Κάθε φορά που αλλάζουν οι οριακές τιμές καθυστέρησης για ένα Edge, αυτές οι οριακές τιμές μεταβιβάζονται σε όλες τις διοχετεύσεις προς την αντίστοιχη πύλη. Η εντολή εντοπισμού σφαλμάτων debug.py -v --path μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο των τιμών.

Ακολουθεί το δείγμα εξόδου:

pi_info": {
   "connected": 2,
   "num_ha_takeover": 0,
   "priv_ip": "169.254.129.4",
   "profile": "0/0",
   "qoe_latency_threshold": {
    "trans_red_latency_ms": 100,
    "trans_yellow_latency_ms": 100,
    "video_red_latency_ms": 50,
    "video_yellow_latency_ms": 10,
    "voice_red_latency_ms": 62,
    "voice_yellow_latency_ms": 22
   }

Οι οριακές τιμές δεν συγχρονίζονται με άλλα Edge ή διανομείς.