Μπορείτε να προβάλετε τα συμβάντα που σχετίζονται με τις υπηρεσίες ασφαλείας Cloud από τη σελίδα Παρακολούθηση (Monitor) Συμβάντα (Events).

Στην υπηρεσία SD-WAN της πύλης επιχείρησης, κάντε κλικ στις επιλογές Παρακολούθηση > Συμβάντα (Monitor > Events).

Για να προβάλετε τα συμβάντα που σχετίζονται με τοποθεσίες υπηρεσίας ασφαλείας cloud, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές Αναζήτηση (Search) και «Φίλτρο» (Filter). Κάντε κλικ στο εικονίδιο «Φίλτρο» (Filter) και επιλέξτε να φιλτράρετε είτε με βάση το συμβάν είτε με βάση τη στήλη Μήνυμα (Message).

Ο παρακάτω πίνακας περιλαμβάνει τα εταιρικά συμβάντα που βοηθούν στην παρακολούθηση διαφόρων ενεργειών Edge που σχετίζονται με την ανάπτυξη CSS, την τοποθεσία και τον αυτοματισμό της δευτερεύουσας τοποθεσίας.

Συμβάντα Περιγραφή
Πραγματοποιήθηκε κλήση σε εξωτερικό API Έχει γίνει μια κλήση API σε κάποια εξωτερική υπηρεσία.
CLOUD_SECURITY_PROVIDER_ADDED Έχει προστεθεί ένας νέος πάροχος CSS.
CLOUD_SECURITY_PROVIDER_UPDATED Έχει ενημερωθεί ένας νέος πάροχος CSS.
CLOUD_SECURITY_PROVIDER_REMOVED Έχει καταργηθεί ένας πάροχος CSS.
Η δημιουργία της τοποθεσίας υπηρεσίας ασφαλείας Cloud τοποθετήθηκε στην ουρά Μια εργασία δημιουργίας τοποθεσίας CSS έχει τεθεί σε ουρά αναμονής.
Η ενημέρωση της τοποθεσίας υπηρεσίας ασφαλείας Cloud τοποθετήθηκε στην ουρά Μια εργασία ενημέρωσης τοποθεσίας CSS έχει τεθεί σε ουρά αναμονής.
Η διαγραφή της τοποθεσίας υπηρεσίας ασφαλείας Cloud τοποθετήθηκε στην ουρά Μια εργασία διαγραφής τοποθεσίας CSS έχει τεθεί σε ουρά αναμονής.
Η υπηρεσία δικτύου δημιουργήθηκε Έχει δημιουργηθεί μια τοποθεσία CSS.
Η υπηρεσία δικτύου ενημερώθηκε Έχει ενημερωθεί μια τοποθεσία CSS.
Η υπηρεσία δικτύου διαγράφηκε Έχει διαγραφεί μια τοποθεσία CSS.
Οι διοχετεύσεις CSS είναι ενεργές Οι διαδρομές CSS είναι ενεργές. Η κυκλοφορία θα δρομολογηθεί μέσω CSS με βάση τους κανόνες επιχειρηματικής πολιτικής που έχουν ρυθμιστεί.
Όλες οι διοχετεύσεις CSS είναι μη ενεργές Οι διαδρομές CSS είναι απενεργοποιημένες.
Διοχέτευση προορισμού μη SD-WAN Edge ενεργή Η διοχέτευση είναι ενεργή για το Edge.
Διοχέτευση προορισμού μη SD-WAN Edge μη ενεργή Η διοχέτευση είναι απενεργοποιημένη για το Edge.
Η δημιουργία της τοποθεσίας Zscaler τοποθετήθηκε στην ουρά Μια ενέργεια Edge έχει τεθεί σε ουρά για τη δημιουργία μιας τοποθεσίας.
Η ενημέρωση της τοποθεσίας Zscaler τοποθετήθηκε στην ουρά Μια ενέργεια Edge έχει τεθεί σε ουρά για την ενημέρωση μιας τοποθεσίας.
Η διαγραφή της τοποθεσίας Zscaler τοποθετήθηκε στην ουρά Μια ενέργεια Edge έχει τεθεί σε ουρά για τη διαγραφή μιας τοποθεσίας.
Το αντικείμενο τοποθεσίας Zscaler δημιουργήθηκε Δημιουργείται ένα αντικείμενο τοποθεσίας Zscaler.
Το αντικείμενο τοποθεσίας Zscaler ενημερώθηκε Ένα αντικείμενο τοποθεσίας Zscaler ενημερώθηκε.
Διαγράφηκε αντικείμενο τοποθεσίας Zscaler Ένα αντικείμενο θέσης Zscaler διαγράφηκε.
Η δημιουργία της δευτερεύουσας τοποθεσίας Zscaler τοποθετήθηκε στην ουρά Μια ενέργεια Edge έχει τεθεί σε ουρά για τη δημιουργία μιας δευτερεύουσας τοποθεσίας.
Η ενημέρωση της δευτερεύουσας τοποθεσίας Zscaler τοποθετήθηκε στην ουρά Μια ενέργεια Edge έχει τεθεί σε ουρά για την ενημέρωση μιας δευτερεύουσας τοποθεσίας.
Η διαγραφή της δευτερεύουσας τοποθεσίας Zscaler τοποθετήθηκε στην ουρά Μια ενέργεια Edge έχει τεθεί σε ουρά για τη διαγραφή μιας δευτερεύουσας τοποθεσίας.
Το αντικείμενο δευτερεύουσας τοποθεσίας Zscaler δημιουργήθηκε Δημιουργήθηκε ένα αντικείμενο δευτερεύουσας τοποθεσίας Zscaler.
Το αντικείμενο δευτερεύουσας τοποθεσίας Zscaler ενημερώθηκε Ένα αντικείμενο δευτερεύουσας τοποθεσίας Zscaler ενημερώθηκε.
Το αντικείμενο δευτερεύουσας τοποθεσίας Zscaler διαγράφηκε Διαγράφηκε ένα αντικείμενο δευτερεύουσας τοποθεσίας Zscaler.