Η δυνατότητα διαχείρισης Edge σάς επιτρέπει να διαμορφώσετε τις γενικές ρυθμίσεις, τον έλεγχο ταυτότητας και την κρυπτογράφηση για ένα Edge. Σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις ενημερώσεις διαμόρφωσης για ένα Edge. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε ένα προεπιλεγμένο είδωλο λογισμικού και υλικολογισμικού.

  1. Στην υπηρεσία SD-WAN της πύλης επιχείρησης, κάντε κλικ στις επιλογές Ρυθμίσεις υπηρεσίας > Διαχείριση Edge (Service Settings > Edge Management).
  2. Μπορείτε να διαμορφώσετε τις ακόλουθες επιλογές και να κάνετε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση αλλαγών (Save Changes).
Επιλογή Περιγραφή
Γενικές ρυθμίσεις Edge (General Edge Settings)
Όριο απενεργοποίησης σύνδεσης Edge (Edge Link Down Limit) Μπορείτε να ορίσετε αυτήν την τιμή για κάθε Edge, επιλέγοντας το πλαίσιο ελέγχου Προσαρμογή (Customize). Αυτό παρακάμπτει την τιμή που έχει οριστεί μέσω της ιδιότητας συστήματος edge.link.show.limit.sec.
Αριθμός ημερών (Number of days) Εισαγάγετε μια τιμή μεταξύ 1 και 365. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 1.
Έλεγχος ταυτότητας Edge (Edge Authentication)
Προεπιλεγμένο πιστοποιητικό (Default Certificate) Επιλέξτε την προεπιλεγμένη επιλογή για τον έλεγχο ταυτότητας των Edge που σχετίζονται με τον πελάτη.
  • Λήψη πιστοποιητικού (Certificate Acquire): Αυτή η επιλογή δίνει εντολή στο Edge να λάβει ένα πιστοποιητικό από την αρχή πιστοποιήσης του SASE Orchestrator, δημιουργώντας ένα ζεύγος κλειδιών και στέλνοντας μια αίτηση υπογραφής πιστοποιητικού στο Orchestrator. Μόλις αποκτηθεί, το Edge χρησιμοποιεί το πιστοποιητικό για έλεγχο ταυτότητας στο SASE Orchestrator και για τη δημιουργία διοχετεύσεων VCMP.
    Σημείωση: Μόνο μετά την απόκτηση του πιστοποιητικού, η επιλογή μπορεί να ενημερωθεί σε Απαιτείται πιστοποιητικό (Certificate Required).
  • Πιστοποιητικό απενεργοποιημένο (Certificate Deactivated): Αυτή η επιλογή δίνει εντολή στο Edge να χρησιμοποιήσει μια λειτουργία ελέγχου ταυτότητας με ήδη κοινόχρηστο κλειδί.
  • Απαιτείται πιστοποιητικό (Certificate Required): Αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή , και δίνει εντολή στο Edge να χρησιμοποιεί το πιστοποιητικό PKI. Οι χειριστές μπορούν να αλλάξουν το χρονικό παράθυρο ανανέωσης πιστοποιητικού για Edge, μέσω των ιδιοτήτων συστήματος. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον χειριστή σας.
Σημείωση: Κάνοντας κλικ στην επιλογή Αποθήκευση αλλαγών (Save Changes), σας ζητείται να επιβεβαιώσετε αν η επιλεγμένη ρύθμιση ελέγχου ταυτότητας Edge ισχύει για όλα τα επηρεαζόμενα Edge ή μόνο για τα νέα Edge. Από προεπιλογή, είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου Εφαρμογή σε όλα τα Edge (Apply to all Edges).
Έλεγχος ταυτότητας Edge (Edge Authentication) Κάντε κλικ στο κουμπί Ενεργοποίηση ασφαλούς πρόσβασης σε Edge (Activate Secure Edge Access), για να επιτρέψετε στον χρήστη να έχει πρόσβαση σε Edge με έλεγχο ταυτότητας που βασίζεται σε κωδικό πρόσβασης ή κλειδί. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή μόνο μία φορά. Ωστόσο, μπορείτε να μεταβείτε στον έλεγχο ταυτότητας που βασίζεται σε κωδικό πρόσβασης ή στον έλεγχο ταυτότητας που βασίζεται σε κλειδί πολλές φορές.
Κρυπτογράφηση μυστικών κλειδιών συσκευής (Device Secret Encryption)
Ενεργοποίηση κρυπτογράφησης μυστικών κλειδιών συσκευής (Enable Encrypt Device Secrets) Κάντε κλικ στο κουμπί Ενεργοποίηση για όλα τα Edge (Enable For All Edges) για να ενεργοποιήσετε την κρυπτογράφηση μυστικού κωδικού συσκευής για όλα τα Edge της τρέχουσας επιχείρησης. Αυτή η ενέργεια έχει ως αποτέλεσμα την επανεκκίνηση όλων των Edge. Ωστόσο, τα Edge στα οποία είναι ήδη ενεργοποιημένη αυτήν η δυνατότητα δεν επηρεάζονται.
Σημείωση: Μπορείτε να ενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή για μεμονωμένα Edge κατά τη δημιουργία ενός νέου Edge. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Παροχή νέου Edge.
Ενημερώσεις διαμόρφωσης (Configuration Updates)
Απενεργοποίηση ενημερώσεων διαμόρφωσης Edge (Disable Edge Configuration Updates) Από προεπιλογή, αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη. Αυτή η επιλογή σάς επιτρέπει να προωθείτε ενεργά τις ενημερώσεις διαμόρφωσης στα Edge. Σύρετε το κουμπί εναλλαγής για να το απενεργοποιήσετε.
Ενεργοποίηση ενημερώσεων διαμόρφωσης μετά την αναβάθμιση (Enable Configuration Updates Post-Upgrade) Από προεπιλογή, αυτή η επιλογή είναι απενεργοποιημένη. Αυτή η επιλογή σάς επιτρέπει να ελέγξετε πότε εφαρμόζονται αλλαγές μετά τη διαμόρφωση αναβάθμισης του Orchestrator στα Edg. Σύρετε το κουμπί εναλλαγής για να το ενεργοποιήσετε.

Είδωλα λογισμικού και υλικολογισμικού (Software & Firmware Images)

Αυτή η ενότητα είναι ορατή μόνο όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Διαχείριση ειδώλου Edge (Edge Image Management). Για να ενεργοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα, ως εταιρικός χρήστης πρέπει να μεταβείτε στην επιλογή Διαχείριση πελατών (Manage Customers) και να επιλέξετε έναν πελάτη. Στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Περισσότερα (More) > Ενημέρωση διαχείρισης ειδώλου Edge (Update Edge Image Management). Ενεργοποιήστε το κουμπί εναλλαγής και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση (Save).

Ως εταιρικός χρήστης μπορείτε τώρα να προβάλετε τις λεπτομέρειες των εικόνων και να επιλέξετε την προεπιλεγμένη εικόνα στην οθόνη Διαχείριση Edge (Edge Management).
Σημείωση: Μόνο ένας χρήστης-χειριστής μπορεί να προσθέσει, να διαγράψει ή να επεξεργαστεί ένα είδωλο.