Όλοι οι τόμοι αποθήκευσης διαμορφώνονται ως συσκευές LVM. Μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθός τους online παρέχοντας την υποκείμενη τεχνολογία αναπαράστασης για υποστήριξη της online διεύρυνσης του δίσκου. Οι δίσκοι διευρύνονται αυτόματα μέσω cloud-init κατά την εκκίνηση της VM.

Για να διευρύνετε δίσκους μετά την εκκίνηση:

 1. Συνδεθείτε στην κονσόλα συστήματος του SASE Orchestrator.
 2. Προσδιορίστε τους φυσικούς δίσκους που υποστηρίζουν τον τόμο της βάσης δεδομένων.
  vgs -o +devices store

  Παράδειγμα:

  root@vco:~# vgs -o +devices db_data
    \  VG      #PV #LV #SN Attr   VSize   VFree   Devices
      store   1   1   0 wz--n- 500.00g 125.00g /dev/sdb(0)
 3. Προσδιορίστε την προσάρτηση του φυσικού δίσκου.
  lshw -class volume
  Παράδειγμα:
  /dev/sdb is attached to scsi@2:0.1.0 (Host: scsi2 Channel: 00 Id: 01 Lun: 00)
  root@vco:~# lshw -class volume
    *-volume
         description: EXT4 volume
         vendor: Linux
         physical id: 1
         bus info: scsi@2:0.0.0,1
         logical name: /dev/sda1
         logical name: /
         version: 1.0
         serial: 9d212247-77c4-4f98-a5c2-7f8470fa2da8
         size: 10239MiB
         capacity: 10239MiB
         capabilities: primary bootable journaled extended_attributes large_files huge_files dir_nlink recover extents ext4 ext2 initialized 
         configuration: created=2016-02-22 20:49:38 filesystem=ext4 label=cloudimg-rootfs lastmountpoint=/ modified=2016-02-22 21:18:58 mount.fstype=ext4 mount.options=rw,relatime,data=ordered mounted=2016-10-06 23:22:04 state=mounted 
    *-disk:1
         description: SCSI Disk
         physical id: 0.1.0
         bus info: scsi@2:0.1.0
         logical name: /dev/sdb
         serial: v5V2zm-Lvbh-Mfx3-W8ki-COI9-DAtP-RXndhu
         size: 500GiB
         capacity: 500GiB
         capabilities: lvm2
         configuration: sectorsize=512
    *-disk:2
         description: SCSI Disk
         physical id: 0.2.0
         bus info: scsi@2:0.2.0
         logical name: /dev/sdc
         serial: fTQFJ2-giAV-WsXL-1Wha-V305-oQkV-qqS3SA
         size: 100GiB
         capacity: 100GiB
         capabilities: lvm2
         configuration: sectorsize=512
 4. Στον κεντρικό υπολογιστή υπερεπόπτη, εντοπίστε τον δίσκο που είναι συνδεδεμένος στη VM χρησιμοποιώντας πληροφορίες διαύλου. Παράδειγμα: SCSI(0:1)
 5. Επέκταση του εικονικού δίσκου. Για οδηγίες, ανατρέξτε στο άρθρο KB της VMware 1004047: http://kb.vmware.com/kb/1004047
 6. Συνδεθείτε ξανά στην κονσόλα συστήματος του SASE Orchestrator.
 7. Σαρώστε εκ νέου τη συσκευή μπλοκ για τον φυσικό τόμο που έχει αλλάξει μέγεθος. Παράδειγμα:
  echo 1 > /sys/block/$DEVICE/device/rescan

  Παράδειγμα:

  echo 1 > /sys/block/sdb/device/rescan
 8. Αλλαγή μεγέθους του φυσικού δίσκου LVM.
  pvresize /dev/sdb
 9. Προσδιορίστε την ποσότητα ελεύθερου χώρου στην ομάδα τόμων της βάσης δεδομένων.
  vgdisplay store |grep Free

  Παράδειγμα:

  root@vco:~# vgdisplay store |grep Free
  Free  PE / Size       34560 / 135.00 GiB
 10. Επέκταση του λογικού τόμου της βάσης δεδομένων.
  lvextend -r -L+#G /dev/store/data

  Παράδειγμα:

  root@vco1:~# lvextend -r -L+1G /dev/store/data
   Size of logical volume store/data changed from 400.00 GiB (102400 extents) to 401.00 GiB (102656 extents).
   Logical volume store/data successfully resized.
  resize2fs 1.44.1 (24-Mar-2018)
  Filesystem at /dev/mapper/store-data is mounted on /store; on-line resizing required
  old_desc_blocks = 50, new_desc_blocks = 51
  The filesystem on /dev/mapper/store-data is now 105119744 (4k) blocks long.
 11. Προβολή του νέου μεγέθους του τόμου.
  df -h /dev/store/data

  Παράδειγμα:

  root@vco:~# df -h /dev/store/data
  Filesystem               Size  Used Avail Use% Mounted on
  /dev/mapper/store-data  379G  1.2G  359G   1% /store