Κατά τη μετεγκατάσταση πύλης, όταν αποτύχει η ενέργεια εναλλαγής πύλης για έναν προορισμό μη SD-WAN (NSD), εκτελέστε τα ακόλουθα βήματα για να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα:

Διαδικασία

  1. Στην υπηρεσία SD-WAN της πύλης επιχείρησης, μεταβείτε στη σελίδα Μετεγκατάσταση πύλης (Gateway Migration). Για οδηγίες περιήγησης σε αυτήν τη σελίδα, ανατρέξτε στο θέμα Μετεγκατάσταση αδρανοποιημένων πυλών.
  2. Κάτω από το βήμα Εναλλαγή πυλών (Switch Gateways) του Οδηγού μετεγκατάστασης, επιλέξτε το NSD για το οποίο απέτυχε η ενέργεια εναλλαγής πύλης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επανάληψη επαλήθευσης διοχέτευσης (Retry Tunnel Verification).

    Η κατάσταση της διοχέτευσης επαληθεύεται ξανά για να διαπιστωθεί εάν η Κατάσταση μετεγκατάστασης (Migration Status) αλλάζει σε «Οι διοχετεύσεις NSD ενεργοποιήθηκαν και λειτουργούν».

    Εάν η Κατάσταση μετεγκατάστασης (Migration Status) δεν αλλάξει και η ενέργεια εναλλαγής πύλης αποτύχει ξανά για το NSD, επιλέξτε το NSD και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αναίρεση εναλλαγής πυλών (Undo Switch Gateway).

    Όλες οι αλλαγές διαμόρφωσης στο NSD επανέρχονται στις αρχικές ρυθμίσεις.

  3. Κάντε ξανά κλικ στην επιλογή Εναλλαγή πύλης (Switch Gateway) για να αντικαταστήσετε τη διεύθυνση IP της αδρανοποιημένης πύλης με αυτή της νέας πύλης και, ως εκ τούτου, να κάνετε μεταγωγή της κυκλοφορία στη νέα πύλη.
  4. Εκτελέστε επανεξισορρόπηση πύλης και ολοκληρώστε τη μετεγκατάσταση.

Επόμενες ενέργειες

Κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή συμβάντων (View Events) στη σελίδα Μετεγκατάσταση πύλης (Gateway Migration) για να προβάλετε το ιστορικό συμβάντων μετεγκατάστασης στη σελίδα Παρακολούθηση > Συμβάντα (Monitor > Events).