Χρησιμοποιήστε τη διαμόρφωση στην cache στις πύλες, για να ελέγξετε τα δεδομένα που λαμβάνονται από το Orchestrator.

Η διαμόρφωση αποθηκεύεται σε cache στο ακόλουθο αρχείο: /opt/vc/.gateway.info.

Χρησιμοποιήστε τη δέσμη ενεργειών /opt/vc/bin/getpolicy.py για την ανάγνωση της διαμόρφωσης στην cache και την επαλήθευση των δεδομένων που λαμβάνονται από το Orchestrator.

vcadmin@vcg1-example:~$ /opt/vc/bin/getpolicy.py managementPlane
{
 "schemaVersion": "1.7.0", 
 "version": "0", 
 "data": {
  "heartBeatSeconds": 30, 
  "managementPlaneProxy": {
   "primary": "vco1-example.velocloud.net", 
   "secondary": null
  }, 
  "timeSliceSeconds": 300, 
  "vcoAddress": "1.2.3.4", 
  "statsUploadSeconds": 300
 }, 
 "module": "managementPlane"
}
vcadmin@vcg1-example:~$ 

Μια εξαίρεση στα παραπάνω είναι η διαμόρφωση του επιπέδου ελέγχου. Καθώς η λειτουργική μονάδα επιπέδου ελέγχου περιέχει ευαίσθητες πληροφορίες, όπως ήδη κοινόχρηστα κλειδιά για τις διοχετεύσεις του στοιχείου Προορισμός μη SD-WAN, δεν αποθηκεύεται ποτέ σε cache τοπικά. Ως εκ τούτου, εάν η πύλη επανεκκινηθεί ενώ δεν είναι συνδεδεμένη με το Orchestrator, τα στοιχεία και οι διεργασίες που απαιτούν blob επιπέδου ελέγχου όπως Προορισμοί μη SD-WAN, η παράδοση VLAN/VRF και η δρομολόγηση BGP, δεν λειτουργούν μέχρι να αποκατασταθεί η συνδεσιμότητα με το Orchestrator.

Ως εξαίρεση, όταν η διακοπεί η σύνδεση της πύλης με το SASE Orchestrator και δεν επανεκκινηθεί, όλες οι λειτουργικές μονάδες επιπέδου ελέγχου θα λειτουργούν κανονικά.