Έλεγχος αποδοχής (Admission Control) – Πρόκειται για μηχανισμό με τον οποίο τα εισερχόμενα πακέτα δεδομένων θα αποτίθενται, όταν υπάρχει υπέρβαση χωρητικότητας του συστήματος. Αυτός ο περιορισμός βοηθά να διασφαλιστεί ότι το σύστημα διαθέτει αρκετούς πόρους για την επεξεργασία των ήδη προσωρινά αποθηκευμένων πακέτων. Ο έλεγχος αποδοχής εφαρμόζεται μόνο σε πακέτα δεδομένων.

Για να ελέγξετε αν υπάρχουν αποθέσεις λόγω υπέρβασης χωρητικότητας, χρησιμοποιήστε την ακόλουθη εντολή:

root@spperf-gateway-1:~# dispcnt -s over_capacity_drop

over_capacity_drop = 1461980	0	/s
root@gateway-1:~# dispcnt -s natd.shmem_oom -s natd.port_assign_fail -d vcgwnat.com

Fri Dec 17 11:12:44 2021
natd.port_assign_fail          = 0      	0	/s
natd.shmem_oom              = 0      	0	/s
root@gateway-1:~# dispcnt -p netif -s tx_drop -s rx_drop -d vcgw.com

Fri Dec 17 11:13:04 2021
netif_eth0_rx_dropped          = 0      	0	/s
netif_eth0_tx_dropped          = 0      	0	/s
netif_eth1_rx_dropped          = 0      	0	/s
netif_eth1_tx_dropped          = 0      	0	/s

Για να παρακολουθήσετε τη χωρητικότητα των ροών, εκτελέστε την ακόλουθη εντολή:

root@gateway-1:~# dispcnt -s flow_admisison_limit_hit
Για να παρακολουθήσετε τα ζητήματα υπέρβασης χωρητικότητας στις καταχωρήσεις NAT, εκτελέστε την ακόλουθη εντολή:
root@gateway-1:~# dispcnt -s natd.shmem_oom -s natd.port_assign_fail -d vcgwnat.com

Fri Dec 17 11:12:44 2021
natd.port_assign_fail          = 0      	0	/s
natd.shmem_oom              = 0      	0	/s

Ο παρακάτω πίνακας παραθέτει τις οριακές τιμές και τις συνιστώμενες ενέργειες για τις αποθέσεις λόγω υπέρβασης χωρητικότητας.

Κατάσταση ορίου Οριακή τιμή Συνιστώμενη διορθωτική ενέργεια
Προειδοποίηση 500 αποθέσεις ανά 30 δευτερόλεπτα (απόλυτος αριθμός)

Όταν οι αποθέσεις παραμείνουν πάνω από την οριακή τιμή σταθερά για 5 λεπτά, ενεργοποιείται μια προειδοποίηση.

Όταν οι αποθέσεις υπερβούν το όριο προειδοποίησης:

 • Συλλέξτε το πακέτο διαγνωστικών ελέγχων πύλης.
 • Ελέγξτε αν ένα συμβάν συστήματος εντατικής χρήσης CPU προκαλεί τις αποθέσεις πακέτων.
 • Ελέγξτε τις μετρήσεις ροής ως εξής:
  • Μέγιστο: 1,9 ΕΚΑΤ.
  • ΝΑΤ: 960 ΧΙΛ.
  • Δρομολόγηση: 1M για την κοινή πύλη, για μία μόνο επιχείρηση 100K
 • Εάν η ταχύτητα μετάδοσης παρουσιάζει σταθερά ριπές κάθε 60 λεπτά ή λιγότερο στα 2Gbps, αδρανοποιήστε την πύλη και προσθέστε νέα πύλη για να αυξήσετε τη χωρητικότητα.
 • Εάν κάποια από τις μετρήσεις κλίμακας έχει φτάσει στο 90% του μέγιστου ορίου, αδρανοποιήστε την πύλη και προσθέστε νέα πύλη για να αυξήσετε τη χωρητικότητα.
Κρίσιμο 1000 αποθέσεις ανά 30 δευτερόλεπτα (απόλυτος αριθμός)

Όταν οι αποθέσεις παραμείνουν πάνω από την οριακή τιμή σταθερά για 5 λεπτά, ενεργοποιείται μια κρίσιμη προειδοποίηση.

Όταν οι αποθέσεις υπερβούν το κρίσιμο όριο:

 • Συλλέξτε το πακέτο διαγνωστικών ελέγχων πύλης.
 • Συνεχής παρακολούθηση της ταχύτητας μετάδοσης για τα επόμενα 15 λεπτά

Εάν οι αποθέσεις δεν σταθεροποιούνται:

 • Αδρανοποιήστε την πύλη και προσθέστε νέα πύλη για να αυξήσετε τη χωρητικότητα.
 • Ελέγξτε για πολύ ομιλητικές επιχειρήσεις για μετακίνηση στη νέα πύλη.
 • Σε αυτό το στάδιο, η πύλη προκαλεί ήδη εμπειρία χρήστη. Μετά τον εντοπισμό των πολύ ομιλητικών επιχειρήσεων, επανεξισορροπήστε αμέσως τα Edge.