Ο αριθμός των ροών που υποστηρίζονται από μια πύλη καθορίζεται από τη μνήμη του συστήματος. Υπάρχει ένα αρχείο καταγραφής που αντικατοπτρίζει τον αριθμό των ροών κατά την εκκίνηση.

Το παρακάτω παράδειγμα δείχνει το αρχείο καταγραφής των μέγιστων υποστηριζόμενων ροών:

ERROR [MAIN] gwd_get_max_flow_supported:35 Flow Admission: GWD 
Max flow supported: 1929780 soft limit:1157820 hard limit:1736730

Εάν έχει γίνει επαναφορά των αρχείων καταγραφής, χρησιμοποιήστε τον ακόλουθο πίνακα ως αναφορά:

Μνήμη πύλης (GB) Μέγιστος αριθμός ροών Κρίσιμος αριθμός ροών (90% των μέγιστων ροών)
4 245760 221184
8 491520 442368
16 983040 884736
32 1966080 1769472

Εάν τα όρια ροής φτάσουν σε κρίσιμο όριο, το σύστημα θα πρέπει να διερευνηθεί για πιθανή διαρροή ροής.

Τα τρέχοντα αντικείμενα ροής στο σύστημα είναι τα εξής:

vcadmin@vcg1-example:~$ sudo /opt/vc/bin/getcntr -c memb.mod_mp_flow_t.obj_cnt -d
    gwd-mem

Εάν οι ροές διαπιστωθούν ότι δεν είναι έγκυρες, θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα διαγνωστικό πακέτο πριν από την επανεκκίνηση της υπηρεσίας πύλης για την εκκαθάριση των ροών χωρίς ενημέρωση. Εάν προσδιοριστεί ότι οι ροές είναι έγκυρες, τότε οι πελάτες θα πρέπει να μετακινηθούν σε εναλλακτικές πύλες για να μειωθεί ο αριθμός ροών.

Ο παρακάτω πίνακας παραθέτει τις οριακές τιμές και τις συνιστώμενες ενέργειες για το πλήθος ροών.

Κατάσταση ορίου Οριακή τιμή Συνιστώμενη διορθωτική ενέργεια
Προειδοποίηση 50% των 1,9 εκατομμυρίων ροών
 1. Εάν το συνολικό πλήθος ροών υπερβεί το όριο προειδοποίησης ή το κρίσιμο όριο:
  • Συλλέξτε το πακέτο διαγνωστικών ελέγχων.
  • Ελέγξτε τα όρια του πλήθους των ροών χωρίς ενημέρωση και εκτελέστε τις αντίστοιχες ενέργειες που αναφέρονται για τις ροές χωρίς ενημέρωση.
  • Εάν το πλήθος των ροών χωρίς ενημέρωση είναι εντός του ορίου προειδοποίησης, ελέγξτε τους κορυφαίους καταναλωτές από τον πίνακα ροής.
  • Απενεργοποιήστε οποιονδήποτε ομότιμο που δημιουργεί πολλές παραπλανητικές ροές και εάν υπάρχει υποψία επίθεσης DOS.
  • Ελέγξτε αν κάποια επιχείρηση καταναλώνει τις περισσότερες από τις καταχωρήσεις ροής. Αυτές οι πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη εξισορρόπηση φόρτου των Edge στην επιχείρηση.
  • Εάν η χρήση μνήμης υπερβεί το κρίσιμο όριο, εκτελέστε ενέργειες που έχουν καθοριστεί για τις μετρήσεις μνήμης.
 2. Εάν το πλήθος ροών υπερβεί το κρίσιμο όριο:
  • Ανοίξτε μια υπόθεση υποστήριξης υψηλής προτεραιότητας στη VMware, μαζί με το πακέτα διαγνωστικών ελέγχων.
  • Επανεκκινήστε τις υπηρεσίες στην πύλη.
  • Χρησιμοποιήστε την ακόλουθη εντολή για να ελέγξετε τους ομότιμους υπολογιστές με υψηλό αριθμό ροών: /opt/vc/bin/vc_top_peers.sh -t flow.
Κρίσιμο 75% των 1,9 εκατομμυρίων ροών

Ο παρακάτω πίνακας παραθέτει τις οριακές τιμές και τις συνιστώμενες ενέργειες για το πλήθος ροών χωρίς ενημέρωση.

Κατάσταση ορίου Οριακή τιμή Συνιστώμενη διορθωτική ενέργεια
Προειδοποίηση 10%
 1. Εάν το πλήθος ροών χωρίς ενημέρωση υπερβεί το όριο προειδοποίησης ή το κρίσιμο όριο:
  • Συλλέξτε το πακέτο διαγνωστικών ελέγχων.
  • Ελέγξτε αν ένα μικρό σύνολο Edge συμβάλλει σε αυτές τις ροές χωρίς ενημέρωση.
 2. Εάν το πλήθος ροών χωρίς ενημέρωση υπερβεί το κρίσιμο όριο:
  • Ανοίξτε μια υπόθεση υποστήριξης υψηλής προτεραιότητας στη VMware, μαζί με το πακέτα διαγνωστικών ελέγχων.
  • Επανεκκινήστε τις υπηρεσίες στην πύλη.
 3. Εάν το ίδιο ζήτημα παρουσιαστεί πολλές φορές στην ίδια πύλη ή παρατηρείται σε διαφορετικές πύλες, επισημάνετε την ήδη δημιουργημένη υπόθεση υποστήριξης ως κρίσιμη (critical).
Κρίσιμο 25%