Η Πύλη SD-WAN εκτελείται στην έκδοση 18.04 του λειτουργικού συστήματος Ubuntu. Ωστόσο, τα παραδοσιακά στοιχεία ανοιχτού κώδικα, όπως το υποσύστημα δρομολόγησης και τείχους προστασίας (iptables) Linux, δεν εμπλέκονται στην επεξεργασία της κυκλοφορίας των χρηστών.

Ολόκληρη η στοίβα δικτύου υλοποιείται στον χώρο χρήστη σε μια διεργασία που ονομάζεται gwd. Ενώ το gwd περιέχει τη συντριπτική πλειοψηφία των λειτουργιών στο σύστημα, υπάρχουν διάφορα άλλα στοιχεία που υποστηρίζουν τη λειτουργία στην Πύλη SD-WAN.

Ο παρακάτω πίνακας παραθέτει τις διεργασίες με περιγραφή και αρχεία καταγραφής.

Διεργασία Περιγραφή Αρχείο καταγραφής
vc_procmon

Η παρακολούθηση διεργασιών VMware SD-WAN (vc_procmon) είναι η θεμελιώδης διεργασία του συστήματος VMware SD-WAN. Αυτή η διεργασία είναι υπεύθυνη για την εκκίνηση άλλων διεργασιών του VMware SD-WAN, την επανεκκίνησή τους σε περίπτωση αποτυχίας και την παρακολούθηση της κατανάλωσης μνήμης του gwd.

/var/log/vc_procmon.log
mgd Η διεργασία Daemon επιπέδου διαχείρισης (mgd) είναι υπεύθυνη για την επικοινωνία με το Orchestrator. Αυτή η διεργασία παραμένει απομονωμένη από τη διεργασία gwd, έτσι ώστε σε περίπτωση πλήρους αποτυχίας της διεργασίας gwd, το Orchestrator να εξακολουθεί να είναι προσβάσιμο για αλλαγές διαμορφώσεων ή ενημερώσεις λογισμικού που απαιτούνται για την επίλυση της αποτυχίας. /var/log/mgd.log

gwd Αυτή η διεργασία περιλαμβάνει ολόκληρο το επίπεδο δεδομένων και ελέγχου της πύλης (εκτός από τα πρωτόκολλα δυναμικής δρομολόγησης, όπως το BGP). Χρησιμοποιήστε τις εντολές debug.py και dispcnt για να υποβάλετε ερώτημα σχετικά με τη διεργασία. /var/log/gwd.log
natd Αυτή η διεργασία διαχειρίζεται την εκχώρηση καταχωρήσεων μετάφρασης διευθύνσεων θύρας (Port Address Translation - PAT) και τις αποθηκεύει στην κοινόχρηστη μνήμη, διασφαλίζοντας ότι γίνονται οι ίδιες μεταφράσεις NAT ακόμα και μετά την επανεκκίνηση ή την αναβάθμιση της gwd. Χρησιμοποιήστε το debug.py για να υποβάλετε ερώτημα σχετικά με τη διεργασία. /var/log/natd.log
watchfrr Η διεργασία watchfrr daemon είναι μέρος της βιβλιοθήκης δρομολόγησης ανοιχτού κώδικα FRR και είναι υπεύθυνη για την εκκίνηση της bgpd, την επανεκκίνησή της έπειτα από αποτυχία και την εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων σχετικών βοηθητικών προγραμμάτων. Η δέσμη ενεργειών /usr/sbin/frr.init, η οποία είναι διαθέσιμη στην πύλη, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επανεκκίνηση ορισμένων daemon. Μη διαθέσιμο
bgpd Η διεργασία BGP Daemon (bgpd) είναι μέρος της βιβλιοθήκης δρομολόγησης ανοιχτού κώδικα FRR και διαχειρίζεται τα γειτονικά BGP και τις διαδρομές BGP. /var/log/bgpd.log
bfdd Η διεργασία BFD Daemon (bfdd) είναι μέρος της βιβλιοθήκης δρομολόγησης ανοιχτού κώδικα FRR και χρησιμοποιείται για τον ταχύτερο εντοπισμό αποτυχιών δρομολογήσεων μεταξύ δύο συνδεδεμένων οντοτήτων, με χαμηλή επιβάρυνση κατά τον εντοπισμό αποτυχιών. /var/log/bfdd.log

Η gwd1 είναι μια διασύνδεση, η οποία παρέχει τη δυνατότητα στη διεργασία gwd να παραδώσει πακέτα στον πυρήνα. Ένα παράδειγμα είναι ένα πακέτο που προορίζεται για τον τοπικό κεντρικό υπολογιστή πύλης, αλλά λαμβάνεται από τη διεργασία gwd.