Η δυνατότητα ορατότητας ροής εισάγει μια νέα καρτέλα ροών στο νέο περιβάλλον εργασίας χρήστη του Orchestrator στην έκδοση 5.1.0, η οποία παρέχει λεπτομερή δεδομένα σχετικά με κάθε ροή κυκλοφορίας για κάθε Edge. Η ολοκληρωμένη ροή βασίζεται σε ορισμένες παραμέτρους ροής, όπως η IP προέλευσης, η IP και η θύρα προορισμού και το πρωτόκολλο. Αυτές οι παράμετροι εμφανίζονται σε μορφή πίνακα ενιαίας προβολής, η οποία μπορεί να βοηθήσει στις προσπάθειες παρακολούθησης και αντιμετώπισης προβλημάτων.

Διαδικασία (Procedure)
  1. Στην υπηρεσία SD-WAN της πύλης επιχείρησης, κάντε κλικ στις επιλογές Παρακολούθηση > Edge (Monitor > Edges) για να προβάλετε τα Edge που είναι συσχετισμένα με την επιχείρηση.
  2. Κάντε κλικ στη σύνδεση ενός Edge και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Ροές (Flows).
Αποτελέσματα (Results)
Για το επιλεγμένο Edge, η καρτέλα Ροές ()Flows εμφανίζει τις λεπτομέρειες του SD-WAN Edge για μια καθορισμένη περίοδο. Ανατρέξτε στην παρακάτω εικόνα.
Σημείωση: Για τη δυνατότητα Ροές (Flows), τα μη επιλεγμένα πεδία πίνακα είναι διαθέσιμα μόνο για Edge με έκδοση ειδώλου λογισμικού 5.1 ή μεταγενέστερη έκδοση.

Η καρτέλα Ροές (Flows) εμφανίζει λεπτομερείς πληροφορίες ροής σχετικά με ένα Edge. Δείτε τον παρακάτω πίνακα για μια περιγραφή των πεδίων κειμένου, των εικονιδίων και των στηλών στην περιοχή της καρτέλας Ροές (Flows).
Πίνακας 1. Περιγραφή καρτέλας Ροές
Στοιχείο πεδίου Περιγραφή
Πεδίο κειμένου «Καθορισμένος χρόνος» (Specified Time) Παρέχει δυνατότητες φιλτραρίσματος χρόνου από τα τελευταία 60 λεπτά έως 1 έτος (από 0-14 ημέρες, εμφανίζονται δεδομένα υψηλής ανάλυσης, μετά το πέρας αυτού του διαστήματος εμφανίζονται δεδομένα χαμηλής ανάλυσης για έως ένα έτος). Είναι επίσης διαθέσιμες προσαρμοσμένες δυνατότητες φίλτρου. Στο επάνω μέρος της σελίδας, μπορείτε να επιλέξετε συγκεκριμένη χρονική περίοδο για να δείτε τις λεπτομέρειες των προτεραιοτήτων για την επιλεγμένη διάρκεια.
Αναζήτηση (Search) Παρέχει δυνατότητες αναζήτησης για να βρείτε μια συγκεκριμένη παράμετρο ροής. Εισαγάγετε μια συμβολοσειρά αναζήτησης για να βρείτε κείμενο που αντιστοιχεί στα πεδία IP προέλευσης, IP προορισμού, FQDN προορισμού και Τομέας προορισμού. Χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα Αναζήτησης για προχωρημένους για πιο εξελιγμένο φιλτράρισμα.
Φίλτρο (Filter) Παρέχει δυνατότητες φίλτρου με βάση τις παραμέτρους ροής. όπως IP προέλευσης, IP προορισμού, θύρα προορισμού, τμήμα, όνομα κεντρικού υπολογιστή, εφαρμογή, κατηγορία, FQDN προορισμού, τομέας προορισμού και επόμενο hop.
Σημείωση: Ο πίνακας συσκευής πελάτη φιλτράρει το όνομα κεντρικού υπολογιστή. Ωστόσο, οι τιμές εμφανίζονται σύμφωνα με το τι στάλθηκε από τα στατιστικά στοιχεία ροής που στάλθηκαν στον πίνακα στατιστικών στοιχείων ροής. Ως αποτέλεσμα, το όνομα κεντρικού υπολογιστή μπορεί να είναι άκυρο ή να μην αντιστοιχεί στο όνομα κεντρικού υπολογιστή που φιλτράρεται. Στην ουσία, εμφανίζει την τιμή που υποβλήθηκε κατά τη στιγμή της αποστολής της ροής.
Εξαγωγή (Export) Παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας προσαρμοσμένων αναφορών μέσω της εξαγωγής των δεδομένων ροής σε μορφή CVS. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο χρήστης μπορεί να κάνει λήψη των πρώτων 60 χιλ. εγγραφών που ταιριάζουν με τα κριτήρια filter/quickSearch/sortBy/startTime/endTime όταν υποβλήθηκε το αίτημα metrics/getEdgeFlowVisibilityMetrics.
Πίνακας 2. Περιγραφή παραμέτρου ροών
Στοιχείο πεδίου Περιγραφή
IP προέλευσης (Source IP) Εμφανίζει τη διεύθυνση IP στην οποία ανήκει το στοιχείο ροής. Αυτές οι πληροφορίες είναι επίσης διαθέσιμες στην καρτέλα Προέλευση και μπορούν να αντιστοιχιστούν στο όνομα της συσκευής/λειτουργικού συστήματος του πελάτη.
IP προορισμού (Destination IP) Εμφανίζει δεδομένα ροής του προορισμού (Τομέας, FQDN και IP). Μπορείτε επίσης να βρείτε αυτές τις πληροφορίες στην καρτέλα Προορισμός.
Θύρα προορισμού (Destination Port) Εμφανίζει τον αριθμό θύρας προορισμού, ο οποίος προσδιορίζει τη διεργασία που πρόκειται να λάβει τα δεδομένα.
Πρωτόκολλο (Protocol) Εμφανίζει πρωτόκολλα (π.χ. UDP, TCP).
Τμήμα (Segment) Τομέας δρομολόγησης. Κάθε τμήμα έχει έναν μοναδικό πίνακα δρομολόγησης.
Σύνδεση (Link) Υποκείμενη σύνδεση μέσω της οποίας αναφέρονται τα στατιστικά στοιχεία ροής.
Όνομα κεντρικού υπολογιστή (Host Name) Το όνομα του κεντρικού υπολογιστή που σχετίζεται με τη συσκευή προέλευσης της ροής.
Εφαρμογή (Application) Η στήλη που εμφανίζει την εφαρμογή. Μπορείτε επίσης να βρείτε αυτές τις πληροφορίες στην καρτέλα Εφαρμογή.
Κατηγορία εφαρμογής (Application Category) Οι παρόμοιες εφαρμογές που χρησιμοποιούνται από ένα συγκεκριμένο Edge μπορούν να ομαδοποιηθούν σε μια κατηγορία.
FQDN προορισμού (Destination FQDN) Το πλήρως προσδιορισμένο όνομα τομέα (FQDN) του προορισμού στον οποίο κατευθύνθηκε η ροή κυκλοφορίας.
Επόμενο hop (Next Hop) Το όνομα της συσκευής Επόμενου hop για τη ροή (δηλαδή, το όνομα της πύλης εάν η δρομολόγηση είναι Cloud μέσω πύλης). Ανατρέξτε στον πίνακα αντιστοίχισης δρομολόγησης σε επόμενο hop στην παρακάτω ενότητα.
Δρομολόγηση (Route) Η διαδρομή που πήρε το επόμενο hop σε ένα ή περισσότερα δίκτυα.
Ώρα έναρξης (Start Time) Η χρονοσήμανση της στιγμής που το Edge ξεκίνησε την περίοδο συγκέντρωσης των στατιστικών στοιχείων ροής.
Χρόνος τερματισμού (End Time) Η χρονοσήμανση της στιγμής που το Edge τερμάτισε την περίοδο συγκέντρωσης των στατιστικών στοιχείων ροής. Η διαφορά μεταξύ των ωρών έναρξης και λήξης ισούται με το χρονικό διάστημα για το οποίο συγκεντρώθηκε μια εγγραφή στατιστικών στοιχείων ροής.
Συνολικά byte (Total Bytes) Εμφανίζει τον συνολικό αριθμό byte που αποστέλλονται και λαμβάνονται κατά τη διάρκεια μιας ροής.
Byte που λήφθηκαν (Bytes Received) Εμφανίζει λεπτομέρειες του αριθμού των byte που λαμβάνονται κατά τη διάρκεια μιας ροής.
Byte που στάλθηκαν (Bytes Sent) Εμφανίζει λεπτομέρειες για τον αριθμό των byte που αποστέλλονται κατά τη διάρκεια μιας ροής.
Συνολικά πακέτα (Total Packets) Ο συνολικός αριθμός των πακέτων που αποστέλλονται και λαμβάνονται κατά τη διάρκεια μιας ροής.
Πακέτα που λήφθηκαν (Packets Received) Εμφανίζει λεπτομέρειες για τον αριθμό των πακέτων που λαμβάνονται κατά τη διάρκεια μιας ροής.
Πακέτα που στάλθηκαν (Packets Sent) Εμφανίζει λεπτομέρειες για τον αριθμό των πακέτων που αποστέλλονται κατά τη διάρκεια μιας ροής.
Πίνακας 3. Πίνακας αντιστοίχισης δρομολόγησης σε επόμενο hop
Όνομα δρομολόγησης Επόμενο hop
cloudViaGateway Το όνομα της πύλης που δρομολογεί την κυκλοφορία στο cloud.
internetViaDirectBreakout Το επόμενο hop δεν έχει όνομα. Η κυκλοφορία προέρχεται απευθείας από το Internet.
branchToBranch (πύλη) Το όνομα της πύλης που είναι υπεύθυνη για τη δρομολόγηση της κυκλοφορίας στην άλλη διακλάδωση.
branchToBranch (Edge) Το όνομα του Edge που χρησιμοποιήθηκε για τη δρομολόγηση της κυκλοφορίας στην άλλη διακλάδωση.
branchToNVSDirect Το όνομα της συσκευής HUB που χρησιμεύει ως Edge επόμενου hop.
branchToNVSViaGateway Το όνομα της πύλης που δρομολογεί την κυκλοφορία στο NVS.
branchToBackhaul Το όνομα του Edge ή του αντικειμένου επιχείρησης που χρησιμοποιείται για τη δρομολόγηση της κυκλοφορίας σε τοποθεσία μη velocloud.
cloudViaGateway (Edge – προς πύλη συνεργατών) Το επόμενο hop είναι το όνομα της πύλης συνεργατών που θα δρομολογεί την κυκλοφορία.
branchRouted Το επόμενο hop δεν έχει όνομα. Για βασική δρομολογημένη κυκλοφορία, δεν υπάρχει αντικείμενο προορισμού, συγκεκριμένα, μέσω δρομολογητή Edge.
internetViaBranchCSS Όνομα αντικειμένου επιχείρησης που χρησιμοποιείται για τη δρομολόγηση της κυκλοφορίας σε μια διακλάδωση μη-velocloud.