Χρησιμοποιήστε την ακόλουθη εντολή για να προβάλετε τη ζώνη ώρας NTP. Η ζώνη ώρας πύλης πρέπει να οριστεί σε Etc/UTC.

vcadmin@vcg1-example:~$ cat /etc/timezone
Etc/UTC
vcadmin@vcg1-example:~$ 

Εάν η ζώνη ώρας δεν είναι σωστή, χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες εντολές για να ενημερώσετε τη ζώνη ώρας.

echo "Etc/UTC" | sudo tee /etc/timezone
sudo dpkg-reconfigure --frontend noninteractive tzdata