχείρησης συνολικά και όχι μόνο το SD-WAN.
Κλασική τοποθεσία Orchestrator Νέα τοποθεσία Orchestrator
Επιχείρηση (Enterprise) > Διαχείριση (Administration) > Ρυθμίσεις συστήματος (System Settings) > Γενικές πληροφορίες (General Information) > Ενεργοποίηση επαναφοράς κωδικού πρόσβασης μέσω αυτοεξυπηρέτησης (Enable Self Service Password Reset) Επιχείρηση (Enterprise) > Καθολικές ρυθμίσεις (Global Settings) > Διαχείριση χρηστών (User Management) > Έλεγχος ταυτότητας (Authentication) > Έλεγχος ταυτότητας χρήστη (User Authentication) > Επαναφορά κωδικού πρόσβασης μέσω αυτοεξυπηρέτησης (Self Service Password Reset)

Επιχείρηση (Enterprise) > Διαμόρφωση (Configure) > Ειδοποιήσεις (Alerts & Notifications)

Μετακινήσαμε τη δυνατότητα Ειδοποιήσεις (Alerts & Notifications) από την καρτέλα Διαμόρφωση (Configure) στη σελίδα SD-WAN > Ρυθμίσεις υπηρεσίας (Service Settings). Αυτό συμβαίνει επειδή η καρτέλα Διαμόρφωση (Configure) αφορά τις Διαμορφώσεις δικτύου (Network Configurations), όπως Προφίλ (Profiles), Επιχειρηματικές πολιτικές (Business Policies) και Κανόνες τείχους προστασίας (Firewall Rules). Η σελίδα Ρυθμίσεις υπηρεσίας (Service Settings) αφορά ρυθμίσεις SD-WAN Orchestrator, όπως Εκχώρηση άδειας χρήσης Edge (Edge Licensing), η Αυτόματη ενεργοποίηση Edge (Edge Auto-Activation) και οι Ειδοποιήσεις (Alerts & Notifications).
Κλασική τοποθεσία Orchestrator Νέα τοποθεσία Orchestrator
Επιχείρηση (Enterprise) > Διαμόρφωση (Configure) > Ειδοποιήσεις (Alerts & Notifications) Επιχείρηση (Enterprise) > SD-WAN > > Ρυθμίσεις υπηρεσίας (Service Settings) > Ειδοποιήσεις (Alerts & Notifications)
Η σελίδα Διαμόρφωση ειδοποίησης (Alert Configuration) είναι οργανωμένη σε τρεις καρτέλες:
 • Προειδοποιήσεις (Alerts)
 • Παγιδεύσεις SNMP
 • Webhooks

Διαμόρφωση πελατών (Customer Configuration) > Δυνατότητες πελάτη (Customer Capabilities)

Μεταφέραμε τη δυνατότητα Δυνατότητες πελάτη (Customer Capabilities) από την καρτέλα Ρυθμίσεις συστήματος (System Settings) στη σελίδα Καθολικές ρυθμίσεις (Global Settings). Αυτό συμβαίνει επειδή η δυνατότητα Δυνατότητες πελάτη (Customer Capabilities) επηρεάζει το Orchestrator της επιχείρησης συνολικά και όχι μόνο το SD-WAN. Αλλάξαμε επίσης το όνομα της δυνατότητας σε Πρόσβαση δυνατότητας (Feature Access), επειδή σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε διάφορες λειτουργίες για την επιχείρησή σας. Ορισμένες από αυτές τις δυνατότητες αφορούν ειδικά το SD-WAN, όπως η Εκχώρηση άδειας χρήσης Edge (Edge Licensing) και η Αυτόματη ενεργοποίηση Edge (Edge Auto-Activation). Άλλες είναι κοινές σε όλες τις υπηρεσίες του Orchestrator, όπως οι δυνατότητες Ειδοποιήσεις και Ρυθμίσεις απορρήτου (Privacy Settings).
Κλασική τοποθεσία Orchestrator Νέα τοποθεσία Orchestrator
Επιχείρηση (Enterprise) > Διαμόρφωση (Configure) > Πελάτης (Customer) > Διαμόρφωση πελατών (Customer Configuration) > Δυνατότητες πελάτη (Customer Capabilities) Επιχείρηση (Enterprise) > Καθολικές ρυθμίσεις (Global Settings) > Διαμόρφωση πελατών (Customer Configuration) > Πρόσθετη διαμόρφωση (Additional Configuration) > Καθολικό (Global)
Οι ακόλουθες Δυνατότητες πελάτη (Customer Capabilities) καταργούνται από το νέο Orchestrator :
 • Ενεργοποίηση προηγμένης προστασίας από απειλές
 • Ενεργοποίηση δικτύων παλαιότερου τύπου
 • Ενεργοποίηση τμηματοποίησης
 • Ενεργοποίηση μυστικών κλειδιών ασφαλών υπηρεσιών
Οι ακόλουθες δυνατότητες πελατών προστίθενται στο νέο Orchestrator
 • Ενεργοποίηση κλασικού περιβάλλοντος εργασίας χρήστη Orchestrator
 • Προσαρμόσιμο QoE (Customizable QoE)
 • Πλαίσιο βοήθειας βάσει περιεχομένου εντός του προϊόντος
 • Επανάληψη δρομολόγησης
Οι ακόλουθες Δυνατότητες πελάτη (Customer Capabilities) μετακινούνται στη θέση Επιχείρηση (Enterprise) > Global Settings (Global Settings) > Διαμόρφωση πελατών (Customer Configuration) > Πρόσθετη διαμόρφωση (Additional Configuration) > Ρυθμίσεις SD-WAN (SD-WAN Settings)
 • Ενεργοποίηση τείχους προστασίας επίβλεψης κατάστασης
 • Βελτιωμένες υπηρεσίες τείχους προστασίας (Enhanced Firewall Services)

Διαμόρφωση πελατών (Customer Configuration) > Πολιτική ασφάλειας (Security Policy)

Μετακινήσαμε την Πολιτική ασφαλείας (Security Policy) στην καρτέλα Καθολικές ρυθμίσεις (Global Settings) επειδή αυτές οι ρυθμίσεις επηρεάζουν το Orchestrator της επιχείρησης συνολικά και όχι μόνο το SD-WAN.
Κλασική τοποθεσία Orchestrator Νέα τοποθεσία Orchestrator
Επιχείρηση (Enterprise) > Διαμόρφωση (Configure) > Πελάτης (Customer) > Διαμόρφωση πελατών (Customer Configuration) > Πολιτική ασφάλειας (Security Policy) Επιχείρηση (Enterprise) > Καθολικές ρυθμίσεις (Global Settings) > Διαμόρφωση πελατών (Customer Configuration) > Πρόσθετη διαμόρφωση (Additional Configuration) > Πολιτική ασφάλειας (Security Policy)

Διαμόρφωση πελατών (Customer Configuration) > Πρόσβαση υπηρεσίας (Service Access)

Μετακινήσαμε τη δυνατότητα Πρόσβαση υπηρεσίας (Service Access) από την καρτέλα Ρυθμίσεις συστήματος (System Settings) στη σελίδα Καθολικές ρυθμίσεις (Global Settings). Αυτό συμβαίνει επειδή η δυνατότητα Πρόσβαση υπηρεσίας (Service Access) επηρεάζει το Orchestrator της επιχείρησης συνολικά και όχι μόνο το SD-WAN. Η δυνατότητα Πρόσβαση υπηρεσίας (Service Access) σάς επιτρέπει να διαχειρίζεστε τις πρόσθετες υπηρεσίες που μπορείτε να αγοράσετε, να ενεργοποιήσετε και να ρυθμίσετε για την επιχείρησή σας. Μπορείτε να βρείτε αυτές τις υπηρεσίες στην ενότητα Διαμόρφωση πελατών (Customer Configuration) στη σελίδα Καθολικές ρυθμίσεις (Global Settings). Κάθε υπηρεσία εμφανίζεται ως κάρτα Διαμόρφωση υπηρεσίας (Service Configuration) που εμφανίζει το όνομα, την περιγραφή, την κατάσταση και τις ρυθμίσεις της. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε κάθε υπηρεσία και να ολοκληρώσετε τη διαμόρφωση υψηλού επιπέδου κάθε υπηρεσίας από την κάρτα.
Κλασική τοποθεσία Orchestrator Νέα τοποθεσία Orchestrator
Επιχείρηση (Enterprise) > Διαμόρφωση (Configure) > Πελάτης (Customer) > Διαμόρφωση πελατών (Customer Configuration) > Πρόσβαση υπηρεσίας (Service Access) Επιχείρηση (Enterprise) > Καθολικές ρυθμίσεις (Global Settings) > Διαμόρφωση πελατών (Customer Configuration) > Διαμόρφωση υπηρεσίας (Service Configuration)

Διαμόρφωση πελατών (Customer Configuration) > Ομάδα πυλών (Gateway Pool)

Μετακινήσαμε την Ομάδα πυλών (Gateway Pool) στην καρτέλα Καθολικές ρυθμίσεις (Global Settings) επειδή αυτές οι ρυθμίσεις επηρεάζουν το Orchestrator της επιχείρησης συνολικά και όχι μόνο το SD-WAN.
Κλασική τοποθεσία Orchestrator Νέα τοποθεσία Orchestrator
Επιχείρηση (Enterprise) > Διαμόρφωση (Configure) > Πελάτης (Customer) > Διαμόρφωση πελατών (Customer Configuration) > Ομάδα πυλών (Gateway Pool) Επιχείρηση (Enterprise) > Καθολικές ρυθμίσεις (Global Settings) > Διαμόρφωση πελατών (Customer Configuration) > Ομάδα πυλών (Gateway Pool)

Διαμόρφωση πελατών (Customer Configuration) > Μέγιστα τμήματα (Maximum Segments)

Μεταφέραμε τη δυνατότητα Μέγιστα τμήματα (Maximum Segments) από την καρτέλα Διαμόρφωση (Configure) στην κάρτα υπηρεσιών SD-WAN στη σελίδα Καθολικές ρυθμίσεις (Global Settings). Αυτό συμβαίνει επειδή η δυνατότητα Μέγιστα τμήματα (Maximum Segments) είναι μια διαμόρφωση υπηρεσίας υψηλού επιπέδου που ισχύει για το Orchestrator της επιχείρησης συνολικά. Οι κάρτες διαμόρφωσης υπηρεσιών είναι το σημείο όπου μπορείτε να βρείτε τις απαιτούμενες διαμορφώσεις για να ενεργοποιήσετε κάθε υπηρεσία. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στην κάρτα υπηρεσίας SD-WAN από την ενότητα Διαμόρφωση πελατών (Customer Configuration) στη σελίδα Καθολικές ρυθμίσεις (Global Settings).
Κλασική τοποθεσία Orchestrator Νέα τοποθεσία Orchestrator
Επιχείρηση (Enterprise) > Διαμόρφωση (Configure) > Πελάτης (Customer) > Διαμόρφωση πελατών (Customer Configuration) > Μέγιστα τμήματα (Maximum Segments) Επιχείρηση (Enterprise) > Καθολικές ρυθμίσεις (Global Settings) > Διαμόρφωση πελατών (Customer Configuration) > Διαμόρφωση υπηρεσίας (Service Configuration) > SD-WAN > Διαμόρφωση (Configure)

Διαμόρφωση πελατών (Customer Configuration) > Υπολογισμός κόστους OFC (OFC Cost Calculation)

Μετακινήσαμε το στοιχείο Υπολογισμός κόστους OFC (OFC Cost Calculation) στην καρτέλα Καθολικές ρυθμίσεις (Global Settings) επειδή πρόκειται για διαμόρφωση SD-WAN υψηλού επιπέδου.
Κλασική τοποθεσία Orchestrator Νέα τοποθεσία Orchestrator
Επιχείρηση (Enterprise) > Διαμόρφωση (Configure) > Πελάτης (Customer) > Διαμόρφωση πελατών (Customer Configuration) > Υπολογισμός κόστους OFC (OFC Cost Calculation) Επιχείρηση (Enterprise) > Καθολικές ρυθμίσεις (Global Settings) > Διαμόρφωση πελατών (Customer Configuration) > Ρυθμίσεις SD-WAN (SD-WAN Settings) > Υπολογισμός κόστους OFC (OFC Cost Calculation)

Διαμόρφωση πελατών (Customer Configuration) > Ενεργοποίηση τείχους προστασίας επίβλεψης κατάστασης (Enable Stateful Firewall)

Μετακινήσαμε το στοιχείο Ενεργοποίηση τείχους προστασίας επίβλεψης κατάστασης (Enable Stateful Firewall) στην καρτέλα Καθολικές ρυθμίσεις (Global Settings) επειδή πρόκειται για διαμόρφωση SD-WAN υψηλού επιπέδου.
Κλασική τοποθεσία Orchestrator Νέα τοποθεσία Orchestrator
Επιχείρηση (Enterprise) > Διαμόρφωση (Configure) > Πελάτης (Customer) > Διαμόρφωση πελατών (Customer Configuration) > Δυνατότητες πελάτη (Customer Capabilities) > Ενεργοποίηση τείχους προστασίας επίβλεψης κατάστασης (Enable Stateful Firewall) Επιχείρηση (Enterprise) > Καθολικές ρυθμίσεις (Global Settings) > Διαμόρφωση πελατών (Customer Configuration) > Ρυθμίσεις SD-WAN (SD-WAN Settings) > Πρόσβαση δυνατότητας (Feature Access) > Καταστασιακό τείχος προστασίας (Stateful Firewall)

Διαμόρφωση πελατών (Customer Configuration) > Edge NFV (Εικονικοποίηση λειτουργίας δικτύου) [Edge NFV (Network Function Virtualization)]

Μετακινήσαμε το Edge NFV στην καρτέλα Καθολικές ρυθμίσεις (Global Settings) επειδή αυτές οι ρυθμίσεις επηρεάζουν το Orchestrator της επιχείρησης συνολικά και όχι μόνο το SD-WAN.
Κλασική τοποθεσία Orchestrator Νέα τοποθεσία Orchestrator
Επιχείρηση (Enterprise) > Διαμόρφωση (Configure) > Πελάτης (Customer) > Διαμόρφωση πελατών (Customer Configuration) > Edge NFV Επιχείρηση (Enterprise) > Καθολικές ρυθμίσεις (Global Settings) > Διαμόρφωση πελατών (Customer Configuration) > Εικονικοποίηση λειτουργίας δικτύου Edge (Edge Network Function Virtualization)

Διαμόρφωση πελατών (Customer Configuration) > Διαχείριση ειδώλου Edge (Edge Image Management) > Προφίλ χειριστή (Operator Profile)

Μετακινήσαμε τη δυνατότητα Προφίλ χειριστή (Operator Profile) στην κάρτα υπηρεσιών SD-WAN στη σελίδα Καθολικές ρυθμίσεις (Global Settings). Αυτό συμβαίνει επειδή η δυνατότητα Προφίλ χειριστή (Operator Profile) είναι μια διαμόρφωση υπηρεσίας υψηλού επιπέδου που ισχύει για το Orchestrator της επιχείρησης συνολικά. Οι κάρτες Διαμόρφωση υπηρεσίας (Service Configuration) είναι το σημείο όπου μπορείτε να βρείτε τις απαιτούμενες διαμορφώσεις για να ενεργοποιήσετε κάθε υπηρεσία.
Κλασική τοποθεσία Orchestrator Νέα τοποθεσία Orchestrator
Επιχείρηση (Enterprise) > Διαμόρφωση (Configure) > Πελάτης (Customer) > Διαμόρφωση πελατών (Customer Configuration) > Διαχείριση ειδώλου Edge (Edge Image Management) > Προφίλ χειριστή (Operator Profile) Επιχείρηση (Enterprise) > Καθολικές ρυθμίσεις (Global Settings) > Διαμόρφωση πελατών (Customer Configuration) > SD-WAN > Διαμόρφωση (Configure) > Προφίλ χειριστή (Operator Profile)

Διαμόρφωση πελατών (Customer Configuration) > Διαχείριση ειδώλου Edge (Edge Image Management) > Ανάθεση διαχείρισης ειδώλου λογισμικού/υλικολογισμικού Edge (Delegate Edge Software/Firmware Image Management)

Αλλάξαμε το όνομα της δυνατότητας Ανάθεση διαχείρισης ειδώλου λογισμικού/υλικολογισμικού Edge (Delegate Edge Software/Firmware Image Management) σε Να επιτρέπεται στον πελάτη να διαχειρίζεται λογισμικό (Allow Customer to Manage Software). Έχουμε επίσης μετακινήσει αυτήν τη δυνατότητα στην κάρτα διαμόρφωσης υπηρεσίας SD-WAN στη σελίδα Καθολικές ρυθμίσεις (Global Settings). Αυτό συμβαίνει επειδή η δυνατότητα είναι μια διαμόρφωση υπηρεσίας υψηλού επιπέδου που ισχύει για το Orchestrator της επιχείρησης συνολικά. Οι κάρτες υπηρεσιών είναι το σημείο όπου μπορείτε να βρείτε τις απαιτούμενες διαμορφώσεις για να ενεργοποιήσετε κάθε υπηρεσία.
Κλασική τοποθεσία Orchestrator Νέα τοποθεσία Orchestrator
Επιχείρηση (Enterprise) > Διαμόρφωση (Configure) > Πελάτης (Customer) > Διαμόρφωση πελατών (Customer Configuration) > Διαχείριση ειδώλου Edge (Edge Image Management) > Ανάθεση διαχείρισης ειδώλου λογισμικού/υλικολογισμικού Edge (Delegate Edge Software/Firmware Image Management) Επιχείρηση (Enterprise) > Καθολικές ρυθμίσεις (Global Settings) > Διαμόρφωση πελατών (Customer Configuration) > SD-WAN > Διαμόρφωση (Configure) > Να επιτρέπεται στον πελάτη να διαχειρίζεται λογισμικό (Allow Customer to Manage Software)

Συντομεύσεις Edge

Βελτιώσαμε τον τρόπο πρόσβασης στις συντομεύσεις δυνατοτήτων στο νέο περιβάλλον εργασίας χρήστη Orchestrator. Δεν χρειάζεται πλέον να τις αναζητήσετε στο μενού πλοήγησης, το οποίο δεν ήταν πολύ βολικό. Μπορείτε να βρείτε τις συντομεύσεις στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης, δίπλα στο περιεχόμενο της σελίδας. Αυτό διευκολύνει τη χρήση των συντομεύσεων που σχετίζονται με τη σελίδα που προβάλλετε.
Κλασική τοποθεσία Orchestrator Νέα τοποθεσία Orchestrator
Επιχείρηση (Enterprise) > Διαμόρφωση (Configure) > Edge (Edges) > Επιλογή στοιχείου Edge (Select an Edge) > Η συντόμευση δυνατοτήτων εμφανίζεται στο κάτω μέρος του αριστερού παραθύρου περιήγησης Επιχείρηση (Enterprise) > SD-WAN > > Διαμόρφωση (Configure) > Edge (Edges) > Επιλογή στοιχείου Edge (Select an Edge) > Το αναπτυσσόμενο μενού συντομεύσεων εμφανίζεται στην επάνω δεξιά γωνία κάθε σελίδας Edge

Προφίλ που χρησιμοποιείται από (Profile Used By)

Αλλάξαμε τη θέση των πληροφοριών προφίλ στο νέο περιβάλλον εργασίας χρήστη Orchestrator. Δεν χρειάζεται πλέον να τις αναζητήσετε στο μενού πλοήγησης, το οποίο δεν ήταν πολύ βολικό. Μπορείτε να βρείτε τις πληροφορίες προφίλ δίπλα στον τίτλο του προφίλ, στην ίδια σελίδα. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να δείτε πιο εύκολα ποια Edge και επιχειρηματικές πολιτικές χρησιμοποιούν το προφίλ.
Κλασική τοποθεσία Orchestrator Νέα τοποθεσία Orchestrator
Επιχείρηση (Enterprise) > Διαμόρφωση (Configure) > Προφίλ (Profiles) > Επιλέξτε ένα προφίλ (Select a Profile) > Οι πληροφορίες προφίλ εμφανίζονται στην κάτω αριστερή πλευρά του παραθύρου περιήγησης Επιχείρηση (Enterprise) > SD-WAN > > Διαμόρφωση (Configure) > Προφίλ (Profiles) > Επιλέξτε ένα προφίλ (Select a Profile) > Οι πληροφορίες προφίλ μετακινούνται στη δεξιά πλευρά του ονόματος προφίλ

Επιλογέας τμήματος (Segment Selector)

Μετακινήσαμε το στοιχείο Επιλογέας τμήματος (Segment Selector) στο επάνω μέρος της σελίδας στο νέο περιβάλλον εργασίας χρήστη Orchestrator. Αυτό γίνεται για να υπάρχει συνέπεια με τις καρτέλες Edge/Προφίλ (Profiles), ώστε να μπορείτε να κάνετε εναλλαγή μεταξύ τους χωρίς να αλλάξετε το επιλεγμένο τμήμα. Οι περισσότερες από τις ρυθμίσεις Συσκευή (Device) εξαρτώνται από το τμήμα, επομένως η ύπαρξη του στοιχείου Επιλογέας τμήματος (Segment Selector) στο επάνω μέρος της σελίδας είναι πιο αποτελεσματική. Ο Επιλογέας τμήματος (Segment Selector) παραμένει σταθερός καθώς κάνετε κύλιση προς τα κάτω στη σελίδα, ώστε να μπορείτε εύκολα να τον δείτε και να τον αλλάξετε.
Κλασική τοποθεσία Orchestrator Νέα τοποθεσία Orchestrator
Επιχείρηση (Enterprise) > Διαμόρφωση (Configure) > Edge/Προφίλ (Edge/Profile) > Κάτω από τις καρτέλες Edge/Προφίλ (Edge/Profile) > [Επισκόπηση (Overview), Συσκευή (Device), Επιχειρηματική πολιτική (Business Policy), Τείχος προστασίας (Firewall)] Επιχείρηση (Enterprise) > SD-WAN > > Διαμόρφωση (Configure) > Edge/Προφίλ (Edge/Profile) > Πάνω από τις καρτέλες Edge/Profile (Edge/Profile) [Συσκευή (Device), Επιχειρηματική πολιτική (Business Policy), Τείχος προστασίας (Firewall), Επισκόπηση (Overview)]

Σειρά καρτελών διαμόρφωσης Edge/προφίλ (Edge/Profile) [Επισκόπηση (Overview), Συσκευή (Device), Επιχειρηματική πολιτική (Business Policy) και Τείχος προστασίας (Firewall)]

Αλλάξαμε την προεπιλεγμένη καρτέλα που εμφανίζεται όταν κάνετε κλικ στο όνομα Edge στο νέο περιβάλλον εργασίας χρήστη Orchestrator. Πλέον είναι η καρτέλα Συσκευή (Device) αντί για την καρτέλα Επισκόπηση (Overview). Αυτό συμβαίνει επειδή οι περισσότεροι χρήστες θέλουν να δουν πρώτα τις ρυθμίσεις Συσκευή (Device), όπως Όνομα συσκευής (Device Name), Μοντέλο (Model), Σειριακός αριθμός (Serial Number) και Έκδοση υλικολογισμικού (Firmware Version). Εάν θέλετε να δείτε την καρτέλα Επισκόπηση (Overview), μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε αυτήν από το μενού πλοήγησης. Η καρτέλα Επισκόπηση (Overview) εμφανίζει την κατάσταση, τα στατιστικά στοιχεία και τα συμβάντα του Edge. Λάβετε υπόψη ότι, μετά την παροχή ενός Edge, θα δείτε αυτόματα πρώτα την καρτέλα Επισκόπηση (Overview).
Κλασική τοποθεσία Orchestrator Νέα τοποθεσία Orchestrator
Επιχείρηση (Enterprise) > Διαμόρφωση (Configure) > Edge/Προφίλ (Edge/Profile) > Η καρτέλα Επισκόπηση (Overview) είναι πρώτη Επιχείρηση (Enterprise) > SD-WAN > > Διαμόρφωση (Configure) > Edge/Προφίλ (Edge/Profile) > Η καρτέλα Συσκευή (Device) είναι πλέον η πρώτη καρτέλα

Η νέα σειρά των καρτελών είναι: Συσκευή (Device), Επιχειρηματική πολιτική (Business Policy), Τείχος προστασίας (Firewall) και Επισκόπηση (Overview).

Ρυθμίσεις VRRP

Έχουμε μεταφέρει το πλέγμα δεδομένων Ρυθμίσεις VRRP (VRRP Settings) από την καρτέλα Συσκευή (Device) στην ενότητα Υψηλή διαθεσιμότητα (High Availability) στο νέο περιβάλλον εργασίας χρήστη Orchestrator. Αυτό γίνεται για να σας διευκολύνει να επιλέξετε και να διαμορφώσετε τις επιλογές VRRP για τα Edge σας. Αυτή η αλλαγή έγινε με βάση τα σχόλια των χρηστών μας, οι οποίοι ήθελαν το πλέγμα δεδομένων VRRP να είναι πιο ορατό και συναφές με την επιλογή VRRP υψηλής διαθεσιμότητας.
Κλασική τοποθεσία Orchestrator Νέα τοποθεσία Orchestrator
Επιχείρηση (Enterprise) > Διαμόρφωση (Configure) > Edge/Προφίλ (Edge/Profile) > Ρυθμίσεις VRRP (VRRP Settings) > Βρίσκεται στη δική του ενότητα στις Ρυθμίσεις συσκευής (Device Settings) Επιχείρηση (Enterprise) > SD-WAN > > Διαμόρφωση (Configure) > Edge/Προφίλ (Edge/Profile) > Υψηλή διαθεσιμότητα (High Availability)

Η επιλογή Ρυθμίσεις VRRP (VRRP Settings) βρίσκεται τώρα στην ενότητα Υψηλή διαθεσιμότητα (High Availability). Εάν η επιλογή VRRP έχει επιλεγεί ως επιλογή υψηλής διαθεσιμότητας, τότε το πλέγμα δεδομένων VRRP εμφανίζεται στην ενότητα Υψηλή διαθεσιμότητα (High Availability).

Ο λογαριασμός μου

Αυτή η αλλαγή γίνεται για να υπάρχει συνέπεια με την πλοήγηση άλλων εφαρμογών VMware. Όλες οι πληροφορίες λογαριασμού χρήστη αποθηκεύονται κάτω από το εικονίδιο χρήστη στην πλοήγηση κεφαλίδας.

Κλασική τοποθεσία Orchestrator Νέα τοποθεσία Orchestrator
Πλοήγηση κεφαλίδας > Διεύθυνση email χρήστη > Ο λογαριασμός σας (Your Account) Πλοήγηση κεφαλίδας > Εικονίδιο χρήστη > Ο λογαριασμός μου (My Account)

Αποσύνδεση

Αυτή η αλλαγή γίνεται για να υπάρχει συνέπεια με την πλοήγηση άλλων εφαρμογών VMware. Όλες οι πληροφορίες λογαριασμού χρήστη αποθηκεύονται κάτω από το εικονίδιο χρήστη στην πλοήγηση κεφαλίδας.
Κλασική τοποθεσία Orchestrator Νέα τοποθεσία Orchestrator
Πλοήγηση κεφαλίδας > Διεύθυνση email χρήστη > Αποσύνδεση (Sign Out) Πλοήγηση κεφαλίδας > Εικονίδιο χρήστη > Αποσύνδεση (Log Out)

Οδηγός γρήγορης έναρξης

Αυτή η αλλαγή γίνεται για να υπάρχει συνέπεια με την πλοήγηση άλλων εφαρμογών VMware. Μπορείτε να βρείτε όλους τους πόρους βοήθειας κάτω από το εικονίδιο με το ερωτηματικό στην πλοήγηση κεφαλίδας.
Κλασική τοποθεσία Orchestrator Νέα τοποθεσία Orchestrator
Πλοήγηση κεφαλίδας > Βοήθεια (Help) > Οδηγός γρήγορης έναρξης (Quick Start Guide) Πλοήγηση κεφαλίδας > Εικονίδιο ερωτηματικού > Οδηγός γρήγορης έναρξης (Quick Start Guide)

Τεκμηρίωση προϊόντος

Αυτή η αλλαγή γίνεται για να υπάρχει συνέπεια με την πλοήγηση άλλων εφαρμογών VMware. Μπορείτε να βρείτε όλους τους πόρους βοήθειας κάτω από το εικονίδιο με το ερωτηματικό στην πλοήγηση κεφαλίδας.
Κλασική τοποθεσία Orchestrator Νέα τοποθεσία Orchestrator
Πλοήγηση κεφαλίδας > Βοήθεια (Help) > Τεκμηρίωση προϊόντος (Product Documentation) Πλοήγηση κεφαλίδας > Εικονίδιο ερωτηματικού > Τεκμηρίωση προϊόντος (Product Documentation)

Νέες δυνατότητες που δεν υπάρχουν στο κλασικό Orchestrator

Επιχείρηση (Enterprise) > SD-WAN > Ρυθμίσεις υπηρεσίας (Service Settings)

Οι Ρυθμίσεις υπηρεσίας (Service Settings) είναι ένα νέο μενού στο SD-WAN που περιλαμβάνει ειδικές διαμορφώσεις SD-WAN Orchestrator. Αυτό μας παρέχει ένα σύνολο διαμορφώσεων που διαχωρίζονται από τις διαμορφώσεις δικτύου SD-WAN.

Νέα τοποθεσία Orchestrator
Επιχείρηση (Enterprise) > SD-WAN > Ρυθμίσεις υπηρεσίας (Service Settings)

Ακολουθούν οι ρυθμίσεις που υπάρχουν σε αυτήν την ενότητα:

 • Ειδοποιήσεις (Alerts & Notifications)
 • Εκχώρηση άδειας χρήσης Edge (Edge Licensing)
 • Μετεγκατάσταση πύλης (Gateway Migration)
 • Διαχείριση Edge (Edge Management)
 • Αυτόματη ενεργοποίηση Edge (Edge Auto-activation)

Επιχείρηση (Enterprise) > Καθολικές ρυθμίσεις (Global Settings)

Οι Καθολικές ρυθμίσεις (Global Settings) είναι μια νέα ενότητα που επιτρέπει καθολικές διαμορφώσεις και ρυθμίσεις του Orchestrator που εκτείνονται σε περισσότερες από μία υπηρεσίες (ή και σε όλες).

Νέα τοποθεσία Orchestrator
Επιχείρηση (Enterprise) > Καθολικές ρυθμίσεις (Global Settings)

Ακολουθούν οι ρυθμίσεις που υπάρχουν σε αυτήν την ενότητα:

 • Διαχείριση χρηστών (User Management) > Χρήστες (Users)
 • Διαχείριση χρηστών (User Management ) > Ρόλοι (Roles)
 • Διαχείριση χρηστών (User Management) > Δικαιώματα υπηρεσίας (Service Permissions) (μόνο χειριστής)
 • Διαχείριση χρηστών (User Management) > Έλεγχος ταυτότητας (Authentication)
 • Ρυθμίσεις επιχείρησης (Enterprise Settings)
 • Διαμόρφωση πελατών

Μετεγκατάσταση πύλης

Η επιλογή Μετεγκατάσταση πύλης (Gateway Migration) μεταφέρεται επειδή περιέχει αδρανοποιημένες πύλες που χρησιμοποιούνται από την τρέχουσα επιχείρηση και είναι απαραίτητες για τη μετεγκατάσταση. Οι χρήστες πρέπει να πραγματοποιήσουν τη μετεγκατάσταση ανά επιχείρηση, επειδή αυτή η δυνατότητα δεν είναι ακόμα διαθέσιμη για πύλες συνεργατών.

Νέα τοποθεσία Orchestrator
Επιχείρηση (Enterprise) > SD-WAN > Ρυθμίσεις υπηρεσίας (Service Settings) > Μετεγκατάσταση πύλης (Gateway Migration)

Διανομέας Cloud

Ο Διανομέας Cloud (Cloud Hub) είναι μια νέα ενότητα που προστίθεται στη διαμόρφωση SD-WAN, η οποία διαχωρίζεται από τη διαμόρφωση Edge και προφίλ SD-WAN.

Νέα τοποθεσία Orchestrator
Επιχείρηση (Enterprise) > SD-WAN > Διαμόρφωση (Configure) > Διανομέας Cloud (Cloud Hub)

Συντομεύσεις προφίλ

Το νέο αναπτυσσόμενο μενού Συντομεύσεις (Shortcuts) που βρίσκεται στην επάνω δεξιά γωνία κάθε σελίδας προφίλ επιτρέπει στον χρήστη να επιλέγει αποτελεσματικά τις ενέργειες που θα εκτελέσει.

Νέα τοποθεσία Orchestrator
Επιχείρηση (Enterprise) > SD-WAN > Διαμόρφωση (Configure) > Προφίλ (Profile)

Εξαίρεση/συμμετοχή στο Pendo

Κάνοντας κλικ στη σύνδεση «Χρήση cookies» (Cookie Usage) οι χρήστες μπορούν είτε να εξαιρεθούν είτε να συμμετάσχουν στο εργαλείο παρακολούθησης αναλυτικών στοιχείων Pendo.

Νέα τοποθεσία Orchestrator
Πλοήγηση κεφαλίδας > Εικονίδιο ερωτηματικού > Σύνδεση Xρήση cookies (Cookie Usage) > Εξαίρεση (Opt Out) ή Συμμετοχή (Opt In). Αυτό ανοίγει τη σελίδα Πολιτική cookies (Cookie Policy).

Χρήση cookies

Μπορείτε να βρείτε όλους τους πόρους βοήθειας κάτω από το εικονίδιο με το ερωτηματικό στην πλοήγηση κεφαλίδας. Αυτή η επιλογή βρίσκεται εδώ για να υπάρχει συνέπεια με την πλοήγηση άλλων εφαρμογών VMware.

Νέα τοποθεσία Orchestrator
Πλοήγηση κεφαλίδας > Εικονίδιο ερωτηματικού > Σύνδεση Xρήση cookies (Cookie Usage) > Εξαίρεση (Opt Out) ή Συμμετοχή (Opt In). Αυτό ανοίγει τη σελίδα Πολιτική cookies (Cookie Policy).

Νομικοί όροι και όροι υπηρεσίας

Όλες οι πληροφορίες που σχετίζονται με τον λογαριασμό χρήστη αποθηκεύονται κάτω από το εικονίδιο χρήστη στην πλοήγηση κεφαλίδας. Αυτή η επιλογή βρίσκεται εδώ για να υπάρχει συνέπεια με την πλοήγηση άλλων εφαρμογών VMware.

Νέα τοποθεσία Orchestrator
Πλοήγηση κεφαλίδας > Εικονίδιο χρήστη > Σύνδεση Νομικοί όροι και όροι υπηρεσίας (Legal & Terms of Service) > Εξαίρεση (Opt Out) ή Συμμετοχή (Opt In). Αυτό ανοίγει τον ιστότοπο VMware σε μια νέα καρτέλα.

Γνωσιακή βάση

Μπορείτε να βρείτε όλους τους πόρους βοήθειας κάτω από το εικονίδιο με το ερωτηματικό στην πλοήγηση κεφαλίδας. Αυτή η επιλογή βρίσκεται εδώ για να υπάρχει συνέπεια με την πλοήγηση άλλων εφαρμογών VMware.

Νέα τοποθεσία Orchestrator
Πλοήγηση κεφαλίδας > Εικονίδιο ερωτηματικού > Γνωσιακή βάση (Knowledge Base)

SD-WAN > Διαμόρφωση (Configure) > Edge (Edges) > Τείχος προστασίας (Firewall) > Προώθηση Syslog (Syslog Forwarding) > Προβολή syslog (View Syslogs)

Αυτή η επιλογή είναι τώρα αποτέλεσμα μόνο για ανάγνωση του ρυθμισμένου syslog μέσα στην ενότητα Τείχος προστασίας (Firewall ) > Προώθηση Syslog (Syslog Forwarding). Αυτό επιτρέπει στους χρήστες να προβάλλουν τις διαμορφωμένες ρυθμίσεις syslog χωρίς να μεταβαίνουν στην καρτέλα Συσκευή (Device).

Νέα τοποθεσία Orchestrator
Επιχείρηση (Enterprise) > SD-WAN > Διαμόρφωση (Configure) > Edge (Edges) > Τείχος προστασίας (Firewall) > Προώθηση Syslog (Syslog Forwarding) > Προβολή syslog (View Syslogs)

SD-WAN > Διαμόρφωση (Configure) > Edge (Edges) > Τείχος προστασίας (Firewall) > Νέος κανόνας (New Rule) > Προβολές μόνο για ανάγνωση επιλεγμένων προβολών ομάδας διευθύνσεων και ομάδας υπηρεσιών

Αυτή η επιλογή είναι τώρα αποτέλεσμα μόνο για ανάγνωση των διαμορφωμένων ομάδων διευθύνσεων και ομάδων υπηρεσιών στην ενότητα δημιουργίας Τείχος προστασίας (Firewall) > Νέος κανόνας τείχους προστασίας (New Firewall Rule). Αυτό επιτρέπει στους χρήστες να προβάλλουν τις επιλεγμένες ομάδες διευθύνσεων και τις διαμορφώσεις ομάδων υπηρεσιών χωρίς να μεταβαίνουν στην ενότητα Ομάδες αντικειμένων (Object Groups).

Νέα τοποθεσία Orchestrator
Επιχείρηση (Enterprise) > SD-WAN > Διαμόρφωση (Configure) > Edge (Edges) > Τείχος προστασίας (Firewall) > Νέος κανόνας (New Rule) > Επιλέξτε για Προέλευση (Source) την Ομάδα αντικειμένων (Object Group) > Προσθέστε μια Ομάδα διευθύνσεων (Address Group) και μια Ομάδα υπηρεσιών (Service Group) > Προβάλετε τις πληροφορίες για την Ομάδα διευθύνσεων (Address Group) και την Ομάδα υπηρεσιών (Service Group)