Μπορείτε να παρακολουθείτε τον αριθμό των διοχετεύσεων με όρια που παρέχουν προειδοποιητικές ή κρίσιμες καταστάσεις οι οποίες υποδεικνύουν πιθανά ζητήματα πριν να επηρεάσουν τις υπηρεσίες.

Ο παρακάτω πίνακας παραθέτει τις οριακές τιμές του πλήθους των διοχετεύσεων και τις προτεινόμενες ενέργειες.

Κατάσταση ορίου Οριακή τιμή Συνιστώμενη διορθωτική ενέργεια
Προειδοποίηση/κρίσιμο Πύλη με 4 πυρήνες και 32 GB μνήμης RAM
 1. Εάν το πλήθος των διοχετεύσεων υπερβεί το όριο προειδοποίησης ή το κρίσιμο όριο:
  1. Συλλέξτε το πακέτο διαγνωστικών ελέγχων.
  2. Ελέγξτε τα όρια του πλήθους των διοχετεύσεων χωρίς ενημέρωση και εκτελέστε τις αντίστοιχες ενέργειες που αναφέρονται για τις διοχετεύσεις χωρίς ενημέρωση.
  3. Εάν οι διοχετεύσεις χωρίς ενημέρωση βρίσκονται εντός του ορίου προειδοποίησης, συνιστάται να κάνετε αδρανοποιήσετε την πύλη, να προσθέσετε νέα πύλη στον ίδιο χώρο συγκέντρωσης πυλών και να εξισορροπήσετε το φορτίο των νέων συνδέσεων Edge σε άλλη πύλη.
  4. Εάν η χρήση μνήμης υπερβεί το κρίσιμο όριο, επανεκκινήστε τις υπηρεσίες στην πύλη.
 2. Εάν παρατηρηθούν διοχετεύσεις χωρίς ενημέρωση πέραν του κρίσιμου ορίου:
  1. Συλλέξτε την αποτύπωση πυρήνα και το πακέτο διαγνωστικών ελέγχων.
  2. Επανεκκινήστε τις υπηρεσίες στην πύλη.
  3. Ανοίξτε μια υπόθεση υποστήριξης στη VMware.
Με πιστοποιητικό Χωρίς πιστοποιητικό
3000 3000
Πύλη με 8 πυρήνες και 32 GB μνήμης RAM
Με πιστοποιητικό Χωρίς πιστοποιητικό
6000 6000

Ο παρακάτω πίνακας παραθέτει τις οριακές τιμές του πλήθους των διοχετεύσεων χωρίς ενημέρωση και τις προτεινόμενες ενέργειες.

Κατάσταση ορίου Οριακή τιμή Συνιστώμενη διορθωτική ενέργεια
Προειδοποίηση 10% του συνολικού πλήθους των διοχετεύσεων για μια διάρκεια 300 δευτερολέπτων
 1. Εάν το πλήθος των διοχετεύσεων χωρίς ενημέρωση υπερβεί το όριο προειδοποίησης ή το κρίσιμο όριο, συλλέξτε το πακέτο διαγνωστικών ελέγχων.
 2. Εάν το πλήθος των διοχετεύσεων χωρίς ενημέρωση υπερβεί το κρίσιμο όριο, ανοίξτε μια υπόθεση υποστήριξης στη VMware.
Κρίσιμο 25% του συνολικού πλήθους των διοχετεύσεων για μια διάρκεια 300 δευτερολέπτων