Στο VMware SASE Orchestrator (πρώην VeloCloud Orchestrator και σύντομα VMware Edge Cloud Orchestrator) έχουν μετακινηθεί και επανασχεδιαστεί ορισμένες δυνατότητες για να ταιριάζουν στο ευρύτερο πεδίο εφαρμογής του προϊόντος και του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη. Το νέο περιβάλλον εργασίας χρήστη έχει αλλάξει από μία πύλη προϊόντος (μόνο για SD-WAN) σε ένα κοινό σύστημα διαχείρισης που επιτρέπει στους πελάτες να έχουν πρόσβαση σε πολλές υπηρεσίες σε ένα μέρος. Αυτές οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν τα VMware SD-WAN, VMware Edge Network Intelligence, VMware Secure Access, VMware Cloud Web Security και VMware SD-Access (παλαιότερα ονομαζόταν VMware SD-WAN Client). Θα προστεθούν επίσης μελλοντικές υπηρεσίες όπως το VMware Private Mobile Network και το VMware Edge Compute Stack. Η περιήγηση στο νέο περιβάλλον εργασίας χρήστη έχει προσαρμοστεί ώστε να επιτρέπει την πρόσβαση σε πολλές υπηρεσίες μέσα σε μία κοινή κεφαλίδα. Η πρωτεύουσα καθολική κεφαλίδα έχει τώρα ένα αναπτυσσόμενο μενού Εταιρικές εφαρμογές (Enterprise Applications) (Υπηρεσίες) που παραθέτει τις διάφορες υποστηριζόμενες υπηρεσίες. Μπορείτε να επιλέξετε και να μεταβείτε σε κάθε υπηρεσία από αυτό το μενού. Οι Καθολικές ρυθμίσεις (Global Settings) επιχείρησης βρίσκονται τώρα στο αναπτυσσόμενο μενού Εταιρικές εφαρμογές (Enterprise Applications) (Υπηρεσίες), επειδή διαθέτουν δυνατότητες που είναι κοινές σε όλες τις υπηρεσίες. Αυτές οι δυνατότητες περιλαμβάνουν τη Διαχείριση χρηστών (User Management), τον Έλεγχο ταυτότητας (Authentication), την Προσαρμογή ρόλων (Role Customization) [πλέον Ρόλοι (Roles) και Δικαιώματα υπηρεσίας (Service Permissions)], τη Διαμόρφωση πελατών (Customer Configuration) και πολλά άλλα.

Αυτό το έγγραφο εξηγεί τις αλλαγές στο περιβάλλον εργασίας χρήστη συνεργάτη για ορισμένες δυνατότητες. Αναφέρει επίσης τους λόγους για αυτές τις αλλαγές.

Παρακολούθηση πελατών συνεργατών

Το νέο περιβάλλον εργασίας χρήστη διαθέτει μια καρτέλα Πελάτες (Customers) όπου οι συνεργάτες μπορούν εύκολα να παρακολουθούν και να διαχειρίζονται τις προβολές των πελατών τους, συμπεριλαμβανομένης της προβολής Παρακολούθηση πελατών συνεργατών (Monitor Partner Customers). Αυτό βοηθά στην καλύτερη οργάνωση της περιήγησης για τους συνεργάτες.
Κλασική τοποθεσία Orchestrator Νέα τοποθεσία Orchestrator
Συνεργάτης (Partner) > Παρακολούθηση πελατών συνεργατών (Monitor Partner Customers) Συνεργάτης (Partner) > Πελάτες (Customers) > Παρακολούθηση πελατών συνεργατών (Monitor Partner Customers)

Διαχείριση πελατών συνεργατών

Το νέο περιβάλλον εργασίας χρήστη διαθέτει μια καρτέλα Πελάτες (Customers) όπου οι συνεργάτες μπορούν εύκολα να παρακολουθούν και να διαχειρίζονται τις προβολές των πελατών τους, συμπεριλαμβανομένης της προβολής Διαχείριση πελατών συνεργατών (Manage Partner Customers). Αυτό βοηθά στην καλύτερη οργάνωση της περιήγησης για τους συνεργάτες.
Κλασική τοποθεσία Orchestrator Νέα τοποθεσία Orchestrator
Συνεργάτης (Partner) > Διαχείριση πελατών συνεργατών (Manage Partner Customers) Συνεργάτης (Partner) > Πελάτες (Customers) > Διαχείριση πελατών συνεργατών (Manage Partner Customers)

Παροχή Zero Touch (ZTP)

Βελτιώσαμε τον τρόπο με τον οποίο ενεργοποιείτε τα Edge σας στο νέο περιβάλλον εργασίας χρήστη. Δεν χρειάζεται πλέον να διαμορφώσετε την Παροχή Zero Touch (Zero Touch Provisioning) (ZTP) στις Ρυθμίσεις συνεργατών (Partner Settings). Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στη δυνατότητα ZTP απευθείας από τη σελίδα Αυτόματη ενεργοποίηση Edge (Edge Auto-Activation). Έχουμε επίσης μετονομάσει τη δυνατότητα Παροχή Zero Touch (Zero Touch Provisioning) σε Αυτόματη ενεργοποίηση Edge (Edge Auto-Activation), επειδή περιλαμβάνει τόσο τη νέα μέθοδο αυτόματης ενεργοποίησης όσο και την αρχική μέθοδο ενεργοποίησης μέσω email. Μπορείτε να επιλέξετε οποιαδήποτε μέθοδο από τη σελίδα Διαμόρφωση Edge (Edge Configuration).
Κλασική τοποθεσία Orchestrator Νέα τοποθεσία Orchestrator
Συνεργάτης (Partner) > Παροχή Zero Touch (Zero Touch Provisioning)

Για 5.3.0 και παλαιότερες εκδόσεις:

Συνεργάτης (Partner) > Διαχείριση Edge (Edge Management) > Αυτόματη ενεργοποίηση Edge (Edge Auto-activation)

Για 5.4.0 και νεότερες εκδόσεις:

Συνεργάτης (Partner) > Υπηρεσίες (Services) > Αυτόματη ενεργοποίηση Edge (Edge Auto-activation)

Συμβάντα συνεργατών

Αυτή η δυνατότητα έχει μετακινηθεί σε μια νέα θέση, επειδή το Κλασικό περιβάλλον εργασίας χρήστη Orchestrator δεν είχε σαφή περιήγηση και οργάνωση σελίδων. Το νέο Orchestrator τοποθετεί όλες τις δυνατότητες που σχετίζονται με τη διαχείριση συνεργάτη στην καρτέλα Διαχείριση (Administration).
Κλασική τοποθεσία Orchestrator Νέα τοποθεσία Orchestrator
Συνεργάτης (Partner) > Συμβάντα συνεργατών (Partner Events) Συνεργάτης (Partner) > Διαχείριση (Administration) > Συμβάντα συνεργατών (Partner Events)

Διαχειριστές συνεργατών

Αυτή η δυνατότητα έχει μετακινηθεί σε μια νέα θέση, επειδή το Κλασικό περιβάλλον εργασίας χρήστη Orchestrator δεν είχε σαφή περιήγηση και οργάνωση σελίδων. Το νέο Orchestrator τοποθετεί όλες τις δυνατότητες που σχετίζονται με τη διαχείριση συνεργάτη στην καρτέλα Διαχείριση (Administration).
Κλασική τοποθεσία Orchestrator Νέα τοποθεσία Orchestrator
Συνεργάτης (Partner) > Διαχειριστές συνεργατών (Partner Admins) Συνεργάτης (Partner) > Διαχείριση (Administration) > Διαχειριστές συνεργατών (Partner Admins)

Προσαρμογή ρόλων (Πλέον: Δικαιώματα υπηρεσίας)

Αλλάξαμε το όνομα της δυνατότητας «Προσαρμογή ρόλων» (Role Customization) σε «Δικαιώματα υπηρεσίας» (Service Permissions). Αυτό γίνεται για να δημιουργηθεί χώρος για τη νέα δυνατότητα Εργαλείο δημιουργίας ρόλων (Role Builder) που σας επιτρέπει να δημιουργείτε προσαρμοσμένους ρόλους συνδυάζοντας διαφορετικά δικαιώματα υπηρεσίας. Το όνομα Δικαιώματα υπηρεσίας (Service Permissions) είναι πιο ακριβές για τη δυνατότητα, καθώς σας επιτρέπει να προσαρμόσετε τα επίπεδα πρόσβασης για κάθε υπηρεσία.
Κλασική τοποθεσία Orchestrator Νέα τοποθεσία Orchestrator
Συνεργάτης (Partner) > Προσαρμογή ρόλων (Role Customization) Συνεργάτης (Partner) > Διαχείριση (Administration) > Διαχείριση χρηστών (User Management) > Δικαιώματα υπηρεσίας (Service Permissions)

Προεπισκόπηση συνεργατών (Πλέον: Διαμόρφωση συνεργατών)

Αλλάξαμε το όνομα της δυνατότητας Προεπισκόπηση συνεργατών (Partner Overview) σε Διαμόρφωση συνεργατών (Partner Configuration). Αυτό γίνεται για να είναι συνεπής με τη σελίδα Διαμόρφωση πελατών (Customer Configuration) σε εταιρικό επίπεδο. Και οι δύο δυνατότητες είναι παρόμοιες, καθώς σας επιτρέπουν να διαχειρίζεστε τις ρυθμίσεις και τις προτιμήσεις για τους συνεργάτες και τους πελάτες σας.
Κλασική τοποθεσία Orchestrator Νέα τοποθεσία Orchestrator
Συνεργάτης (Partner) > Προεπισκόπηση συνεργατών (Partner Overview) Συνεργάτης (Partner) > Διαχείριση (Administration) > Διαμόρφωση συνεργατών (Partner Configuration)

Ρυθμίσεις συνεργατών

Μετακινήσαμε τη δυνατότητα Ρυθμίσεις συνεργατών (Partner Settings) από το Κλασικό περιβάλλον εργασίας χρήστη Orchestrator στην καρτέλα Διαχείριση (Administration) στο νέο περιβάλλον εργασίας χρήστη Orchestrator. Αυτό συμβαίνει επειδή η δυνατότητα Ρυθμίσεις συνεργατών (Partner Settings) σχετίζεται με τις άλλες ρυθμίσεις της καρτέλας Διαχείριση (Administration) όπως Διαχείριση χρηστών (User Management), Συμβάντα συνεργατών (Partner Events) και Διαμόρφωση συνεργατών.
Κλασική τοποθεσία Orchestrator Νέα τοποθεσία Orchestrator
Συνεργάτης (Partner) > Ρυθμίσεις συνεργατών (Partner Settings) Συνεργάτης (Partner) > Διαχείριση (Administration) > Ρυθμίσεις συνεργατών (Partner Settings)

Εκχώρηση άδειας χρήσης Edge (Edge Licensing)

Μετακινήσαμε τη δυνατότητα Εκχώρηση άδειας χρήσης Edge (Edge Licensing) από το Κλασικό περιβάλλον εργασίας χρήστη Orchestrator στην καρτέλα Διαχείριση Edge (Edge Management) (για την έκδοση 5.3.0 και παλαιότερες εκδόσεις) και την καρτέλα Υπηρεσίες (Services) (για την έκδοση 5.4.0 και νεότερες εκδόσεις) στο νέο περιβάλλον εργασίας χρήστη Orchestrator. Αυτό συμβαίνει επειδή το Κλασικό περιβάλλον εργασίας χρήστη Orchestrator δεν μπορούσε να χειριστεί πολλές υπηρεσίες που χρειάζονται διαμόρφωση σε επίπεδο συνεργάτη. Η καρτέλα Υπηρεσίες (Services) σάς επιτρέπει να διαχειρίζεστε διαφορετικές ρυθμίσεις υπηρεσίας, όπως δυνατότητες SD-WAN. Η Εκχώρηση άδειας χρήσης Edge (Edge Licensing) και η Αυτόματη ενεργοποίηση Edge (Edge Auto-activation) είναι δύο παραδείγματα δυνατοτήτων SD-WAN που μπορείτε να βρείτε στην καρτέλα Υπηρεσίες (Services).
Κλασική τοποθεσία Orchestrator Νέα τοποθεσία Orchestrator
Συνεργάτης (Partner) > Εκχώρηση άδειας χρήσης Edge (Edge Licensing)

Για 5.3.0 και παλαιότερες εκδόσεις:

Συνεργάτης (Partner) > Διαχείριση Edge (Edge Management) > Εκχώρηση άδειας χρήσης Edge (Edge Licensing)

Για 5.4.0 και νεότερες εκδόσεις:

Συνεργάτης (Partner) > Υπηρεσίες (Services) > Εκχώρηση άδειας χρήσης Edge (Edge Licensing)

Ομάδες πυλών

Μετακινήσαμε τη δυνατότητα Ομάδες πυλών (Gateway Pools) επειδή το Κλασικό περιβάλλον εργασίας χρήστη Orchestrator είχε κακή περιήγηση και διάταξη σελίδας. Το νέο περιβάλλον εργασίας χρήστη Orchestrator έχει βελτιωμένη σχεδίαση που ομαδοποιεί όλες τις δυνατότητες που σχετίζονται με την πύλη στην καρτέλα Διαχείριση πυλών (Gateway Management).
Κλασική τοποθεσία Orchestrator Νέα τοποθεσία Orchestrator
Συνεργάτης (Partner) > Ομάδες πυλών (Gateway Pools) Συνεργάτης (Partner) > Διαχείριση πυλών (Gateway Management) > Ομάδες πυλών (Gateway Pools)

Πύλες (Gateways)

Μετακινήσαμε τη δυνατότητα Πύλες (Gateways) επειδή το Κλασικό περιβάλλον εργασίας χρήστη Orchestrator είχε κακή περιήγηση και διάταξη σελίδας. Το νέο περιβάλλον εργασίας χρήστη Orchestrator έχει βελτιωμένη σχεδίαση που ομαδοποιεί όλες τις δυνατότητες που σχετίζονται με την πύλη στην καρτέλα Διαχείριση πυλών (Gateway Management).
Κλασική τοποθεσία Orchestrator Νέα τοποθεσία Orchestrator
Συνεργάτης (Partner) > Πύλες (Gateways) Συνεργάτης (Partner) > Διαχείριση πυλών (Gateway Management) > Πύλες (Gateways)

Διαγνωστικά πακέτα πύλης

Μετακινήσαμε τη δυνατότητα Διαγνωστικά πακέτα πύλης (Gateway Diagnostic Bundles) επειδή το Κλασικό περιβάλλον εργασίας χρήστη Orchestrator είχε κακή περιήγηση και διάταξη σελίδας. Το νέο περιβάλλον εργασίας χρήστη Orchestrator έχει βελτιωμένη σχεδίαση που ομαδοποιεί όλες τις δυνατότητες που σχετίζονται με την πύλη στην καρτέλα Διαχείριση πυλών (Gateway Management).
Κλασική τοποθεσία Orchestrator Νέα τοποθεσία Orchestrator
Συνεργάτης (Partner) > Διαγνωστικά πακέτα πύλης (Gateway Diagnostic Bundles) Συνεργάτης (Partner) > Διαχείριση πυλών (Gateway Management) > Διαγνωστικά πακέτα (Diagnostic Bundles)