Εκτελέστε διαγνωστικούς ελέγχους για πύλες, για τη συλλογή πακέτων διαγνωστικών ελέγχων και αρχείων σύλληψης πακέτων για σκοπούς αντιμετώπισης προβλημάτων.