Το Απλό πρωτόκολλο διαχείρισης δικτύου (SNMP) είναι ένα πρωτόκολλο που χρησιμοποιείται συχνά για την παρακολούθηση δικτύου, και η Βάση πληροφοριών διαχείρισης (MIB) είναι μια βάση δεδομένων που σχετίζεται με το SNMP για τη διαχείριση οντοτήτων. Στο SASE Orchestrator, μπορείτε να ενεργοποιήσετε το SNMP, επιλέγοντας την επιθυμητή έκδοση SNMP. Σε επίπεδο Edge, μπορείτε να παρακάμψετε τις ρυθμίσεις SNMP που καθορίζονται στο προφίλ.

Προϋποθέσεις

Σημείωση: Τα SD-WAN Edges δεν δημιουργούν παγιδεύσεις SNMP. Σε περίπτωση αποτυχίας σε επίπεδο Edge, το Edge αναφέρει την αποτυχία με τη μορφή συμβάντων στο SASE Orchestrator, το οποίο με τη σειρά του δημιουργεί παγιδεύσεις με βάση τις ειδοποιήσεις που έχουν ρυθμιστεί για τα ληφθέντα συμβάντα.
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να κάνετε λήψη του SD-WAN Edge MIB:
 • Στην υπηρεσία SD-WAN της πύλης επιχείρησης, μεταβείτε στις επιλογές Διαγνωστικά > Απομακρυσμένα διαγνωστικά (Diagnostics > Remote Diagnostics).
 • Κάντε κλικ στη σύνδεση στο απαιτούμενο Edge και, στη συνέχεια, μεταβείτε στην περιοχή MIB για Edge (MIBs for Edge). Επιλέξτε VELOCLOUD-EDGE-MIB από το αναπτυσσόμενο μενού και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run).
 • Αντιγράψτε και επικολλήστε τα αποτελέσματα στον τοπικό υπολογιστή σας.
 • Εγκαταστήστε όλα τα MIB που απαιτούνται από το VELOCLOUD-EDGE-MIB στη διαχείριση SNMP, συμπεριλαμβανομένων των SNMPv2-SMI, SNMPv2-CONF, SNMPv2-TC, INET-ADDRESS-MIB, IF-MIB, UUID-TC-MIB και VELOCLOUD-MIB. Όλες οι MIB είναι διαθέσιμες στη σελίδα Απομακρυσμένα διαγνωστικά (Remote Diagnostics).
Υποστηριζόμενα MIB (Supported MIBs)
 • Σύστημα SNMP MIB-2
 • Διασυνδέσεις SNMP MIB-2
 • VELOCLOUD-EDGE-MIB

Πληροφορίες σχετικά με αυτήν την εργασία: (About this task:) Σε επίπεδο Edge, μπορείτε να παρακάμψετε τις ρυθμίσεις SNMP που καθορίζονται στο Προφίλ, επιλέγοντας το πλαίσιο ελέγχου Παράκαμψη (Override). Η επιλογή παράκαμψης Edge ενεργοποιεί συγκεκριμένες τροποποιήσεις του Edge στις εμφανιζόμενες ρυθμίσεις και διακόπτει περαιτέρω αυτόματες ενημερώσεις από το προφίλ διαμόρφωσης γι' αυτήν την ενότητα. Για συνεχή συνέπεια και ευκολία ενημερώσεων, συνιστάται να ορίζετε διαμορφώσεις στο επίπεδο προφίλ και όχι Edge.

Διαδικασία διαμόρφωσης SNMP σε επίπεδο Edge (Procedure to Configure SNMP Settings at Edge Level):

Διαδικασία

 1. Στην υπηρεσία SD-WAN της πύλης επιχείρησης, μεταβείτε στις επιλογές Διαμόρφωση > Edge (Configure > Edges).
 2. Επιλέξτε ένα Edge για το οποίο θέλετε να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις SNMP και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στη σύνδεση Προβολή (View) κάτω από τη στήλη Συσκευή (Device).
 3. Κάντε κύλιση προς τα κάτω στην περιοχή Τηλεμετρία (Telemetry) και, στη συνέχεια, αναπτύξτε το SNMP.
 4. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Παράκαμψη (Override) για να επιτρέψετε την επεξεργασία.
 5. Μπορείτε να επιλέξετε είτε Ενεργοποίηση έκδοσης 2c (Enable Version 2c) ή Ενεργοποίηση έκδοσης 3 (Enable Version 3), ή και τα δύο πλαίσια ελέγχου έκδοσης SNMP.
 6. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση έκδοσης 2c (Enable Version 2c) για να διαμορφώσετε τα ακόλουθα πεδία:
  Επιλογή Περιγραφή
  Θύρα (Port) Πληκτρολογήστε τον αριθμό θύρας στο πλαίσιο κειμένου. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 161.
  Κοινότητα (Community) Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη (Add), για να προσθέσετε οποιονδήποτε αριθμό κοινοτήτων. Πληκτρολογήστε μια λέξη ή μια ακολουθία αριθμών ως κωδικό πρόσβασης, για να μπορέσετε να αποκτήσετε πρόσβαση στον παράγοντα SNMP. Ο κωδικός πρόσβασης μπορεί να περιλαμβάνει γράμματα A-Z, a-z, αριθμούς 0-9 και ειδικούς χαρακτήρες (π.χ. &, $, #, %).
  Σημείωση: Ξεκινώντας από την έκδοση 4.5, η χρήση του ειδικού χαρακτήρα «<» στον κωδικό πρόσβασης δεν υποστηρίζεται πλέον. Σε περιπτώσεις όπου οι χρήστες έχουν ήδη χρησιμοποιήσει το «<» στους κωδικούς πρόσβασής τους σε προηγούμενες εκδόσεις, πρέπει να το αφαιρέσουν για να αποθηκεύσουν τυχόν αλλαγές στη σελίδα.

  Μπορείτε επίσης να διαγράψετε ή να κλωνοποιήσετε μια επιλεγμένη κοινότητα.

  Να επιτρέπονται όλες οι διευθύνσεις IP (Allow Any IPs) Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου, για να επιτρέψετε σε οποιαδήποτε διεύθυνση IP να έχει πρόσβαση στον παράγοντα SNMP. Για να περιορίσετε την πρόσβαση στον παράγοντα SNMP, αποεπιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου και, στη συνέχεια, προσθέστε τις διευθύνσεις IP που πρέπει να έχουν πρόσβαση στον παράγοντα SNMP. Μπορείτε να διαγράψετε ή να κλωνοποιήσετε μια επιλεγμένη διεύθυνση IP.
 7. Η επιλογή του πλαισίου ελέγχου Ενεργοποίηση έκδοσης 3 (Enable Version 3) παρέχει επιπλέον ασφάλεια. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη (Add), για να διαμορφώσετε τα ακόλουθα πεδία:
  Επιλογή Περιγραφή
  Όνομα (Name) Πληκτρολογήστε ένα κατάλληλο όνομα χρήστη.
  Ενεργοποίηση ελέγχου ταυτότητας (Enable Authentication) Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου για να προσθέσετε επιπλέον ασφάλεια στη μεταφορά πακέτων.
  Αλγόριθμος ελέγχου ταυτότητας (Authentication Algorithm) Επιλέξτε έναν αλγόριθμο από το αναπτυσσόμενο μενού:
  • MD5
  • SHA 1
  • SHA 2
   Σημείωση: Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο για την έκδοση 5.8 του SNMP ή νεότερη.
  Σημείωση: Αυτό το πεδίο είναι διαθέσιμο μόνο όταν είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση ελέγχου ταυτότητας (Enable Authentication).
  Κωδικός πρόσβασης (Password) Πληκτρολογήστε έναν κατάλληλο κωδικό πρόσβασης. Βεβαιωθείτε ότι ο κωδικός πρόσβασης απορρήτου (Privacy Password) είναι ίδιος με τον κωδικό πρόσβασης ελέγχου ταυτότητας (Authentication Password) που έχει διαμορφωθεί στο Edge.
  Σημείωση:
  • Αυτό το πεδίο είναι διαθέσιμο μόνο όταν είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση ελέγχου ταυτότητας (Enable Authentication).
  • Ξεκινώντας από την έκδοση 4.5, η χρήση του ειδικού χαρακτήρα «<» στον κωδικό πρόσβασης δεν υποστηρίζεται πλέον. Σε περιπτώσεις όπου οι χρήστες έχουν ήδη χρησιμοποιήσει το «<» στους κωδικούς πρόσβασής τους σε προηγούμενες εκδόσεις, πρέπει να το αφαιρέσουν για να αποθηκεύσουν τυχόν αλλαγές στη σελίδα.
  Ενεργοποίηση απορρήτου (Enable Privacy) Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου για να κρυπτογραφήσετε τη μεταφορά πακέτων.
  Αλγόριθμος (Algorithm) Επιλέξτε έναν αλγόριθμο απορρήτου από το αναπτυσσόμενο μενού:
  • DES
  • AES
  • Σημείωση: Ο αλγόριθμος AES υποδεικνύει AES-128.
  Σημείωση: Αυτό το πεδίο είναι διαθέσιμο μόνο όταν είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση απορρήτου (Enable Privacy).
  Σημείωση: Μπορείτε να διαγράψετε ή να κλωνοποιήσετε την επιλεγμένη καταχώρηση.

Επόμενες ενέργειες

Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις για Τείχος προστασίας (Firewall) ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:
 1. Μεταβείτε στις επιλογές Διαμόρφωση > Προφίλ (Configure > Profiles) και, στη συνέχεια, επιλέξτε ένα προφίλ.
 2. Κάντε κλικ στη σύνδεση Προβολή (View) στη στήλη Τείχος προστασίας (Firewall).
 3. Μεταβείτε στην επιλογή Πρόσβαση σε Edge (Edge Access) που βρίσκεται στην περιοχή Ασφάλεια Edge(Edge Security).
 4. Διαμορφώστε την Πρόσβαση SNMP (SNMP Access) και κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση αλλαγών (Save Changes).
.
Σημείωση: Η παρακολούθηση διασύνδεσης SNMP υποστηρίζεται σε διασυνδέσεις με δυνατότητα DPDK για την έκδοση 3.3.0 και τις μεταγενέστερες εκδόσεις.