Αυτή η ενότητα περιγράφει τον τρόπο διαμόρφωσης της ενοποίησης SNMP.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαμόρφωση SNMP, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση Net-SNMP. Για να διαμορφώσετε την ενοποίηση SNMP:

 1. Επεξεργαστείτε τη διαδρομή /etc/snmp/snmpd.conf.
 2. Προσθέστε τις ακόλουθες γραμμές στο αρχείο διαμόρφωση με διεύθυνση IP προέλευσης των συστημάτων που θα συνδεθούν με την υπηρεσία SNMP. Μπορείτε να κάνετε διαμόρφωση χρησιμοποιώντας το SNMPv2c ή το SNMPv3.
  • Το παρακάτω παράδειγμα θα διαμορφώσει την πρόσβαση σε όλους τους μετρητές από το localhost μέσω της συμβολοσειράς κοινότητας vc-vcg και από 10.0.0.0/8 με τη συμβολοσειρά κοινότητας myentprisecommunity χρησιμοποιώντας την έκδοση SNMPv2c.
   agentAddress udp:161
   # com2sec sec.name source community
   com2sec local localhost vc-vcg
    com2sec myenterprise 10.0.0.0/8 myentprisecommunity# group access.name sec.model sec.name 
   group rogroup v2c local
    group rogroup v2c myenterpriseview all included .1 80 
   # access access.name context sec.model sec.level match read write notif
   access rogroup "" any noauth exact all none none#sysLocation Sitting on the Dock of the Bay
   #sysContact Me <me@example.org>sysServices 72master agentx#
   # Process Monitoring
   ## At least one 'gwd' process
   proc gwd
   # At least one 'mgd' process
   proc mgd#
   # Disk Monitoring
   #
   # 100MBs required on root disk, 5% free on /var, 10% free on all other disks
   disk / 100000
   disk /var 5%
   includeAllDisks 10%#
   # System Load
   #
   # Unacceptable 1-, 5-, and 15-minute load averages
   load 12 10 5
   # "Pass-through" MIB extension command
   pass_persist .1.3.6.1.4.1.45346 /opt/vc/bin/snmpagent.py veloGateway
   Σημείωση: Στο παραπάνω παράδειγμα, η διεργασία gwd περιλαμβάνει ολόκληρο το επίπεδο δεδομένων και ελέγχου της πύλης. Η διεργασία Daemon επιπέδου διαχείρισης (mgd) είναι υπεύθυνη για την επικοινωνία με το Orchestrator. Αυτή η διεργασία παραμένει απομονωμένη από τη διεργασία gwd, έτσι ώστε σε περίπτωση πλήρους αποτυχίας της διεργασίας gwd, το Orchestrator να εξακολουθεί να είναι προσβάσιμο για αλλαγές διαμορφώσεων ή ενημερώσεις λογισμικού που απαιτούνται για την επίλυση της αποτυχίας.
  • Το παρακάτω παράδειγμα εμφανίζει τη διαμόρφωση με χρήση της έκδοσης SNMPv3.
   vcadmin:~$ cat /etc/snmp/snmpd.conf 
   ###############################################################################
   #
   # EXAMPLE.conf:
   # An example configuration file for configuring the Net-SNMP agent ('snmpd')
   # See the 'snmpd.conf(5)' man page for details
   #
   # Some entries are deliberately commented out, and will need to be explicitly activated
   #
   ###############################################################################
   #
   # AGENT BEHAVIOUR
   #
   
   # Listen for connections from the local system only
   # agentAddress udp:127.0.0.1:161
   # Listen for connections on all interfaces (both IPv4 *and* IPv6)
   agentAddress udp:161
   
   ###############################################################################
   #
   # SNMPv3 AUTHENTICATION
   #
   # Note that these particular settings don't actually belong here.
   # They should be copied to the file /var/lib/snmp/snmpd.conf
   #   and the passwords changed, before being uncommented in that file *only*.
   # Then restart the agent
   # createUser authOnlyUser MD5 "remember to change this password"
   # createUser authPrivUser SHA "remember to change this one too" DES
   # createUser internalUser MD5 "this is only ever used internally, but still change the password"
   
   # If you also change the usernames (which might be sensible),
   # then remember to update the other occurances in this example config file to match.
   
   
   
   ###############################################################################
   #
   # ACCESS CONTROL
   #
   
   # system + hrSystem groups only
     view  systemonly included  .1.3.6.1.4.1.45346
   
   # Full access from the local host
   # rocommunity public localhost
   # Default access to basic system info
     rocommunity public default  -V systemonly
   
   # Full access from an example network
   # Adjust this network address to match your local settings, change the community string,
   # and check the 'agentAddress' setting above
     rocommunity secret 10.0.0.0/16
   
   # Full read-only access for SNMPv3
     rouser  authOnlyUser
   # Full write access for encrypted requests 
   # Remember to activate the 'createUser' lines above
     rwuser  authPrivUser  priv
   
   # It's no longer typically necessary to use the full 'com2sec/group/access' configuration
   # r[ow]user and r[ow]community, together with suitable views, should cover most requirements
   
   ###############################################################################
   #
   # SYSTEM INFORMATION
   #
   # Note that setting these values here, results in the corresponding MIB objects being 'read-only'
   # See snmpd.conf(5) for more details
   sysLocation  Bay
   sysContact   super@velocloud.net
   # Application + End-to-End layers
   sysServices  72
   
   
   #
   # Process Monitoring
   #
   # At least one 'mountd' process
   proc mountd
   
   # No more than 4 'ntalkd' processes - 0 is OK
   proc ntalkd  4
   
   # At least one 'sendmail' process, but no more than 10
   proc sendmail 10 1
   
   # Walk the UCD-SNMP-MIB::prTable to see the resulting output
   # Note that this table will be empty if there are no "proc" entries in the snmpd.conf file
   
   #
   # Disk Monitoring
   #
   # 10MBs required on root disk, 5% free on /var, 10% free on all other disks
   disk    /   10000
   disk    /var 5%
   includeAllDisks 10%
   
   # Walk the UCD-SNMP-MIB::dskTable to see the resulting output
   # Note that this table will be empty if there are no "disk" entries in the snmpd.conf file
   
   
   #
   # System Load
   #
   # Unacceptable 1-, 5-, and 15-minute load averages
   load  12 10 5
   
   # Walk the UCD-SNMP-MIB::laTable to see the resulting output
   # Note that this table *will* be populated, even without a "load" entry in the snmpd.conf file
   
   ###############################################################################
   #
   # ACTIVE MONITORING
   #
   #  send SNMPv1 traps
    trapsink   localhost public
   #  send SNMPv2c traps
    trap2sink  localhost public
   #  send SNMPv2c INFORMs
    informsink  localhost public
   
   # Note that you typically only want *one* of these three lines
   # Uncommenting two (or all three) will result in multiple copies of each notification.
   
   #
   # Event MIB - automatically generate alerts
   #
   # Remember to activate the 'createUser' lines above
   iquerySecName  internalUser
   rouser     internalUser
   # generate traps on UCD error conditions
   defaultMonitors     yes
   # generate traps on linkUp/Down
   linkUpDownNotifications yes
   
   ###############################################################################
   #
   # EXTENDING THE AGENT
   
   #
   # Arbitrary extension commands
   #
    extend  test1  /bin/echo Hello, world!
    extend-sh test2  echo Hello, world! ; echo Hi there ; exit 35
   #extend-sh test3  /bin/sh /tmp/shtest
   
   # Note that this last entry requires the script '/tmp/shtest' to be created first,
   #  containing the same three shell commands, before the line is uncommented
   
   # Walk the NET-SNMP-EXTEND-MIB tables (nsExtendConfigTable, nsExtendOutput1Table
   #   and nsExtendOutput2Table) to see the resulting output
   
   # Note that the "extend" directive supercedes the previous "exec" and "sh" directives
   # However, walking the UCD-SNMP-MIB::extTable should still returns the same output,
   #   as well as the fuller results in the above tables.
   
   
   #
   # "Pass-through" MIB extension command
   #
   #pass .1.3.6.1.4.1.8072.2.255 /bin/sh    PREFIX/local/passtest
   #pass .1.3.6.1.4.1.8072.2.255 /usr/bin/perl PREFIX/local/passtest.pl
   
   rocommunity velocloud localhost
   #pass .1.3.6.1.4.1.45346 /opt/vc/bin/snmpagent.py veloGateway
   pass_persist .1.3.6.1.4.1.45346 /opt/vc/bin/snmpagent.py veloGateway
   
   # Note that this requires one of the two 'passtest' scripts to be installed first,
   #  before the appropriate line is uncommented.
   # These scripts can be found in the 'local' directory of the source distribution,
   #   and are not installed automatically.
   
   # Walk the NET-SNMP-PASS-MIB::netSnmpPassExamples subtree to see the resulting output
   
   #
   # AgentX Sub-agents
   #
   # Run as an AgentX master agent
    master     agentx
   # Listen for network connections (from localhost)
   #  rather than the default named socket /var/agentx/master
 3. Επεξεργαστείτε τη διαδρομή /etc/iptables/rules.v4. Προσθέστε τις ακόλουθες γραμμές στη διαμόρφωση με IP προέλευσης των συστημάτων που θα συνδεθούν με την υπηρεσία SNMP:
  # WARNING: only add targeted rules for addresses and ports
  # do not add blanket drop or accept rules since Gateway will append its own rules
  # and that may prevent it from functioning properly
  *filter
  :INPUT ACCEPT [0:0]
  -A INPUT -p udp -m udp --source 127.0.0.1 --dport 161 -m comment --comment "allow SNMP port" -j ACCEPT
  -A INPUT -p udp -m udp --source 10.0.0.0/8 --dport 161 -m comment --comment "allow SNMP port" -j ACCEPT
  :FORWARD ACCEPT [0:0]
  :OUTPUT ACCEPT [0:0]
  COMMIT
 4. Επανεκκινήστε τις υπηρεσίες snmp και iptables:
  service snmpd restart
  service iptables-persistent restart
  service vc_process_monitor restart