Μπορείτε να προβάλετε τη λεπτομερή χρήση δικτύου από το σύστημα για ένα συγκεκριμένο Edge.

Για να προβάλετε τις λεπτομέρειες των πληροφοριών συστήματος:

Διαδικασία

  1. Στην υπηρεσία SD-WAN της πύλης επιχείρησης, κάντε κλικ στις επιλογές Παρακολούθηση > Edge (Monitor > Edges) για να προβάλετε τα Edge που είναι συσχετισμένα με την επιχείρηση.
  2. Κάντε κλικ στη σύνδεση προς ένα Edge και κάντε κλικ στην καρτέλα Σύστημα (System).

Αποτελέσματα

Η καρτέλα Σύστημα (System) εμφανίζει τις λεπτομέρειες της χρήσης δικτύου από το σύστημα για το επιλεγμένο Edge.

Η σελίδα εμφανίζει γραφική αναπαράσταση των λεπτομερειών χρήσης των ακόλουθων παραμέτρων κατά τη διάρκεια της επιλεγμένης χρονικής περιόδου, μαζί με την ελάχιστη, τη μέγιστη τιμή και τον μέσο όρο.

  • Χρήση CPU (CPU Utilization) – Ποσοστό χρήσης της CPU.
  • Θερμοκρασία πυρήνα CPU (CPU Core Temperature) – Η θερμοκρασία πυρήνα της CPU του Edge.
    Σημείωση: Η δυνατότητα «Θερμοκρασία πυρήνα CPU» υποστηρίζεται μόνο για Edge που εκτελούν την έκδοση 5.1 και μεταγενέστερες εκδόσεις.
  • Χρήση μνήμης (Memory Utilization) – Ποσοστό χρήσης μνήμης.
  • Πλήθος ροών (Flow Count) – Πλήθος ροών κυκλοφορίας.
  • Απορρίψεις λόγω υπέρβασης χωρητικότητας (Over Capacity Drops) – Ο συνολικός αριθμός πακέτων που απορρίφθηκαν λόγω υπέρβασης χωρητικότητας από το τελευταίο διάστημα συγχρονισμού. Αναμένονται περιστασιακές απορρίψεις, που προκαλούνται συνήθως από μια μεγάλη ριπή κυκλοφορίας. Ωστόσο, συνεπής αύξηση σε απορρίψεις συνήθως υποδεικνύει πρόβλημα χωρητικότητας του Edge.
  • Πλήθος διοχετεύσεων (Tunnel Count) – Πλήθος περιόδων λειτουργίας διοχετεύσεων.

Αφήστε το ποντίκι πάνω από τα γραφήματα για να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες.