Χρησιμοποιήστε την ακόλουθη εντολή για να μάθετε το Orchestrator στο οποίο ανήκει η πύλη, υπό την προϋπόθεση ότι η πύλη είναι ενεργοποιημένη.

vcadmin@vcg1-example1:~$ /opt/vc/bin/getpolicy.py 
managementPlane.data.managementPlaneProxy.primary
"vco1-example1.velocloud.net"
vcadmin@vcg1-example1:~$