Αυτή η ενότητα περιγράφει τον τρόπο τροποποίησης προσαρμοσμένων κανόνων τείχους προστασίας.

Για να τροποποιήσετε τους τοπικούς κανόνες τείχους προστασίας, επεξεργαστείτε το ακόλουθο αρχείο: /etc/iptables/rules.v4

Σημαντικό: Προσθέστε μόνο στοχευμένους κανόνες για διευθύνσεις και θύρες. Μην προσθέτετε γενικούς κανόνες απόρριψης ή αποδοχής. Η Πύλη SD-WAN θα συνδέσει τους δικούς της κανόνες στον πίνακα και, επειδή οι κανόνες αξιολογούνται με τη σειρά, αυτό μπορεί να εμποδίσει τη σωστή λειτουργία του λογισμικού Gateway.
*filter
:INPUT ACCEPT [0:0]
-A INPUT -p udp -m udp --source 127.0.0.1 --dport 161 -m comment --comment "allow SNMP port" -j ACCEPT 
:FORWARD ACCEPT [0:0]
:OUTPUT ACCEPT [0:0]
COMMIT

Επανεκκινήστε την υπηρεσία netfilter:

service netfilter-persistent restart
service vc_process_monitor restart