Μπορείτε να παρακολουθείτε την κατάσταση του πλήθους των ασταθών διοχετεύσεων για να προσδιορίσετε τη σταθερότητα της διαδρομής.

Ο παρακάτω πίνακας παραθέτει τις οριακές τιμές του πλήθους των ασταθών διοχετεύσεων και τις προτεινόμενες ενέργειες.

Κατάσταση ορίου Οριακή τιμή Συνιστώμενη διορθωτική ενέργεια
Προειδοποίηση 25% των συνολικών διοχετεύσεων σε ασταθή κατάσταση για 5 λεπτά
  1. Εάν το πλήθος των ασταθών διοχετεύσεων υπερβεί το όριο προειδοποίησης ή το κρίσιμο όριο:
    • Συλλέξτε το πακέτο διαγνωστικών ελέγχων.
    • Εξισορροπήστε τον φόρτο των νέων Edge σε διαφορετική πύλη.
  2. Εάν το πλήθος των ασταθών διοχετεύσεων υπερβεί το κρίσιμο όριο:
    • Ανοίξτε μια υπόθεση υποστήριξης υψηλής προτεραιότητας στη VMware, μαζί με το πακέτα διαγνωστικών ελέγχων.
Κρίσιμο 25% των συνολικών διοχετεύσεων σε ασταθή κατάσταση για 10 λεπτά