Το VMware SASE Orchestrator επιτρέπει στους υπερχρήστες-χειριστές και στους τυπικούς διαχειριστές να ενεργοποιήσουν την Ανάλυση για έναν υπάρχοντα πελάτη SD-WAN (επιχείρηση ή συνεργάτη).

Για να ενεργοποιήσετε την Ανάλυση για έναν υπάρχοντα πελάτη, ανατρέξτε στο θέμα Διαμόρφωση ρυθμίσεων ανάλυσης σε ένα Edge στον Οδηγό διαχείρισης VMware SD-WAN.

Προϋποθέσεις

Βεβαιωθείτε ότι οι ακόλουθες ιδιότητες συστήματος έχουν οριστεί σωστά στο SASE Orchestrator:
  • session.options.enableEdgeAnalytics
  • service.analytics.apiURL
  • service.analytics.apiToken
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Ενεργοποίηση του VMware Edge Network Intelligence στο VMware SASE Orchestrator.

Αποτελέσματα

Η Ανάλυση είναι ενεργοποιημένη για τον επιλεγμένο πελάτη. Μπορείτε να κάνετε κλικ στο όνομα του πελάτη για να μεταβείτε στην πύλη Επιχείρησης και να προσθέσετε ή να τροποποιήσετε τις διαμορφώσεις της Ανάλυσης για τον πελάτη. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Παροχή νέου Edge με ανάλυση στον Οδηγό διαχείρισης VMware SD-WAN.