Το SASE Orchestrator σάς επιτρέπει να διαμορφώσετε την υπηρεσία Secure Access σε επίπεδο Edge.

Από προεπιλογή, οι διαμορφώσεις προφίλ εφαρμόζονται σε όλα τα Edge που είναι συσχετισμένα με το προφίλ. Εάν απαιτείται, μπορείτε να παρακάμψετε τις διαμορφώσεις για ένα συγκεκριμένο Edge. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Διαμόρφωση υπηρεσίας Secure Access για προφίλ.

Για να διαμορφώσετε την υπηρεσία Secure Access για ένα Edge, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

Διαδικασία

  1. Στην υπηρεσία SD-WAN της πύλης επιχείρησης, μεταβείτε στις επιλογές Διαμόρφωση > Edges (Configure > Edges).
    Η σελίδα Edge (Edges) εμφανίζει τα υπάρχοντα Edge.
  2. Κάντε κλικ στη σύνδεση προς ένα Edge. Εναλλακτικά, μπορείτε να κάνετε κλικ στη σύνδεση Προβολή (View) στη στήλη Συσκευή (Device) του Edge.
  3. Μεταβείτε στην ενότητα Υπηρεσίες VPN (VPN Services) και, στη συνέχεια, αναπτύξτε την επιλογή Υπηρεσία Secure Access (Secure Access Service).
  4. Εμφανίζονται οι ρυθμίσεις διαμόρφωσης που έχουν μεταβιβαστεί από το συσχετισμένο προφίλ. Μπορείτε να επεξεργαστείτε τις υπάρχουσες ρυθμίσεις για το επιλεγμένο Edge, επιλέγοντας το πλαίσιο ελέγχου Παράκαμψη (Override).
  5. Ενεργοποιήστε το κουμπί εναλλαγής και, στη συνέχεια, επιλέξτε μια Υπηρεσία Secure Access από το αναπτυσσόμενο μενού.
  6. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση αλλαγών (Save Changes).