Ο χειριστής και οι συνεργάτες μπορούν να έχουν προβολή υψηλού επιπέδου για την κατάσταση της πύλης από το Orchestrator.