Ως χρήστης συνεργάτης, μπορείτε μόνο να προβάλετε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης συνεργάτη. Μόνο ένας χειριστής μπορεί να επεξεργαστεί αυτές τις ρυθμίσεις. Οι αλλαγές που γίνονται από έναν χειριστή ισχύουν μόνο για τον Διαχειριστή συνεργάτη και τους χρήστες που σχετίζονται με αυτόν τον Διαχειριστή συνεργάτη. Οι πελάτες συνεργάτες δεν επηρεάζονται από αυτήν τη διαμόρφωση.

Για να προβάλετε τις διαμορφωμένες πληροφορίες συνεργάτη για έναν επιλεγμένο συνεργάτη:
  1. Συνδεθείτε στο SASE Orchestrator ως χρήστης συνεργάτης.
  2. Στην πύλη συνεργατών, κάντε κλικ στην καρτέλα Διαχείριση (Administration) και, στη συνέχεια, από το αριστερό μενού, κάντε κλικ στην επιλογή Διαμόρφωση συνεργατών (Partner Configuration).
    Εμφανίζεται η σελίδα Προεπισκόπηση συνεργατών (Partner Overview) με τις ακόλουθες πληροφορίες για τον επιλεγμένο συνεργάτη.
    Επιλογή Περιγραφή
    Διαθέσιμες εικόνες λογισμικού (Available Software Images) Εμφανίζει όλα τα είδωλα λογισμικού που έχουν αντιστοιχιστεί στον συνεργάτη από τον χειριστή. Μπορείτε να αντιστοιχίσετε τις εικόνες λογισμικού στους εταιρικούς πελάτες σας από αυτήν τη λίστα.
    Ομάδα πυλών (Gateway Pool) Εμφανίζει τις ομάδες πυλών που έχουν αντιστοιχιστεί στον συνεργάτη από τον χειριστή. Μπορείτε να αντιστοιχίσετε ομάδες πυλών στους εταιρικούς πελάτες σας από αυτήν τη λίστα.

Για να αντιστοιχίσετε τις εικόνες λογισμικού και τις ομάδες πυλών σε έναν πελάτη, ανατρέξτε στις ενότητες Δημιουργία νέου πελάτη συνεργάτη και Διαμόρφωση πελατών συνεργατών.