Μπορείτε να προβάλετε τα συμβάντα αφού αναπτυχθεί το VNF VM, όταν υπάρχει αλλαγή στη διαμόρφωση του VNF VM και όταν είναι ενεργοποιημένη η εισαγωγή VNF σε ένα VLAN.

Στην υπηρεσία SD-WAN της πύλης επιχείρησης, κάντε κλικ στις επιλογές Παρακολούθηση > Συμβάντα (Monitor > Events).

Για να προβάλετε τα συμβάντα που σχετίζονται με το VNF, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή φίλτρου. Κάντε κλικ στο αναπτυσσόμενο βέλος δίπλα στην επιλογή Αναζήτηση (Search) και επιλέξτε να φιλτράρετε είτε με βάση το συμβάν είτε με βάση τη στήλη «Μήνυμα».

Το όνομα συμβάντος εμφανίζεται ως Η ρύθμιση παραμέτρων VNF VM άλλαξε (VNF VM config changed) όταν υπάρχει αλλαγή στη διαμόρφωση. Η στήλη Μήνυμα (Message) εμφανίζει την αντίστοιχη αλλαγή ως εξής:

  • Το VNF αναπτύχθηκε
  • Το VNF διαγράφηκε
  • Το VNF είναι απενεργοποιημένο
  • Σφάλμα VNF
  • Το VNF έχει διακοπεί
  • Το VNF έχει ενεργοποιηθεί
  • Τερματισμός λειτουργίας VNF
  • Ενεργοποίηση τροφοδοσίας VNF

Το όνομα συμβάντος εμφανίζεται ως Συμβάν εισαγωγής VNF (VNF insertion event) όταν η εισαγωγή VNF ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται σε ένα VLAN ή σε δρομολογημένη διασύνδεση. Η στήλη Μήνυμα (Message) εμφανίζει την αντίστοιχη αλλαγή ως εξής:

  • Η εισαγωγή VNF είναι απενεργοποιημένη
  • Η εισαγωγή VNF ενεργοποιήθηκε