Περιγράφει μια σύνοψη των ειδοποιήσεων και των συμβάντων που δημιουργούνται εντός του VMware SASE Orchestrator σε επίπεδο χειριστή.

Το έγγραφο παρέχει λεπτομέρειες σχετικά με όλα τα συμβάντα του Orchestrator σε επίπεδο χειριστή. Παρόλο που αυτά τα συμβάντα αποθηκεύονται στο SASE Orchestrator και εμφανίζονται στο περιβάλλον εργασίας χρήστη του Orchestrator, τα περισσότερα από αυτά δημιουργούνται ή από μια Πύλη SD-WAN ή/και από ένα από τα στοιχεία της που εκτελούνται (MGD, PROCMON, κ.ο.κ.), με εξαίρεση μερικά που δημιουργούνται από το ίδιο το Orchestrator. Μπορείτε να διαμορφώσετε τις ενημερώσεις/ειδοποιήσεις μόνο για συμβάντα στο Orchestrator.

Ο παρακάτω πίνακας παρέχει μια επεξήγηση για καθεμία από τις στήλες στον πίνακα «Συμβάντα Orchestrator σε επίπεδο χειριστή»:

Όνομα στήλης Λεπτομέρειες
ΣΥΜΒΑΝ Μοναδικό όνομα του συμβάντος
ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ORCHESTRATOR ΩΣ Καθορίζει τον τρόπο εμφάνισης του συμβάντος στο Orchestrator.
ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ Η σοβαρότητα με την οποία δημιουργείται συνήθως αυτό το συμβάν.
ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ ΑΠΟ
Το στοιχείο VMware SD-WAN που δημιουργεί την ειδοποίηση μπορεί να είναι ένα από τα εξής:
 • SASE Orchestrator
 • Πύλη SD-WAN
ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΟΤΑΝ Οι τεχνικοί λόγοι και οι περιστάσεις υπό τις οποίες δημιουργείται αυτό το συμβάν.
ΕΚΔΟΣΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΕ Η έκδοση στην οποία αυτό το συμβάν προστέθηκε για πρώτη φορά. Εάν δεν καθορίζεται, αυτό το συμβάν υπήρχε πριν από την έκδοση 2.5.
ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Καθορίζει εάν το συμβάν δεν χρησιμοποιείται από μια συγκεκριμένη έκδοση.

Συμβάντα Orchestrator σε επίπεδο χειριστή

ΣΥΜΒΑΝ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ORCHESTRATOR ΩΣ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΟΤΑΝ ΕΚΔΟΣΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΕ ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
GATEWAY_UP Πύλη ενεργή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ SASE Orchestrator Γίνεται επαναφορά μιας πύλης μετά την απώλεια της συνδεσιμότητας με το Orchestrator.
GATEWAY_DOWN Ανενεργή πύλη ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ SASE Orchestrator Δεν είναι δυνατή η επικοινωνία της πύλης μετά την απώλεια της συνδεσιμότητας με το Orchestrator.
GATEWAY_LARGE_PKT_SIZE Υπερβήκατε το όριο μεγέθους πακέτου ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Πύλη SD-WAN Έγινε υπέρβαση του ορίου μεγέθους πακέτου εισερχόμενου από τον ομότιμο μιας πύλης.
GATEWAY_SERVICE_FAILED Η υπηρεσία πύλης απέτυχε ΣΦΑΛΜΑ Πύλη SD-WAN Η υπηρεσία GWD στην πύλη αποτυγχάνει.
GATEWAY_BFD_NEIGHBOR_UP Δημιουργήθηκε περίοδος λειτουργίας BFD σε γειτονική πύλη ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Πύλη SD-WAN Ένα γειτονικό BFD πύλης επανέρχεται
GATEWAY_BFD_NEIGHBOR_DOWN Το γειτονικό στοιχείο πύλης BFD δεν είναι διαθέσιμο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Πύλη SD-WAN Ένα γειτονικό BFD πύλης αποτυγχάνει
GATEWAY_ICMP_PROBE_UNSTABLE Πύλη SD-WAN: Ασταθής διερεύνηση ICMP ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Πύλη SD-WAN Η διερεύνηση ICMP διακόπτεται στην πύλη συνεργατών.
GATEWAY_REBALANCE Οι πύλες εξισορροπήθηκαν ξανά ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ SASE Orchestrator
PROXY_ENABLE_OPERATOR_ACCESS Η πρόσβαση συνεργάτη παραπέμφθηκε στον χειριστή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ SASE Orchestrator
PROXY_DISABLE_OPERATOR_ACCESS Η πρόσβαση συνεργάτη ανακλήθηκε στον χειριστή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ SASE Orchestrator
VRF_ROUTEMAP_RULES_MAX_LIMIT_HIT Υπέρβαση του ορίου κανόνων χάρτη δρομολόγησης VRF ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Πύλη SD-WAN Υπέρβαση του μέγιστου ορίου του χάρτη εισερχόμενων/εξερχόμενων δρομολογήσεων VRF (32).
VRF_LIMIT_EXCEEDED Υπέρβαση ορίου VRF ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Πύλη SD-WAN Έγινε υπέρβαση του μέγιστου ορίου (1000) από τις διαμορφωμένες καταχωρήσεις VRF.
ENABLE_EXTERNAL_CA Η εξωτερική αρχή πιστοποίησης (CA) ενεργοποιήθηκε ΚΡΙΣΙΜΟ SASE Orchestrator Η ιδιότητα ca.external.enable έχει οριστεί σε «αληθές» (true). 4.3.0
DISABLE_EXTERNAL_CA Η εξωτερική αρχή πιστοποίησης (CA) απενεργοποιήθηκε ΚΡΙΣΙΜΟ SASE Orchestrator

Η ιδιότητα ca.external.enable έχει οριστεί σε «ψευδές» (false).

4.3.0
INSERT_EXTERNAL_CA Η εξωτερική αρχή πιστοποίησης (CA) εισήχθηκε ΚΡΙΣΙΜΟ SASE Orchestrator Η εξωτερική αρχή πιστοποίησης εισάγεται στον πίνακα VELOCLOUD_CERTIFICATE_AUTHORITY και γίνεται αξιόπιστος εκδότης. 4.3.0
GATEWAY_MIGRATION_CREATE Δημιουργήθηκε μετεγκατάσταση πύλης ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ SASE Orchestrator Η μετεγκατάσταση από τον χρήστη είναι ενεργοποιημένη. 4.5.0
GATEWAY_MIGRATION_REMOVE Η μετεγκατάσταση πύλης καταργήθηκε ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ SASE Orchestrator Η μετεγκατάσταση από τον χρήστη είναι απενεργοποιημένη. 4.5.0
GATEWAY_MIGRATION_STATE_CHANGE Η κατάσταση της μετεγκατάστασης πύλης άλλαξε ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ SASE Orchestrator Η κατάσταση μετεγκατάστασης πύλης άλλαξε από τη μία κατάσταση σε μια άλλη. 4.5.0
CREATE_COMPOSITE_ROLE Ο σύνθετος ρόλος δημιουργήθηκε ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ SASE Orchestrator Δημιουργείται ένας σύνθετος ρόλος από μια επιχείρηση, έναν συνεργάτη ή έναν χειριστή. 4.5.0
UPDATE_COMPOSITE_ROLE Ο σύνθετος ρόλος ενημερώθηκε ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ SASE Orchestrator Ενημερώνεται ένας σύνθετος ρόλος από μια επιχείρηση, έναν συνεργάτη ή έναν χειριστή. 4.5.0
DELETE_COMPOSITE_ROLE Ο σύνθετος ρόλος διαγράφηκε ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ SASE Orchestrator Διαγράφεται ένας σύνθετος ρόλος από μια επιχείρηση, έναν συνεργάτη ή έναν χειριστή. 4.5.0
CA_VALIDATION Αποτυχία επικύρωσης CA ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ SASE Orchestrator Τα χαρακτηριστικά πιστοποιητικού αρχής πιστοποίησης απορρίπτονται. 5.0.0
ENI_ACTIVATION_CONFIG_SENT Αποστολή διαμόρφωσης ενεργοποίησης ENI ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ SASE Orchestrator Η διαμόρφωση ενεργοποίησης στάλθηκε με επιτυχία στον διακομιστή ENI. 5.0.0
Auto_Rate_Limit_Enabled Ενεργοποιήθηκε το αυτόματο όριο ρυθμού ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Πύλη SD-WAN

Η δυνατότητα αυτόματου ορίου ρυθμού ενεργοποιείται στις πύλες εάν η πύλη εντοπίσει ότι ορισμένα Edge στέλνουν μεγάλο όγκο κυκλοφορίας, γεγονός που μπορεί να προκαλεί αστάθεια της πύλης και απόρριψη πακέτων. Το μήνυμα συμβάντος περιλαμβάνει τις πληροφορίες σχετικά με τη λίστα των Edge (Επιχείρηση, Ποσοστό ορίου ρυθμού) στα οποία ενεργοποιείται το αυτόματο όριο ρυθμού.

5.2.0
Auto_Rate_Limit_Disabled Απενεργοποιήθηκε το αυτόματο όριο ρυθμού ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Πύλη SD-WAN Αποκαταστάθηκε η συνθήκη αυτόματου ορίου ρυθμού πύλης. 5.2.0
POLL_IDPS_SIGNATURE_FAIL Αποτυχία στην εργασία σταθμοσκόπησης που υποβάλλει ερωτήματα και πραγματοποιεί λήψη αρχείου υπογραφής από το GSM ΣΦΑΛΜΑ SASE Orchestrator Όταν η εργασία σταθμοσκόπησης backend του SASE Orchestrator δεν καταφέρνει να ανακτήσει ή να κάνει λήψη της υπογραφής suricata από το GSM και να ενημερώσει προφίλ με τα νέα μεταδεδομένα υπογραφής. 5.2.0
IDPS_SIGNATURE_VCO_VERSION_CHECK_FAIL Η υποβολή ερωτημάτων για την υπάρχουσα έκδοση υπογραφής από την τοπική DB απέτυχε ΣΦΑΛΜΑ SASE Orchestrator Όταν η εργασία σταθμοσκόπησης backend του SASE Orchestrator δεν καταφέρνει να ανακτήσει την υπάρχουσα έκδοση υπογραφής suricata από την τοπική βάση δεδομένων του Orchestrator. 5.2.0
IDPS_SIGNATURE_GSM_VERSION_CHECK_FAIL Η υποβολή ερωτημάτων για μεταδεδομένα υπογραφής από το GSM απέτυχε ΣΦΑΛΜΑ SASE Orchestrator Όταν η εργασία σταθμοσκόπησης backend του SASE Orchestrator δεν καταφέρνει να ανακτήσει τα υπάρχοντα μεταδεδομένα υπογραφής suricata (που περιλαμβάνουν την έκδοση υπογραφής) από το GSM. 5.2.0
IDPS_SIGNATURE_SKIP_DOWNLOAD_NO_UPDATE Παράλειψη λήψης υπογραφής λόγω μη αλλαγής στην έκδοση υπογραφής ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ SASE Orchestrator Όταν η εργασία σταθμοσκόπησης backend του SASE Orchestrator παραλείπει τη λήψη του αρχείου υπογραφής suricata, επειδή δεν έγινε καμία αλλαγή στην έκδοση αρχείου υπογραφής suricata. 5.2.0
IDPS_SIGNATURE_STORE_FAILURE_NO_PATH Δεν έχει οριστεί διαδρομή Filestore για αποθήκευση του αρχείου υπογραφής ΣΦΑΛΜΑ SASE Orchestrator Όταν η εργασία σταθμοσκόπησης backend του SASE Orchestrator δεν καταφέρνει να αποθηκεύσει το αρχείο υπογραφής suricata, επειδή δεν έχει οριστεί διαδρομή χώρου αποθήκευσης αρχείων. 5.2.0
IDPS_SIGNATURE_DOWNLOAD_SUCCESS Η λήψη του αρχείου υπογραφής από το GSM ήταν επιτυχής ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ SASE Orchestrator Όταν η εργασία σταθμοσκόπησης backend του SASE Orchestrator ολοκληρώνει με επιτυχία τη λήψη του αρχείου υπογραφής suricata από το GSM. 5.2.0
IDPS_SIGNATURE_DOWNLOAD_FAILURE Η λήψη του αρχείου υπογραφής από το GSM απέτυχε ΣΦΑΛΜΑ SASE Orchestrator Όταν η εργασία σταθμοσκόπησης backend του SASE Orchestrator δεν καταφέρνει να κάνει λήψη του αρχείου υπογραφής suricata από το GSM. 5.2.0
IDPS_SIGNATURE_STORE_SUCCESS Το αρχείο υπογραφής αποθηκεύτηκε με επιτυχία στο filestore ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ SASE Orchestrator Όταν η εργασία σταθμοσκόπησης backend του SASE Orchestrator αποθηκεύει με επιτυχία το αρχείο υπογραφής suricata στον τοπικό χώρο αποθήκευσης αρχείων. 5.2.0
IDPS_SIGNATURE_STORE_SIGNATURE_FAILURE Απέτυχε η αποθήκευση του αρχείου υπογραφής στο filestore ΣΦΑΛΜΑ SASE Orchestrator Όταν η εργασία σταθμοσκόπησης backend του SASE Orchestrator δεν καταφέρνει να αποθηκεύσει το αρχείο υπογραφής suricata στον τοπικό χώρο αποθήκευσης αρχείων. 5.2.0
IDPS_SIGNATURE_METADATA_INSERT_SUCCESS Τα μεταδεδομένα του αρχείου υπογραφής προστέθηκαν με επιτυχία στην τοπική DB ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ SASE Orchestrator Όταν η εργασία σταθμοσκόπησης backend του SASE Orchestrator προσθέτει με επιτυχία μεταδεδομένα του αρχείου υπογραφής suricata στην τοπική βάση δεδομένων. 5.2.0
IDPS_SIGNATURE_METADATA_INSERT_FAILURE Αποτυχία προσθήκης μεταδεδομένων του αρχείου υπογραφής στην τοπική βάση δεδομένων ΣΦΑΛΜΑ SASE Orchestrator Όταν η εργασία σταθμοσκόπησης backend του SASE Orchestrator δεν καταφέρνει να προσθέσει μεταδεδομένα του αρχείου υπογραφής suricata στην τοπική βάση δεδομένων. 5.2.0
SELF_HEALING_REPORT anomaly_type: <Ασυνέπεια απομακρυσμένης δρομολόγησης>, num_routes_recovered:<αριθμός>, shr state: <ΤΕΛΟΣ> ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Πύλη SD-WAN Δημιουργείται όταν εντοπίζονται δρομολογήσεις που λείπουν από μια επιχείρηση πελάτη που είναι συνδεδεμένη σε μια Πύλη SD-WAN και η πύλη διορθώνει αυτό το ζήτημα, χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα δρομολόγησης αυτοεπιδιόρθωσης για να ανακτήσει τις δρομολογήσεις που λείπουν. 5.2

Συμβάντα χωρητικότητας Πύλη SD-WAN

Επί του παρόντος, η ανάθεση για Πύλη SD-WAN βασίζεται στη γεωγραφική εγγύτητα και δεν λαμβάνει υπόψη τις μετρήσεις εύρυθμης λειτουργίας της χωρητικότητας της Πύλη SD-WAN. Για να βελτιωθεί η ανάθεση Edge προς πύλη, οι μετρήσεις εύρυθμης λειτουργίας χωρητικότητας (πλήθος Edge, πλήθος διοχετεύσεων, πλήθος ενεργοποιημένων διοχετεύσεων PKI, πλήθος ροών, πλήθος NAT, υδατογραφήματα ουράς πακέτων και απορρίψεις πακέτων) παρακολουθούνται περιοδικά με βάση τα όρια προειδοποίησης και τα κρίσιμα όρια. Όταν οποιαδήποτε από τις μετρήσεις είναι πάνω από το καθορισμένο όριο προειδοποίησης και το κρίσιμο όριο, τα συμβάντα χωρητικότητας πύλης δημιουργούνται και αναφέρονται στο SASE Orchestrator. Αυτά τα συμβάντα παρέχουν στον χειριστή και στους συνεργάτες μια σαφή ορατότητα σχετικά με την εύρυθμη λειτουργία της πύλης για την πραγματοποίηση έξυπνων και σωστών αναθέσεων πύλης.

Ακολουθούν τα συμβάντα χωρητικότητας για Πύλη SD-WAN που δημιουργούνται με βάση τα όρια χωρητικότητας.

Μετρικό (Metric) Ενεργοποίηση (Trigger) Συμβάν (Event) Σοβαρότητα (Severity) Μήνυμα (Message) Λεπτομέρεια συμβάντος
Αριθμός Edge Πάνω από το όριο προειδοποίησης. Η τιμή του ορίου προειδοποίησης είναι 90% των ακόλουθων υποστηριζόμενων τιμών:
 • 4 CPU, 32G MEM - 2000
 • 8 CPU, 32G MEM - 4000
GATEWAY_DEGRADED ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Η ειδοποίηση για υπέρβαση χωρητικότητας λόγω του υψηλού αριθμού συνδεδεμένων Edge, καθώς η πύλη έχει υπερβεί το όριο προειδοποίησης.
 • 4 CPU: Ο αριθμός των συνδεδεμένων Edge είναι πάνω από το όριο προειδοποίησης (1800).
 • 8 CPU: Ο αριθμός των συνδεδεμένων Edge είναι πάνω από το όριο προειδοποίησης (3600).
Αριθμός Edge Πάνω από το κρίσιμο όριο. Η τιμή του κρίσιμου ορίου είναι 95% των ακόλουθων υποστηριζόμενων τιμών:
 • 4 CPU, 32G MEM - 2000
 • 8 CPU, 32G MEM - 4000
GATEWAY_CRITICAL ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Η ειδοποίηση για υπέρβαση χωρητικότητας λόγω του υψηλού αριθμού συνδεδεμένων Edge, καθώς η πύλη έχει υπερβεί το κρίσιμο όριο.
 • 4 CPU: Ο αριθμός των συνδεδεμένων Edge είναι πάνω από το κρίσιμο όριο (1900).
 • 8 CPU: Ο αριθμός των συνδεδεμένων Edge είναι πάνω από το κρίσιμο όριο (3800).
Αριθμός Edge Κάτω από το όριο προειδοποίησης GATEWAY_STABLE ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η κατάσταση υπέρβασης χωρητικότητας λόγω του υψηλού αριθμού συνδεδεμένων Edge αποκαταστάθηκε. Ο αριθμός των συνδεδεμένων Edge είναι εντός του αποδεκτού ορίου.
Πλήθος διοχετεύσεων Πάνω από το όριο προειδοποίησης. Η τιμή του ορίου προειδοποίησης είναι 90% των ακόλουθων υποστηριζόμενων τιμών:
 • 4 CPU, 32G MEM - 3000
 • 8 CPU, 32G MEM - 6000
GATEWAY_DEGRADED ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Ειδοποίηση υπέρβασης χωρητικότητας λόγω του υψηλού αριθμού διοχετεύσεων.
 • 4 CPU: Ο αριθμός των διοχετεύσεων είναι πάνω από το όριο προειδοποίησης (2700).
 • 8 CPU: Ο αριθμός των διοχετεύσεων υπερβαίνει το όριο προειδοποίησης (5400).
Πλήθος διοχετεύσεων Πάνω από το κρίσιμο όριο. Η τιμή του κρίσιμου ορίου είναι 95% των ακόλουθων υποστηριζόμενων τιμών:
 • 4 CPU, 32G MEM - 3000
 • 8 CPU, 32G MEM - 6000
GATEWAY_CRITICAL ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Ειδοποίηση υπέρβασης χωρητικότητας λόγω του υψηλού αριθμού διοχετεύσεων.
 • 4 CPU: Ο αριθμός των διοχετεύσεων υπερβαίνει το κρίσιμο όριο (2850).
 • 8 CPU: Ο αριθμός των διοχετεύσεων είναι πάνω από το κρίσιμο όριο (5700).
Πλήθος διοχετεύσεων Κάτω από το όριο προειδοποίησης GATEWAY_STABLE ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η κατάσταση υπέρβασης χωρητικότητας λόγω του υψηλού αριθμού διοχετεύσεων αποκαταστάθηκε. Ο αριθμός των διοχετεύσεων είναι εντός του αποδεκτού ορίου.
Πλήθος ροών Πάνω από το όριο προειδοποίησης. Η τιμή του ορίου προειδοποίησης είναι 50% της υποστηριζόμενης τιμής 1920000. GATEWAY_DEGRADED ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Ειδοποίηση υπέρβασης χωρητικότητας λόγω του υψηλού αριθμού ροών. Ο αριθμός των ροών υπερβαίνει το όριο προειδοποίησης (960000).
Πλήθος ροών Πάνω από το κρίσιμο όριο. Η τιμή του κρίσιμου ορίου είναι 75% της υποστηριζόμενης τιμής 1920000. GATEWAY_CRITICAL ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Ειδοποίηση υπέρβασης χωρητικότητας λόγω του υψηλού αριθμού ροών. Ο αριθμός των ροών υπερβαίνει το κρίσιμο όριο (1440000)
Πλήθος ροών Κάτω από το όριο προειδοποίησης GATEWAY_STABLE ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η κατάσταση υπέρβασης χωρητικότητας λόγω του υψηλού αριθμού ροών αποκαταστάθηκε. Ο αριθμός των ροών είναι εντός του αποδεκτού ορίου.
Πλήθος καταχωρήσεων NAT Πάνω από το όριο προειδοποίησης. Η τιμή του ορίου προειδοποίησης είναι 50% της υποστηριζόμενης τιμής 1920000. GATEWAY_DEGRADED ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Ειδοποίηση υπέρβασης χωρητικότητας λόγω του υψηλού αριθμού καταχωρήσεων NAT. Ο αριθμός των καταχωρήσεων NAT υπερβαίνει το όριο προειδοποίησης (960000).
Πλήθος καταχωρήσεων NAT Πάνω από το κρίσιμο όριο. Η τιμή του κρίσιμου ορίου είναι 75% της υποστηριζόμενης τιμής 1920000. GATEWAY_CRITICAL ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Ειδοποίηση υπέρβασης χωρητικότητας λόγω του υψηλού αριθμού καταχωρήσεων NAT. Ο αριθμός των καταχωρήσεων NAT υπερβαίνει το κρίσιμο όριο (1440000).
Πλήθος καταχωρήσεων NAT Κάτω από το όριο προειδοποίησης GATEWAY_STABLE ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η κατάσταση υπέρβασης χωρητικότητας λόγω του υψηλού αριθμού καταχωρήσεων NAT αποκαταστάθηκε. Ο αριθμός των καταχωρήσεων NAT είναι εντός του αποδεκτού ορίου.
Υδατογράφημα ουράς πακέτων Πάνω από το κρίσιμο όριο GATEWAY_CRITICAL ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Ειδοποίηση υπέρβασης χωρητικότητας λόγω υδατογραφήματος υψηλής ουράς πακέτων. Το υδατογράφημα ουράς πακέτων βρίσκεται πάνω από το κρίσιμο όριο (6000) για 5 συνεχόμενα δευτερόλεπτα.
Υδατογράφημα ουράς πακέτων Πάνω από το όριο προειδοποίησης GATEWAY_DEGRADED ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Ειδοποίηση υπέρβασης χωρητικότητας λόγω υδατογραφήματος υψηλής ουράς πακέτων. Το υδατογράφημα ουράς πακέτων είναι πάνω από το όριο προειδοποίησης (2000) για 10 συνεχόμενα δευτερόλεπτα.
Υδατογράφημα ουράς πακέτων Κάτω από το όριο προειδοποίησης GATEWAY_STABLE ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η κατάσταση υπέρβασης χωρητικότητας λόγω του υδατογραφήματος υψηλής ουράς πακέτων αποκαταστάθηκε. Το υδατογράφημα ουράς πακέτων είναι εντός του αποδεκτού ορίου.
Πλήθος απορρίψεων πακέτων Πάνω από το κρίσιμο όριο GATEWAY_CRITICAL ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Ειδοποίηση υπέρβασης χωρητικότητας λόγω μεγάλου αριθμού απορρίψεων πακέτων. Ο αριθμός των απορρίψεων πακέτων είναι πάνω από το κρίσιμο όριο (2000) για 5 συνεχόμενα δευτερόλεπτα.
Πλήθος απορρίψεων πακέτων Πάνω από το όριο προειδοποίησης GATEWAY_DEGRADED ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Ειδοποίηση υπέρβασης χωρητικότητας λόγω μεγάλου αριθμού απορρίψεων πακέτων. Ο αριθμός των απορρίψεων πακέτων είναι πάνω από το όριο προειδοποίησης (500) για 10 συνεχόμενα δευτερόλεπτα.
Πλήθος απορρίψεων πακέτων Κάτω από το όριο προειδοποίησης GATEWAY_STABLE ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η κατάσταση υπέρβασης χωρητικότητας λόγω του υψηλού αριθμού απορρίψεων πακέτων αποκαταστάθηκε. Ο αριθμός των απορρίψεων πακέτων είναι εντός του αποδεκτού ορίου.