Ως υπερχρήστης χειριστής και διαχειριστής-χειριστής, όταν δημιουργείτε έναν νέο συνεργάτη, ανακατευθύνεστε αυτόματα στη σελίδα Προεπισκόπηση συνεργατών (Partner Overview), όπου μπορείτε να διαμορφώσετε τις δυνατότητες των συνεργατών, τα είδωλα λογισμικού, τις ομάδες πυλών και άλλες ρυθμίσεις στις οποίες μπορεί να έχει πρόσβαση ο συνεργάτης.

Για να διαμορφώσετε τις πληροφορίες συνεργάτη για έναν υπάρχοντα συνεργάτη:
 1. Στην πύλη χειριστή του VMware SASE Orchestrator, κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση συνεργατών (Manage Partners) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο όνομα συνεργάτη για να μεταβείτε στην πύλη συνεργατών και να προσθέσετε περισσότερες διαμορφώσεις στον συνεργάτη.
  Εμφανίζεται η σελίδα Προεπισκόπηση συνεργατών (Partner Overview) για τον επιλεγμένο συνεργάτη.
 2. Μπορείτε να διαμορφώσετε τις ακόλουθες δυνατότητες και ρυθμίσεις για τον επιλεγμένο συνεργάτη:
  Επιλογή Περιγραφή
  Δυνατότητες συνεργατών (Partner Capabilities) Κάνοντας κλικ στην επιλογή Επεξεργασία (Edit) μπορείτε να επιλέξετε τις ακόλουθες δυνατότητες για τον τρέχοντα συνεργάτη:
  • Ενεργοποίηση διαχείρισης πύλης (Enable Gateway Management) – Επιτρέπει στους χρήστες συνεργάτες να δημιουργούν, να διαμορφώνουν και να διαχειρίζονται τις δικές τους πύλες.
  • Ενεργοποίηση άδειας χρήσης Edge (Enable Edge License) – Επιτρέπει στους χρήστες συνεργάτες να διαχειρίζονται τις άδειες χρήσης Edge που διαθέτουν.
  • Ενεργοποίηση προσαρμογής ρόλων (Enable Role Customization) – Επιτρέπει σε έναν υπερχρήστη-συνεργάτη να προσαρμόζει τα δικαιώματα υπηρεσίας άλλων χρηστών συνεργατών και εταιρικών χρηστών του συνεργάτη.
  Πρόσβαση στο κλασικό Orchestrator (Classic Orchestrator Access) Εμφανίζει τις ρυθμίσεις προσβασιμότητας του κλασικού Orchestrator για τους πελάτες συνεργάτες.
  Για όλους τους πελάτες (For All Customers): Ένας χειριστής μπορεί να επιλέξει οποιαδήποτε από τις ακόλουθες επιλογές από το αναπτυσσόμενο μενού:
  • Ενεργοποίηση (Turn On): Επιτρέπει στους πελάτες συνεργάτες να έχουν πρόσβαση στο κλασικό Orchestrator.
  • Απενεργοποίηση (Turn Off): Δεν επιτρέπει στους πελάτες συνεργάτες να έχουν πρόσβαση στο κλασικό Orchestrator.
  • Διατήρηση υπάρχοντος (Keep Existing): Αυτή η επιλογή υποδεικνύει ότι δεν υπάρχει αλλαγή στις ρυθμίσεις.

  Τρέχουσα κατάσταση πρόσβασης (Current Access Status): Εμφανίζει τις πληροφορίες πρόσβασης (ενεργοποίηση/απενεργοποίηση) για τους υπάρχοντες πελάτες συνεργάτες. Κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή (View) για να προβάλετε τη λίστα ονομάτων και καταστάσεων των πελατών συνεργατών.

  Σημείωση: Πρέπει να ανανεώσετε τη σελίδα για να δείτε το κουμπί Κλασικό περιβάλλον εργασίας χρήστη Orchestrator (Classic Orchestrator UI) στην επάνω δεξιά πλευρά της οθόνης.
  Διαθέσιμες εικόνες λογισμικού (Available Software Images) Εμφανίζει όλα τα είδωλα λογισμικού που έχουν εκχωρηθεί στον συνεργάτη. Κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία (Edit) για να προσθέσετε ή να καταργήσετε τα είδωλα λογισμικού στη λίστα.
  Σημείωση: Δεν μπορείτε να καταργήσετε τα είδωλα λογισμικού που έχουν εκχωρηθεί σε έναν πελάτη.
  Ομάδα πυλών (Gateway Pool) Εμφανίζει τις ομάδες πυλών που σχετίζονται με τον επιλεγμένο συνεργάτη. Κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία (Edit) για να προσθέσετε ή να καταργήσετε τις ομάδες πυλών στη λίστα.
  Σημείωση: Δεν μπορείτε να καταργήσετε τις ομάδες πυλών που έχουν εκχωρηθεί σε έναν πελάτη.
  Άλλες ρυθμίσεις (Other Settings) Εμφανίζει τις ρυθμίσεις της συμφωνίας χρήστη, μόνο εάν έχετε ενεργοποιήσει τη δυνατότητα συμφωνίας χρήστη. Από προεπιλογή, η δυνατότητα συμφωνίας χρήστη δεν είναι ενεργοποιημένη. Για να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα συμφωνίας χρήστη, μεταβείτε στις Ιδιότητες συστήματος (System Properties) στην πύλη χειριστή και ορίστε την τιμή της ιδιότητας συστήματος session.options.enableUserAgreements ως Αληθή (True).

  Μπορείτε να επιλέξετε να παρακάμψετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις εμφάνισης της συμφωνίας χρήστη, κάνοντας κλικ στο κουμπί Επεξεργασία (Edit) και επιλέγοντας τη σχετική επιλογή από το αναπτυσσόμενο μενού Εμφάνιση συμφωνίας χρήστη (User Agreement Display). Από προεπιλογή, ο Πελάτης κληρονομεί τη λειτουργία εμφάνισης που έχει οριστεί στις ιδιότητες συστήματος.

 3. Μετά τη διαμόρφωση των απαιτούμενων στοιχείων του συνεργάτη, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση αλλαγών (Save Changes).