Από προεπιλογή, το Orchestrator συμμετέχει ενεργά στην εκμάθηση των δυναμικών δρομολογήσεων. Τα Edge και οι πύλες του VMware SD-WAN βασίζονται στο Orchestrator για τον υπολογισμό των προτιμήσεων αρχικής δρομολόγησης και την επιστροφή τους στο Edge και την πύλη. Η δυνατότητα υπολογισμού κατανεμημένου κόστους επιτρέπει να διανείμετε τον υπολογισμό κόστους δρομολόγησης στα Edge και τις πύλες. Μόνο ένας χρήστης-χειριστής μπορεί να διαμορφώσει τις ρυθμίσεις πελάτη, συμπεριλαμβανομένου του υπολογισμού κατανεμημένου κόστους.

Σημείωση:

Όποιος αντιμετωπίζει πρόβλημα με τον υπολογισμό δρομολόγησης που βασίζεται στο Orchestrator πρέπει να έχει την επιλογή Υπολογισμός κατανεμημένου κόστους (Distributed Cost Calculation) ενεργοποιημένη.

Αυτή η προεπιλεγμένη μέθοδος συμμετοχής του Orchestrator, τόσο στον υπολογισμό των δυναμικών δρομολογήσεων όσο και στην κατανομή τους προς τα Edge και τις πύλες, έχει τα ακόλουθα μειονεκτήματα:

 • Εάν το Orchestrator έχει υψηλό φορτίο, ο χρόνος σύγκλισης δρομολόγησης είναι σημαντικά υψηλός (για παράδειγμα, έως και 40 δευτερόλεπτα για περισσότερες από 2000 δρομολογήσεις), καθώς το Orchestrator χρησιμοποιεί αυτόν τον χρόνο για να υπολογίσει την προτίμηση για όλες τις συγχρονισμένες δρομολογήσεις και επιστρέφει αυτές τις προτιμήσεις στα Edge και τις πύλες.
 • Η χρήση του Orchestrator για τον υπολογισμό της δρομολόγησης σημαίνει ότι νέες δυναμικές δρομολογήσεις ολοκληρωμένης εκμάθησης το διάστημα που δεν ήταν δυνατή η επικοινωνία με το Orchestrator δεν κοινοποιούνται μέχρι το Orchestrator να γίνει ξανά διαθέσιμο.

Όταν μια επιχείρηση πελάτη χρησιμοποιεί τον υπολογισμό κατανεμημένου κόστους, το Orchestrator δεν συμμετέχει πλέον ενεργά στον υπολογισμό της προτίμησης δρομολόγησης. Αντ’ αυτού, οι δρομολογήσεις εισάγονται με τη σωστή σειρά από το Edge και την πύλη αμέσως μετά τον εντοπισμό τους και, στη συνέχεια, αυτές οι προτιμήσεις μεταφέρονται στο Orchestrator.

Όταν επιλέγετε να ενεργοποιήσετε τον υπολογισμό κατανεμημένου κόστους για τα Edge και τις πύλες, η δυνατότητα παρέχει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:

 • Ελαχιστοποιεί τον αντίκτυπο στην εκμάθηση δρομολογήσεων όταν δεν είναι δυνατή η επικοινωνία με ένα Orchestrator.
 • Ο χρόνος σύγκλισης δρομολόγησης μειώνεται από λεπτά σε δευτερόλεπτα στα μεγάλα δίκτυα με χιλιάδες δυναμικές δρομολογήσεις.
 • Οι καθυστερήσεις δικτύου μειώνονται σημαντικά.
 • Παρέχει άμεση σύγκλιση του επιπέδου δεδομένων.
 • Υποστηρίζει τη βελτιωμένη επαναδιάταξη και το καρφίτσωμα των δρομολογήσεων στον έλεγχο ροής overlay.
 • Παρέχει μια επιλογή για την ανανέωση των δρομολογήσεων στη σελίδα Έλεγχος ροής overlay. Κάθε φορά που υπάρχει αλλαγή στην πολιτική ελέγχου ροής overlay, η επιλογή ανανέωσης δρομολογήσεων εφαρμόζει άμεσα τις αλλαγές στις υπάρχουσες δρομολογήσεις, χωρίς να χρειάζεται επανεκκίνηση του Edge ή της πύλης.

Η ενεργοποίηση του υπολογισμού κατανεμημένου κόστους έχει τις ακόλουθες επιπτώσεις στο δίκτυο επιχείρησης πελάτη:

 • Όλες οι τοπικές δυναμικές δρομολογήσεις ανανεώνονται και ενημερώνεται η προτίμηση και η ενέργεια κοινοποίησης αυτών των δρομολογήσεων. Αυτές οι ενημερωμένες πληροφορίες κοινοποιούνται στην πύλη, στο Orchestrator και τελικά σε ολόκληρη την επιχείρηση. Το δίκτυο του πελάτη πρέπει να ανακατασκευάσει πλήρως τον πίνακα δρομολόγησης, το οποίο για τις περισσότερες αναπτύξεις πελατών διαρκεί λιγότερο από 5 δευτερόλεπτα. Μια μεγάλης κλίμακας ανάπτυξη πελάτη (για παράδειγμα, περισσότερες από 100.000 δρομολογήσεις) μπορεί να διαρκέσει έως και 2 λεπτά. Κατά τη διάρκεια της ανακατασκευής του πίνακα δρομολόγησης, επηρεάζεται η κυκλοφορία των πελατών για όλους τους ιστότοπους.
 • Οποιαδήποτε υπάρχουσα ροή χρησιμοποιεί αυτές τις δρομολογήσεις μπορεί ενδεχομένως να επηρεαστεί λόγω της αλλαγής στις καταχωρήσεις δρομολόγησης.
Σημείωση: Συνιστάται να ενεργοποιήσετε τον υπολογισμό κατανεμημένου κόστους κατά τη διάρκεια μιας περιόδου συντήρησης, για να ελαχιστοποιήσετε τον αντίκτυπο στην επιχείρηση του πελάτη.

Για να διαμορφώσετε τον υπολογισμό κατανεμημένου κόστους για έναν πελάτη:

Προϋποθέσεις

Επιβεβαιώστε τα παρακάτω πριν ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα υπολογισμού κατανεμημένου κόστους.

 • Όλα τα Edge και οι πύλες πρέπει να χρησιμοποιούν την έκδοση λογισμικού 3.4.0 ή νεότερη.
 • Το είδωλο λογισμικού που σχετίζεται με το προφίλ χειριστή πρέπει να χρησιμοποιεί την έκδοση 3.4.0 ή νεότερη.

Διαδικασία

 1. Στην πύλη χειριστή, μεταβείτε στη Διαχείριση πελατών (Manage Customers).
 2. Επιλέξτε έναν πελάτη και κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία ρυθμίσεων συστήματος πελάτη (Edit Customer System Settings) ή κάντε κλικ στη σύνδεση προς τον πελάτη.
 3. Στην πύλη επιχείρησης, μεταβείτε στις επιλογές Καθολικές ρυθμίσεις (Global Settings) > Διαμόρφωση πελατών (Customer Configuration).
  1. Στη σελίδα Διαμόρφωση πελατών (Customer Configuration), μεταβείτε στην ενότητα Πρόσθετη διαμόρφωση (Additional Configuration) > Ρυθμίσεις SD-WAN (SD-WAN Settings) > Υπολογισμός κόστους OFC (OFC Cost Calculation) και διαμορφώστε τα εξής:
   • Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Υπολογισμός κατανεμημένου κόστους (Distributed Cost Calculation) για να αναθέσετε τον υπολογισμό κόστους των δρομολογήσεων στα Edge και τις πύλες.
   • Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Χρήση πολιτικής NSD (Use NSD Policy) για να χρησιμοποιήσετε την πολιτική προορισμού μη SD-WAN για τον υπολογισμό του κόστους δρομολόγησης των Edge και των πυλών. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο για τα Edge και τις πύλες που εκτελούν την έκδοση λογισμικού 4.3.0 ή νεότερη.
  2. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση αλλαγών (Save Changes).
   Σημείωση: Μετά την ενεργοποίηση του στοιχείου Υπολογισμός κατανεμημένου κόστους (Distributed Cost Calculation), συνιστάται να ανανεώσετε τις δρομολογήσεις στη σελίδα Έλεγχος ροής overlay (Overlay Flow Control) στην υπηρεσία SD-WAN της πύλης επιχείρησης.
   Σημείωση: Όταν μια επιχείρηση έχει ενεργοποιήσει τη ρύθμιση Υπολογισμός κατανεμημένου κόστους (Distributed Cost Calculation) και ένας χρήστης προσπαθεί να απενεργοποιήσει την ενημέρωση λογισμικού στη σελίδα Προφίλ χειριστή (Operator Profile) τότε ο χρήστης πρέπει να διασφαλίσει ότι, στο μέλλον, κανένα Edge στην επιχείρηση δεν θα υποβαθμιστεί σε εκδόσεις ειδώλου λογισμικού παλαιότερες από την έκδοση 3.4.0. Εάν ένα ή περισσότερα Edge στην επιχείρηση χρησιμοποιούν έκδοση ειδώλου λογισμικού παλαιότερη από την έκδοση 3.4.0, η εταιρική κυκλοφορία ενδέχεται να ακολουθήσει μια μη βέλτιστη διαδρομή. Η μη βέλτιστη διαδρομή θα διορθωθεί μόνο όταν το Edge αναβαθμιστεί σε έκδοση 3.4.0 ή νεότερες εκδόσεις.
   Ακολουθούν ορισμένα από τα σενάρια στα οποία οι εκδόσεις λογισμικού μπορούν να αλλάξουν και ο χρήστης πρέπει να βεβαιωθεί ότι τα Edge χρησιμοποιούν την έκδοση ειδώλου λογισμικού 3.4.0 ή νεότερη:
   • Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων - Όταν γίνεται επαναφορά ενός Edge στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, γίνεται επαναφορά της έκδοσης λογισμικού του Edge στην έκδοση του ειδώλου των εργοστασιακών ρυθμίσεων, που μπορεί να είναι παλαιότερη από την έκδοση 3.4.0.
   • Ενεργοποίηση Edge - Όταν ενεργοποιείται ένα Edge, μπορεί να εμφανιστεί με εκδόσεις λογισμικού παλαιότερες από την έκδοση 3.4.0.

  Αποτελέσματα

  Μόλις ενεργοποιηθεί ο Υπολογισμός κατανεμημένου κόστους (Distributed Cost Calculation), όλες οι δυναμικές δρομολογήσεις αντιστοιχίζονται με νέες προτιμήσεις και νέα ενέργεια κοινοποίησης με βάση τον υπολογισμό κατανεμημένου κόστους και οι νέες πληροφορίες διαδίδονται σε όλο το εταιρικό δίκτυο.

  Το Orchestrator δεν συμμετέχει πλέον ενεργά στον υπολογισμό της προτίμησης δρομολόγησης. Αντ 'αυτού, οι δρομολογήσεις εισάγονται με τη σωστή σειρά από το Edge και την πύλη αμέσως μετά τον εντοπισμό τους και, στη συνέχεια, αυτές οι προτιμήσεις μεταφέρονται στο Orchestrator.

  Η πολιτική ελέγχου ροής overlay αποστέλλεται στα Edge και τις πύλες στις ενημερώσεις διαμορφώσεων επιπέδου ελέγχου. Τα Edge και οι πύλες στέλνουν τις δρομολογήσεις με υπολογισμένο κόστος και ενέργεια κοινοποίησης στο Orchestrator. Τα Edge και οι πύλες χειρίζονται τη σειρά των δρομολογήσεων με βάση τα χαρακτηριστικά κόστους και δρομολόγησης.

  Για να προβάλετε μια σύνοψη όλων των δρομολογήσεων στο δίκτυό σας, κάντε κλικ στις επιλογές Διαμόρφωση (Configure) > Έλεγχος ροής overlay (Overlay Flow Control) στην υπηρεσία SD-WAN της εταιρικής πύλης. Μπορείτε να προβάλετε τις δρομολογήσεις και την ενέργεια κοινοποίησης στη σελίδα Έλεγχος ροής overlay (Overlay Flow Control). Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Έλεγχος ροής overlay στον Οδηγό διαχείρισης VMware.