Ένα Edge ταξινομεί μια ροή κυκλοφορίας με βάση τα πρώτα πακέτα στη ροή. Μπορείτε να δημιουργήσετε επιχειρηματικές πολιτικές με μια εφαρμογή που βασίζεται στο σημείο κώδικα διαφοροποιημένων υπηρεσιών (DSCP) και με διαφορετικές σημάνσεις DSCP για τον προσδιορισμό της επεξεργασίας ροής.

Από προεπιλογή, ένα Edge ταξινομεί μια ροή με βάση τα πρώτα πακέτα που λαμβάνονται στη ροή. Η επιχειρηματική πολιτική και η σήμανση QoS καθορίζουν την επεξεργασία ροής. Μόλις ταξινομηθεί η ροή, δημιουργείται μια καταχώρηση με πληροφορίες πέντε tuple της ροής στον πίνακα cache της ροής. Τα επόμενα πακέτα στη ροή θα χρησιμοποιήσουν την αναζήτηση πέντε tuple στον πίνακα cache της ροής.

Για τοπολογίες δικτύου με συσκευές δικτύου επιπέδου 3 που πραγματοποιούν ενθυλάκωση ή/και κρυπτογράφηση πριν από την άφιξη της κυκλοφορίας στο Edge, αυτό δημιουργεί μια πρόκληση για το Edge όσον αφορά την προώθηση της κυκλοφορίας με βάση την επιχειρηματική πολιτική. Η κυκλοφορία από τους τελικούς χρήστες κατευθύνεται μέσω πολυπλεξίας σε μία μοναδική ροή με τις ίδιες διευθύνσεις IP προέλευσης και προορισμού και πρωτόκολλα από τη συσκευή ενθυλάκωσης/κρυπτογράφησης επιπέδου 3, όπως εμφανίζεται στην ακόλουθη εικόνα.

Ο αντίκτυπος της πολυπλεξίας των ροών τελικού χρήστη σε μία μοναδική διοχέτευση δημιουργεί πόλωση της προώθησης ροής χρησιμοποιώντας τα πέντε tuple του πίνακα cache ροής, το οποίο έχει ως αποτέλεσμα τη μη χρήση των συνδέσεων WAN.

Ο υπολογισμός διαδρομής με πολλές ετικέτες DSCP ανά ροή επιτρέπει τη συμπερίληψη της τιμής DSCP μαζί με τα πέντε tuple, ως μέρος της αναζήτησης του πίνακα cache ροής. Χρησιμοποιήστε τον υπολογισμό διαδρομής με πολλές ετικέτες DSCP όταν η αρχική κυκλοφορία χρήστη ενθυλακώνεται σε μια άλλη διοχέτευση όπως GRE ή IPsec και οι ετικέτες DSCP διατηρούνται στη νέα κεφαλίδα IP. Αυτή η επιλογή επιτρέπει τον υπολογισμό διαδρομής για μία μοναδική ροή με πολλές ετικέτες DSCP, η οποία αποτελείται από τις ίδιες διευθύνσεις IP προέλευσης και προορισμού και προσφέρει διαφοροποιήσεις διαδρομής με βάση τις ετικέτες DSCP στη ροή.

Όταν ενεργοποιήσετε την επιλογή Πολλαπλές ετικέτες DSCP ανά υπολογισμό διαδρομής ροής (Multiple-DSCP tags per Flow Path Calculation), τα Edge μπορούν να διαφοροποιήσουν τις ροές κυκλοφορίας με βάση τις ετικέτες με επισήμανση DSCP.

Για να ενεργοποιήσετε τις Πολλαπλές ετικέτες DSCP ανά υπολογισμό διαδρομής ροής:

 1. Στην πύλη του χειριστή, κάντε κλικ στην επιλογή Orchestrator > Ιδιότητες συστήματος (System Properties).
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Νέο (New).
 3. Στο παράθυρο Νέα ιδιότητα συστήματος (New System Property), δημιουργήστε μια ιδιότητα συστήματος με τις ακόλουθες παραμέτρους:
  • Όνομα: session.options.enableFlowParametersConfig
  • Τύπος δεδομένων: Boolean
  • Τιμή: True
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση αλλαγών (Save Changes).
 5. Στην πύλη χειριστή, μεταβείτε στις επιλογές Καθολικές ρυθμίσεις (Global Settings) > Διαμόρφωση πελατών (Customer Configuration) > .
 6. Στη σελίδα Διαμόρφωση πελατών (Customer Configuration), μεταβείτε στην ενότητα πρόσθετων ρυθμίσεων διαμόρφωσης και, στη συνέχεια, στην περιοχή Ρυθμίσεις SD-WAN (SD-WAN settings), επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Συμπερίληψη τιμής DSCP ως μέρος της αναζήτησης ροής (Include DSCP value as part of flow lookup) για Πολλαπλές ετικέτες DSCP ανά υπολογισμό διαδρομής ροής (Multiple-DSCP tags per Flow Path Calculation).
  Σημείωση: Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο όταν η ιδιότητα συστήματος session.options.enableFlowParametersConfig έχει οριστεί ως αληθής (True).
 7. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση αλλαγών (Save Changes).
 8. Στα Edge, δημιουργούνται διαφορετικές ροές με βάση διαφορετικές ετικέτες DSCP.
Σημείωση: Όταν επιλέγετε το στοιχείο Συμπερίληψη τιμής DSCP ως μέρος της αναζήτησης ροής (Include DSCP value as part of flow lookup), δεν προσδιορίζεται η διαλειτουργικότητα με προηγούμενες εκδόσεις.

Κατά τη διαμόρφωση της επιχειρηματικής πολιτικής για ένα Edge, μπορείτε να επιλέξετε να αντιστοιχίσετε μια ετικέτα DSCP για μια εφαρμογή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Διαμόρφωση κανόνα επιχειρηματικής πολιτικής στον Οδηγό διαχείρισης VMware.

Όταν η κυκλοφορία φτάσει στο Edge, εάν η ροή κυκλοφορίας ταιριάζει με την επιλεγμένη εφαρμογή και την ετικέτα DSCP, τότε εκτελείται η αντίστοιχη ενέργεια.

Μπορείτε να δημιουργήσετε περισσότερες επιχειρηματικές πολιτικές με διαφορετικές ετικέτες DSCP ώστε να ταιριάζουν με διαφορετικές ροές κυκλοφορίας και να εφαρμόσετε διαφορετικούς τύπους επεξεργασίας για αυτές τις ροές. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιχειρηματικές πολιτικές, ανατρέξτε στον Οδηγό διαχείρισης VMware SD-WAN.

Περιορισμοί:

 • Ο υπολογισμός διαδρομής με πολλές ετικέτες DSCP ανά ροή δεν ισχύει για το Πύλες SD-WAN. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή μόνο για διοχετεύσεις Edge προς Edge, όπου το Edge προς Edge μπορεί να είναι οτιδήποτε από τα εξής:
  • Edge προς Edge μέσω διανομέα
  • Ακτίνα προς διανομέα
  • Δυναμική διακλάδωση προς διακλάδωση
  Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν την επιλογή για εσωτερική ανάπτυξη, όπου η πύλη χρησιμοποιείται μόνο για τη λειτουργικότητα επιπέδου ελέγχου και όχι για την κυκλοφορία επιπέδου δεδομένων.
 • Ο υπολογισμός διαδρομής με πολλές ετικέτες DSCP ανά ροή προορίζεται μόνο για κυκλοφορία GRE ή IPSec. Η άμεση κυκλοφορία στο Internet δεν φέρει πολλές ετικέτες DSCP εντός μίας μοναδικής ροής.
 • Όταν ενεργοποιήσετε την επιλογή υπολογισμού διαδρομής, το NAT στην πλευρά του LAN ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται, όταν η ροή κυκλοφορίας αποτελείται από πακέτα με τις ίδιες πληροφορίες πέντε tuple αλλά με διαφορετικές σημάνσεις DSCP.