Η παρούσα ενότητα περιγράφει την πρόσβαση δυνατοτήτων ανάλογα με τους ρόλους χρηστών του VMware.

Πίνακας ρόλων χρηστών δυνατοτήτων επιπέδου χειριστή του SASE Orchestrator

Ο παρακάτω πίνακας παραθέτει τους ρόλους χρήστη σε επίπεδο χειριστή που έχουν πρόσβαση στις δυνατότητες του SASE Orchestrator.

 • R: Ανάγνωση
 • W: Εγγραφή (Τροποποίηση/Επεξεργασία)
 • D: Διαγραφή
 • NA: Χωρίς πρόσβαση
Δυνατότητα του SASE Orchestrator Χειριστής: Υπερχρήστης-χειριστής (Superuser Operator) Χειριστής: Τυπικός χειριστής (Standard Operator) Συνεργάτης: Ειδικός επιχείρησης (Business Specialist) Συνεργάτης: Χειριστής υποστήριξης πελατών (Customer Support Operator) Υπερχρήστης (Super User) Βασικός διαχειριστής (Standard Admin) Ειδικός επιχείρησης (Business Specialist) Υποστήριξη πελατών
Παρακολούθηση πελατών R R R R R R R R
Διαχείριση πελατών RWD RWD RWD R RWD RWD RWD R

Διαχείριση συνεργατών

RWD RWD RWD R NA NA NA NA
(Διαχείριση Edge) Είδωλα λογισμικού RWD RWD R R *Ανατρέξτε στη σημείωση *Ανατρέξτε στη σημείωση *Ανατρέξτε στη σημείωση *Ανατρέξτε στη σημείωση
Ιδιότητες συστήματος RWD R NA R NA NA NA NA

Συμβάντα χειριστή

R R NA R NA NA NA NA

Προφίλ χειριστή

RWD RWD R R NA NA NA NA

Χρήστες χειριστές

RWD R R R NA NA NA NA

Ομάδες πυλών

RWD RW R R RWD RWD NA R
Πύλες (Gateways) RWD RWD R R RW RW NA R

Διαγνωστικό πακέτο πύλης

RWD RWD R R NA NA NA NA

Χάρτες εφαρμογής

RWD RWD R R NA NA NA NA

Σύνοψη CA

RW R R R NA NA NA NA
Έλεγχος ταυτότητας Orchestrator RWD R NA R NA NA NA NA
Αντιγραφή RW R NA R NA NA NA NA
Σημείωση: Οι υπερχρήστες-χειριστές έχουν πρόσβαση «RWD» σε διαμορφώσεις που σχετίζονται με πιστοποιητικά και οι τυπικοί διαχειριστές έχουν πρόσβαση για ανάγνωση μόνο σε διαμορφώσεις που σχετίζονται με πιστοποιητικά. Αυτοί οι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση στις διαμορφώσεις που σχετίζονται με πιστοποιητικά στο Διαμόρφωση > Edges (Configure > Edges) από τον πίνακα περιήγησης.*
Σημείωση: Οι εταιρικοί χρήστες σε όλα τα επίπεδα δεν έχουν πρόσβαση στις δυνατότητες επιπέδου χειριστή.

Πίνακας ρόλων χρήστη δυνατοτήτων επιπέδου συνεργάτη του SASE Orchestrator

Ο παρακάτω πίνακας παραθέτει τους ρόλους χρήστη σε επίπεδο συνεργάτη που έχουν πρόσβαση στις δυνατότητες του SASE Orchestrator.

 • R: Ανάγνωση
 • W: Εγγραφή (Τροποποίηση/Επεξεργασία)
 • D: Διαγραφή
 • NA: Χωρίς πρόσβαση
Δυνατότητα του SASE Orchestrator Συνεργάτης: Υπερχρήστης (Superuser)

Συνεργάτης: Τυπικός διαχειριστής (Standard Admin)

Ειδικός επιχείρησης (Business Specialist) Υποστήριξη πελατών
Παρακολούθηση πελατών R R R R
Διαχείριση πελατών RWD RWD RWD R
Συμβάντα (Events) R R NA R
Διαχειριστές RWD R NA R
Επισκόπηση R R R R
Ρυθμίσεις RW R R R
Ομάδες πυλών RW RWD NA R
Πύλες (Gateways) RW RW NA R

Πίνακας ρόλων χρήστη δυνατοτήτων επιπέδου επιχείρησης του SASE Orchestrator

Ο παρακάτω πίνακας παραθέτει τους ρόλους χρήστη επιπέδου επιχείρησης που έχουν πρόσβαση στις δυνατότητες του SASE Orchestrator.

 • R: Ανάγνωση
 • W: Εγγραφή (Τροποποίηση/Επεξεργασία)
 • D: Διαγραφή
 • NA: Χωρίς πρόσβαση
Δυνατότητα του SASE Orchestrator Επιχείρηση: Υπερχρήστης (Super User) Επιχείρηση: Τυπικός διαχειριστής (Standard Admin) Υποστήριξη πελατών Ανάγνωση μόνο (Read Only)
Παρακολούθηση > Edges (Monitor > Edges) R R R R
Παρακολούθηση > Υπηρεσίες δικτύου (Monitor > Network Services) R R R R
Παρακολούθηση > Δρομολόγηση (Monitor > Routing) R R R NA
Παρακολούθηση > Προειδοποιήσεις (Monitor > Alerts) R R R NA
Παρακολούθηση > Συμβάντα (Monitor > Events) R R R NA
Παρακολούθηση > Αναφορές (Monitor > Reports) RWD RWD R R
Διαμόρφωση > Edge (Configure > Edges) RWD RWD R NA
Διαμόρφωση >Προφίλ (Configure > Profiles) RWD RWD R NA
Διαμόρφωση > Δίκτυα (Configure > Networks) RWD RWD R NA
Διαμόρφωση > Τμήματα (Configure > Segments) RWD RWD R NA
Διαμόρφωση > Έλεγχος επικαλυπτόμενων ροών RWD RWD R NA
Διαμόρφωση > Υπηρεσίες δικτύου(Configure > Network Services) RWD RWD R NA
Διαμόρφωση > Προειδοποιήσεις και Ειδοποιήσεις(Configure > Alerts & Notifications) RW RW R NA
Δοκιμή και αντιμετώπιση προβλημάτων > (Test & Troubleshoot) Απομακρυσμένα διαγνωστικά(Remote Diagnostics) RW RW RW NA
Δοκιμή και αντιμετώπιση προβλημάτων > Απομακρυσμένες ενέργειες(Test & Troubleshoot > Remote Actions) RW RW RW NA
Δοκιμή και αντιμετώπιση προβλημάτων > Σύλληψη πακέτων(Test & Troubleshoot > Packet Capture) RW RW RW NA
Δοκιμή και αντιμετώπιση προβλημάτων > Διαγνωστικά πακέτα RWD RWD RWD NA
Διαχείριση > Ρυθμίσεις συστήματος(Administration > System Settings) RW RW RW NA
Διαχείριση > Διαχειριστές (Administration > Administrators) RW R R NA
Σημείωση: Οι χρήστες-χειριστές έχουν πλήρη πρόσβαση στις δυνατότητες του SASE Orchestrator.