Λάβετε υπόψη τους ακόλουθους περιορισμούς πριν να διαμορφώσετε τις διασυνδέσεις βρόχου επιστροφής για τα Edge:
 • Μόνο διευθύνσεις IPv4 μπορούν να εκχωρηθούν για τις διασυνδέσεις βρόχου επιστροφής.
 • Οι παράμετροι των διασυνδέσεων βρόχου επιστροφής μπορούν να ρυθμιστούν μόνο για τα Edge. Δεν είναι δυνατή η διαμόρφωσή τους για προφίλ.
 • Οι παράμετροι των διασυνδέσεων βρόχου επιστροφής πρέπει να ρυθμίζονται μόνο μετά την επιτυχημένη ενεργοποίηση του Edge.
 • Για κάθε Edge που δεν είναι ενεργοποιημένο, η έκδοση του προφίλ χειριστή πελάτη επικυρώνεται με βάση το αν είναι ορατή η ενότητα διεύθυνσης IP διαχείρισης ή η ενότητα διασυνδέσεων βρόχου επιστροφής. Για παράδειγμα, εάν η έκδοση του προφίλ χειριστή πελάτη είναι η 4.3 ή νεότερη, η ενότητα των διασυνδέσεων βρόχου επιστροφής είναι ορατή στο επίπεδο Edge. Ενώ, εάν η έκδοση του προφίλ χειριστή πελάτη είναι 4.2 ή παλιότερη και το Edge δεν είναι ενεργοποιημένο, η ενότητα διεύθυνσης IP διαχείρισης είναι ορατή σε επίπεδο Edge και σε επίπεδο προφίλ.
 • Τα αναγνωριστικά διασύνδεσης βρόχου επιστροφής πρέπει να είναι μοναδικά σε όλα τα τμήματα ενός Edge και πρέπει να ξεκινούν από το 1, καθώς το μηδέν (0) δεν υποστηρίζεται.
 • Εάν επιλέξετε να διαμορφώσετε τις διασυνδέσεις βρόχου επιστροφής και την κυκλοφορία διαχείρισης του Orchestrator μέσω API, τα προεπιλεγμένα κλειδιά διαμόρφωσης για αυτές τις δύο ιδιότητες δεν είναι διαθέσιμα. Πρέπει να τροποποιήσετε το API updateConfigurationModule για να διαμορφώσετε την επιλογή διασύνδεσης προέλευσης της διασύνδεσης βρόχου επιστροφής και της κυκλοφορίας διαχείρισης.
 • Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε διασυνδέσεις βρόχου επιστροφής μόνο μέσω SSH. Η πρόσβαση στη διασύνδεση βρόχου επιστροφής μέσω τοπικού περιβάλλοντος εργασίας χρήστη Web δεν υποστηρίζεται.
 • Εξετάστε τα εξής όταν κάνετε αναβάθμιση ή υποβιβασμό των Edge:
  • Εάν η διεύθυνση IP διαχείρισης που έχει ρυθμιστεί είτε σε επίπεδο προφίλ είτε σε επίπεδο Edge δεν είναι η προεπιλεγμένη διεύθυνση IP (192.168.1.1) και όταν το Edge αναβαθμιστεί στην έκδοση 4.3 ή νεότερη, η διασύνδεση βρόχου επιστροφής δημιουργείται αυτόματα σε επίπεδο Edge με τη διαμορφωμένη διεύθυνση IP διαχείρισης ως διεύθυνση IP της διασύνδεσης βρόχου επιστροφής.
  • Σκεφτείτε ότι έχετε αναβαθμίσει το SASE Orchestrator στην έκδοση 4.3 ή σε νεότερη έκδοση, ενώ το Edge εξακολουθεί να εκτελείται στην έκδοση 4.2 ή σε παλιότερη έκδοση. Εάν ενημερώσετε τη διαμόρφωση της διεύθυνσης IP διαχείρισης είτε σε επίπεδο προφίλ είτε σε επίπεδο Edge και, στη συνέχεια, αναβαθμίσετε το Edge στην έκδοση 4.3 ή σε νεότερη έκδοση, όλες οι αλλαγές που κάνατε στη διαμόρφωση διεύθυνσης IP διαχείρισης θα χαθούν.
  • Όταν το Edge υποβιβαστεί σε έκδοση παλιότερη από την έκδοση 4.3, η διεύθυνση IP διαχείρισης που ρυθμίστηκε πριν από την αναβάθμιση θα διατηρηθεί σε επίπεδο προφίλ και σε επίπεδο Edge.
  • Οποιεσδήποτε αλλαγές γίνουν στη διαμόρφωση της διασύνδεσης βρόχου επιστροφής θα χαθούν μετά τον υποβιβασμό του Edge.
  • Για παράδειγμα, θεωρήστε ότι είχατε τη διεύθυνση IP διαχείρισης ως 1.1.1.1. Όταν αναβαθμίζετε το Edge στην έκδοση 4.3 ή σε νεότερη έκδοση, η ίδια διεύθυνση IP, 1.1.1.1 θα είναι η διεύθυνση IP της διασύνδεσης βρόχου επιστροφής στο επίπεδο Edge. Στη συνέχεια, αλλάζετε τη διεύθυνση IP διασύνδεσης βρόχου επιστροφής σε 2.2.2.2. Όταν υποβιβάζετε το Edge σε έκδοση παλιότερη από την έκδοση 4.3, θα παρατηρήσετε ότι η διεύθυνση IP διαχείρισης στο επίπεδο Edge θα εξακολουθεί να είναι 1.1.1.1 και η διεύθυνση IP διαχείρισης στο επίπεδο προφίλ θα είναι κενή.